• A A A

PAIH i KIG razem dla promocji polskiej gospodarki i wspierania rodzimych eksporterów

29.01.2021

PAIH i KIG podpisały porozumienie o współpracy. Celem jest kooperacja w zakresie wsparcia rozwoju polskich przedsiębiorców i ich umiędzynarodowienie.

 

Na mocy porozumienia, PAIH i KIG będą podejmować wspólne działania na rzecz promowania polskiej gospodarki za granicą oraz wspierania polskich firm w zakresie rozwoju eksportu.

–  Naszym celem jest zwiększenie na rynkach zagranicznych rozpoznawalności polskich marek, produktów i technologii. Chcemy pobudzać i podtrzymywać postawy proeksportowe naszych przedsiębiorców. Wierzę, że wspólnymi siłami i dzięki możliwościom, jakie zapewnia zarówno KIG, jak i PAIH, uda się wzmacniać rozwój polskiego biznesu – nie tylko w kraju, ale i poza jego granicami. Wsłuchujemy się w potrzeby naszych firm i chcemy na nie reagować. Mamy też na uwadze wymagania, jakie stawia nowoczesna i innowacyjna gospodarka. Chcemy, żeby to szło ze sobą w parze, zwłaszcza w trudnym czasie pandemii  –  mówi Wiceprezes, Dyrektor Generalny KIG Marek Kłoczko.

W ramach współpracy, do zadań PAIH i KIG będzie należało m.in. budowanie świadomości postaw proeksportowych, a w konsekwencji zwiększenie liczby firm, które prowadzą działalność poza granicami naszego kraju. Ale to także prezentacja oferty i możliwości wsparcia zarówno ze strony Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, jak i całej Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju. Ponadto, wspólne działania PAIH i KIG to szerzenie wiedzy na temat instrumentów finansowych i rozmaitych narzędzi umożliwiających wsparcie polskiego eksportu. Na mocy porozumienia, instytucje postawiły sobie za cel wzmocnienie polskiej gospodarki szczególnie w kontekście wpływu COVID-19 na przedsiębiorstwa.

By zrealizować wyznaczone cele, KIG i PAIH planują wykorzystywać potencjał zarówno sieci zagranicznych biur handlowych PAIH, jak i sieci zagranicznych izb partnerskich KIG, a także branżowych, regionalnych i bilateralnych członkowskich organizacji biznesowych Izby.

 

O Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu

Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) jest instytucją doradczą wchodzącą w skład Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). To pierwszy punkt kontaktu dla eksporterów i inwestorów. Działa zarówno w Polsce, jak i poprzez sieć biur na całym świecie. Wzmacnia rozpoznawalność polskich marek na międzynarodowych rynkach, promuje rodzime produkty i usługi oraz rozwiązania technologiczne made in Poland. Agencja pomaga przedsiębiorcom w wyborze optymalnej ścieżki ekspansji za granicą. Wspiera również napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski oraz realizację polskich inwestycji w kraju. PAIH współpracuje z sektorem publicznym i partnerami regionalnymi, oferując m.in.: szkolenia, audyt i promocję nieruchomości inwestycyjnych, współpracę przy organizacji misji biznesowych oraz wsparcie komunikacyjne przy realizacji wspólnych projektów.

 

O Krajowej Izbie Gospodarczej

Krajowa Izba Gospodarcza jest największą niezależną organizacją biznesu w Polsce. Reprezentuje największą liczbę przedsiębiorców, łącząc blisko 160 organizacji biznesowych z całej Polski: izb regionalnych, branżowych i bilateralnych oraz stowarzyszeń i fundacji. Merytoryczna działalność KIG koncentruje się w 23 komitetach, których przewodniczącymi i członkami są praktycy życia gospodarczego, naukowcy, działacze samorządowi i społeczni. KIG prowadzi monitoring działalności ustawodawczej Sejmu, przekazujemy postulaty przedsiębiorców do Rządu, Parlamentu, Kancelarii Prezydenta i organów UE. Opracowujemy analizy i raporty gospodarcze dotyczące eksportu, bieżącej sytuacji branż oraz województw, a także comiesięczne raporty makroekonomiczne. Będąc członkiem Rady Przedsiębiorczości, KIG regularnie odnosi się do sytuacji polskich przedsiębiorców związanej ze skutkami pandemii Covid-19, podpisując się pod wieloma apelami do Rządu i Premiera RP, uczestnicząc w spotkaniach z ich przedstawicielami oraz monitorując sytuację polskich przedsiębiorców wszystkich branż. Poprzez działalność Biura Współpracy z Zagranicą KIG aktywnie promuje polski eksport i polskich przedsiębiorców na rynkach międzynarodowych. We współpracy z lokalnymi partnerami na całym świecie oraz agendami rządowymi specjalizujemy się w organizacji wydarzeń promocyjnych zagranicą  oraz w Polsce, jak międzynarodowe targi, misje gospodarcze, fora biznesu i spotkania B2B jak również realizujemy projekty z udziałem zagranicznych partnerów i  przedsiębiorców. KIG jest członkiem EUROCHAMBRES oraz ma podpisane umowy o współpracy z ponad 200 izbami gospodarczymi na wszystkich kontynentach

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.