• A A A

Pismo Ministra Cyfryzacji do Prezesa Arendarskiego

30.04.2020

Na początku kwietnia bieżącego roku Prezes Krajowej Izby Gospodarczej, Andrzej Arendarski wystosował pismo do Premiera Mateusza Morawieckiego ws. utrudnień, z jakimi borykają się przedsiębiorcy w kontaktach z urzędami publicznymi. W liście prezes Arendarski wskazywał chociażby na braki w funkcjonowaniu ePUAP, czyli podstawowego narzędzia do komunikacji z administracją. Treść pisma dostępna tutaj.

Do treści pisma ustosunkował się Minister Cyfryzacji Marek Zagórski. Minister poprosił o dodatkowe wyjaśnienia dotyczące opisywanych wcześniej problemów przedsiębiorców.

–  Opisana przeze mnie sytuacja w piśmie z 8 kwietnia br. (GP/37/2020) do Mateusza Morawieckiego, premiera RP jest wypadkową licznych uwag, z którymi w ostatnim czasie zwrócili się do KIG przedsiębiorcy. Jest wysoce prawdopodobne, że niesatysfakcjonująca jakość szerokopasmowych łączy internetowych oraz naturalna, związana z ogromnym przeciążeniem niewydolność serwerów spowodowała, że system ePUAP został źle oceniony.

Technologie informatyczne nie są budowane w oparciu o maksymalne skalowanie ich funkcjonalności w krótkich przedziałach czasowych. Wydaje się więc, iż rozwiązaniem obecnego stanu niezadowolenia przedsiębiorców z korzystania z zasobów administracji cyfrowej w Polsce, byłoby usprawnienie dostępu do internetu o satysfakcjonujących parametrach, choćby zgodnym z zapisami przyjętej na forum UE – Agendy Cyfrowej 2020, czyli co najmniej 30 Mbps oraz ponad 100 Mbps w 50% gospodarstw domowych. Wyrażam nadzieję, że kwestia udrożnienia dostępu do internetu choćby przez dywersyfikację dostawców i pełne komercyjne wykorzystanie zasobów zbudowanej w ciągu ostatnich 15 lat infrastruktury telekomunikacyjnej przez różne instytucje i podmioty gospodarcze – znacząco poprawi satysfakcję Polaków z usług e-Administracji – odpowiedział prezes Andrzej Arendarski.

Pełna treść pisma Prezesa KIG do Ministra Cyfryzacji [PDF]

W dniu wczorajszym otrzymaliśmy odpowiedź z ministerstwa zawierającą szczegóły wykonanych i planowanych działań na rzecz poprawy komunikacji z urzędami.

Zachęcamy do zapoznania się z pismem od ministra Marka Zagórskiego [PDF].

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.