Podsumowanie 2019 r. w skali makro

17.12.2019

Co zaskoczyło analityków w ciągu ostatnich 12 miesięcy? Którym branżom wiodło się lepiej a którym gorzej? Przedstawiamy wybór najciekawszych zjawisk ekonomicznych i gospodarczych mijającego roku. Zestawienie przygotowane przez ekspertów Biura Polityki Gospodarczej KIG.

Bilans płatniczy w styczniu

Styczeń przyniósł doskonałe wyniki bilansu płatniczego. We wszystkich pozycjach zanotowano nadwyżki w porównaniu do wyników grudniowych.

Wyniki przemysłu w lutym

Wynik lutego okazał się pozytywnym zaskoczeniem – obawiano się, że postępujące spowolnienie u naszych głównych partnerów handlowych mocno zetnie popyt na nasze towary. W dwóch pierwszych miesiącach roku produkcja okazała się o 6,7% wyższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Zatrudnienie i płace w sektorze przedsiębiorstw w marcu

Dynamika płac w marcu okazała się istotnie niższa od zakładanej, jednak (jak pokazały wyniki kwietniowe) była wynikiem innego niż przed rokiem rozłożenia wypłat premii i nagród w miesiącach wiosennych.

Inflacja w kwietniu

Dane o inflacji okazały się wyraźnie wyższe od wcześniej prognozowanych przez rynek. Inflacja w ujęciu dwunastomiesięcznym na przestrzeni zaledwie 4 miesięcy zwiększyła się z bardzo niskiego poziomu 0,7% w styczniu br. do 2,2% w kwietniu.

Rachunki narodowe w I kwartale

Wyniki pierwszego kwartału pokazały, że oczekiwane od dłuższego czasu spowolnienie nadchodzi później i słabiej niż było to prognozowane.

Rezerwy walutowe w końcu czerwca

Mimo, że w czerwcu wskaźniki rezerw walutowych uległy lekkiemu pogorszeniu, nadal utrzymują się na dobrych poziomach. Oznacza to, iż jest niskie ryzyko pojawienia się u nas głębokiej utraty wartości przez złotego.

Wyniki budownictwa w lipcu

Nietypowy lipcowy wzrost produkcji budowlano-montażowej był odreagowaniem wyjątkowo słabych wyników czerwca. Zazwyczaj w tym miesiącu notowane są wręcz korekty po czerwcu, w którym wraz z końcem półrocza fakturowanych jest sporo robót budowlanych.

Sprzedaż detaliczna w sierpniu

Tegoroczne wyniki sprzedaży detalicznej z miesiąca na miesiąc mocno „falują”. Spadek sprzedaży w sierpniu mógł być wynikiem nietypowo wysokiej sprzedaży w lipcu  po wyraźnie słabszej niż zazwyczaj sprzedaży w czerwcu.

Eksport i import w okresie I-IX

Według informacji zawartych w raporcie GUS, eksport ogółem wyniósł 173,6 mld EUR, co stanowiło wartość o 5,0% wyższą, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wrzesień, podobnie jak sierpień i lipiec, przyniósł dobre wyniki – po miesiącach tych roku dynamika eksportu wynosiła 4,8%-5,0%.

Bezrobocie rejestrowane w październiku

Październikowe wyniki są z reguły już pod wpływem sezonowego wzrostu bezrobocia jakie jest zazwyczaj obserwowane w miesiącach jesiennych i zimowych. Nie ma bowiem wtedy zapotrzebowania na pracowników sezonowych w budownictwie, rolnictwie i szeroko rozumianych usługach turystycznych. W tym roku w październiku nastąpił spadek bezrobocia.

Inflacja w listopadzie

Inflacja w ujęciu dwunastomiesięcznym na przestrzeni tego roku zwiększała się z bardzo niskiego poziomu 0,7% w styczniu br. do 2,9% w lipcu i sierpniu a następnie spadła – w listopadzie do 2,6%.

Sprzedaż detaliczna w grudniu

Wyniki przemysłu i handlu hurtowego z ostatnich miesięcy wskazują na to, że jako konsumenci całkiem sporo wydaliśmy w grudniu. A jak było naprawdę – dowiemy się w styczniu z komunikatu GUS.

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.