• A A A

Opinia KIG: lepsze otoczenie prawne przedsiębiorców

10.11.2016

W związku z przyjęciem  rzez Radę Ministrów 8 listopada 2016 roku projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców, Krajowa Izba Gospodarcza wyraża pozytywną opinię na temat przedłożonego projektu.

Projekt jest, zapowiadaną od dawna, konkretyzacją postulatów z Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju i kolejnym krokiem do upraszczania prawa gospodarczego i zmniejszania obowiązków administracyjnych, w szczególności dla przedsiębiorców z sektora MSP. Choć wskazana w Projekcie kwota oszczędności dla przedsiębiorców i obywateli na poziomie 230 mln zł rocznie nie jest imponująca (nie spowoduje znacznego obniżenia kosztów prowadzenia działalności), warto jednak – w obecnej sytuacji budżetowej – odnotować ten fakt.

Niezwykle ważna, z punktu prowadzenia działalności gospodarczej, jest propozycja klauzuli ochronnej związanej z zastosowaniem się przedsiębiorcy do utrwalonej praktyki interpretacyjnej. Choć przepis ten nie jest – i z racji swojego charakteru nie może być – bardzo precyzyjny, daje szansę, szczególnie mniejszym przedsiębiorcom, na uchronienie się od niekorzystnych skutków zmiany interpretacji przepisów przez organy, w tym organy podatkowe. Norma prawna wynikająca z nowej regulacji pozwoli przedsiębiorcom na zwiększenie bezpieczeństwa prowadzenia biznesu bez ponoszenia dodatkowych kosztów na obsługę prawną, czy otrzymanie szeregu interpretacji indywidualnych. Pozwoli również zmniejszyć ilość wniosków o interpretacje, co przyczyni się do odciążenia urzędników i da możliwość lepszego wykorzystania ich wiedzy i doświadczenia.

Równie istotnym dopełnieniem tego systemu będą objaśnienia podatkowe w formie broszur. Już dziś są one wykorzystywane przez Ministerstwo Finansów, jednak nowa regulacja pozwoli znacznie poszerzyć ich zakres, a tym samym ułatwić obywatelom i przedsiębiorcom zrozumienie systemu podatkowego.

Równie pozytywnie należy ocenić nakaz przeprowadzania kontroli na podstawie mapy ryzyk. Szczególnej kontroli powinny być poddawane te branże, gdzie dochodzi do największej liczby wyłudzeń tak, aby aparat skarbowy toczył realną walkę z nieuczciwymi podatnikami, a nie prowadził losowe kontrole nastawione na wykrycie i ukaranie drobnych nieprawidłowości, wynikających najczęściej z popełnionego błędu.

Pozytywnie należy również ocenić podwyższenie limitu obrotów dla samozatrudnionych, który nie powoduje obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych. PKPiR jest dokumentem wystarczającym do skontrolowania podatnika, a nie wiąże się z dodatkowymi kosztami po jego stronie.

Z punktu widzenia przedsiębiorców równie korzystne są zmiany w prawie pracy. W najmniejszych formach regulaminy pracy i wynagradzania są najczęściej powielanymi z Internetu dokumentami, które w żaden sposób nie zmieniają pozycji pracownika. Dokumentem wystarczającym do uregulowania istotnych kwestii dotyczących pracy i wynagradzania jest umowa o pracę i przepisu Kodeksu Pracy. Również podwyższenie limitu pracowników, których zatrudnienie obliguje pracodawcę do utworzenia ZFŚS wydaje się być krokiem w dobrym kierunku. Trudno ocenić, czy ten fakt spowoduje wzrost zatrudnienia albo zmniejszenie szarej strefy na rynku pracy, niewątpliwie pozwoli jednak obniżyć koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa ze względu na brak konieczności administrowania Funduszem.

Również wydłużenie i ujednolicenie terminów odwołań od wypowiedzeń umów o pracę powinien przynieść korzystne efekty. Pozwoli to bowiem pracownikowi na prawidłowe i racjonalne określenie roszczeń, co jest podstawą do mediacji między stronami, a w przypadku niepowodzenia przyspieszy etap sądowy sporu.

Pozytywnym punktem Projektu jest również liberalizacja prawa budowlanego w zakresie procesu inwestycyjnego. Małe garaże, instalacje klimatyzacyjne, zjazdy z dróg publicznych i parkingi to jedne z częściej prowadzonych przez przedsiębiorców z sektora MSP inwestycji. Ich uproszczenie znacząco przyspieszy realizację prac i nieznacznie obniży ich koszt.

Równie korzystne jest skrócenie terminu, jaki organ ma na wniesienie sprzeciwu od zgłoszenia. Sama instytucja milczącej zgody obowiązuje już od wielu lat i praktyka wskazuje, że 30 dniowy termin może być skrócony bez obaw o bezpieczeństwo i ład przestrzenny.

Istotnym praktycznie aspektem zmian w prawie budowlanym jest uchwalenie tolerancji wymiarów dla budynków. Często zdarza się bowiem, że szczególnie mniejsze inwestycje, nieznacznie odbiegają od planów. Jeżeli nie wpływa to na naruszenie praw osób trzecich ani na złamanie innych przepisów budowlanych czy pożarowych, nie ma powodu, aby ze względu na niewielką rozbieżność istniała konieczność inicjowania procedury odstępstwa. W tym zakresie powinien być jednak prowadzony bieżący monitoring, aby mieć pewność, że przepisy nie są nadużywane przez inwestorów.

Również zmiana przepisów dotyczących dozoru technicznego zmierza do zmniejszenia obowiązków przedsiębiorców, należy jednak dokonać po roku – dwóch od wprowadzenia przepisów analizy, czy liberalizacja w zakresie obowiązków kontroli czy napraw bez uprawnień nie wpłynęły negatywnie na bezpieczeństwo pracowników i środowisko.

Pozytywnie należy również ocenić zniesienie obowiązku składania sprawozdań przez przedsiębiorców, którzy w nieznacznym stopniu korzystają z zasobów środowiska. Dotychczasowa praktyka wskazuje, że składanie tego typu sprawozdań przez część firm jest bezcelowe i generuje niepotrzebne koszty.

Warszawa, 10 listopada 2016 roku.