• A A A

Po 100 latach od odzyskania niepodległości. Wyzwania i rekomendacje - publikacja programowa Komitetu Dialogu Społecznego KIG

09.10.2020

We wrześniu b.r. ukazała się publikacja Po 100 latach odzyskania niepodległości. Wyzwania i rekomendacje opracowana przez Komitet Dialogu Społecznego KIG. Dokument stanowi obszerną bazę wiedzy dotyczącą historii ważnych elementów życia gospodarczego i społecznego w Polsce od 1918 roku. Jednak przede wszystkim zostają w nim omówione współczesne wyzwania przed jakimi staje Polska, a także rekomendacje dla działalności takich obszarów, jak:  polska polityka obronna, infrastruktura, zrównoważony rozwój i środowisko, służba zdrowia, rynek pracy, czy szkolnictwo.

We słowie wstępnym, Konrad Ciesiołkieiwcz, Przewodniczący Komitetu Dialogu Społecznego KIG pisze tak:

Podejmując niełatwą próbę odpowiedzi na pytanie o przyszłość naszego kraju, należy przede wszystkim przyjrzeć się historii, a następnie wyciągnąć z niej wnioski i odnaleźć inspiracje do działania i postępu. Pozwala to porzucić nieaktualne już wzory działania i stereotypy społeczne, i w sposób twórczy wykorzystać nasze najlepsze tradycje. Właśnie takie podejście przyświecało nam podczas pracy nad niniejszą publikacją, którą właśnie oddajemy w Państwa ręce.

Jako Komitet Dialogu Społecznego KIG w naszych działaniach czerpiemy inspirację z polskiej tradycji solidarności społecznej, z którą w samym tylko XX wieku związane były dwa kluczowe dla Polski przełomy demokratyczne. Pierwszy z nich zawdzięczamy rządowi Jędrzeja Moraczewskiego, który tuż po odzyskaniu niepodległości przyznał pełne prawa wyborcze wszystkim obywatelom, również kobietom, ustanowił 8-godzinny dzień pracy i ubezpieczenia społeczne. Drugi to, oczywiście, „Solidarność”, która w roku 1980 domagała się m.in. wolnych związków zawodowych, prawa do strajku i wolności słowa. Pomimo upływu czterech dekad, wiele postulatów „Solidarności” jest wciąż lub na nowo aktualnych.

Odwołując się do tradycji polskiego dialogu społecznego, od ponad 4 lat podejmujemy działania związane z szeroko pojętą solidarnością społeczną, m.in. na rzecz poprawy wzajemnych relacji między pracownikami a pracodawcami oraz wzmacniania instytucji dialogu społecznego i obywatelskiego. Wierzymy, że silne instytucje dialogu zapobiegają działaniom grożącym zwiększaniem nierówności społecznych lub pogłębianiem deficytu zaufania społecznego. W ramach realizowania naszej misji pobudzamy debatę publiczną zadając pytania: jak kształtować postawy obywatelskie?

Jak budować kapitał społeczny? Co zrobić, aby każde środowisko pracy było miejscem, które wpływa na poczucie godności własnej człowieka, gdzie budowane są relacje społeczne oraz gdzie wzmacniana jest podmiotowość pracowników?

Oddając dzisiaj w Państwa ręce niniejszą publikację – jubileuszową nie tylko dla polskiej niepodległości, ale także wydarzeń Sierpnia 1980 roku – poszukujemy odpowiedzi na pytanie, co należy zrobić, aby doświadczenia ostatnich 100 lat stały się impulsem do budowania lepszej Polski.

Zachęcamy do zapoznania się całą publikacją.

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.