• A A A

"Polska Wschodnia - Internacjonalizacja MŚP" - nabór wniosków

29.03.2017

Biuro Współpracy z Zagranicą Krajowej Izby Gospodarczej wraz z ACUARIUS CONSULTING uprzejmie
informuje, ze – uczestnicząc w realizacji PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA, PODZIAŁANIE 1.2
INTERNACJONALIZACJA MŚP, oferuje zainteresowanym firmom doradztwo i pomoc w zakresie korzystania ze
wsparcia udzielanego przedsiębiorstwom w ramach tego programu na rozwój działalności eksportowej.

Doradztwo nasze obejmuje m.in.:
· tworzenie nowych modeli biznesowych;
· opracowanie wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w ww. Programie,
· realizację wybranych zadań określonych programem;
· bieżące doradztwo i przygotowanie dokumentacji związanej z udziałem w programie (w tym rozliczenie
projektu z jednostką finansującą)

Aktualnie szczególnie zachęcamy zainteresowane firmy, do powierzenia nam przygotowania i złożenia wniosku w
ramach ww. konkursu

Współpracując z najbardziej kompetentnymi partnerami w kraju i za granicą, Biuro Współpracy z Zagranicą KIG
wspiera działania firm dążących do rozpoczęcia lub rozszerzenia dotychczasowej działalności eksportowej,
ułatwiając identyfikację najbardziej obiecujących i najkorzystniejszych zagranicznych rynków zbytu, zdefiniowanie
priorytetów asortymentowych i najodpowiedniejszych sposobów i form działania w celu rozeznania rynków, a
następnie pozyskiwania na nich klientów. W ramach wdrożenia ww. programu oferujemy pomoc w podejmowaniu i
realizacji działań w nim przewidzianych.

Ankieta: pobierz doc

Biuro Współpracy z Zagranicą KIG działa w tym zakresie w kontakcie, konsultacji i przy wsparciu ze strony polskich
resortów gospodarczych, polskich placówek dyplomatyczno-handlowych oraz zagranicznych izb przemysłowo-handlowych,
z którymi KIG ma podpisanych ponad 110 umów o współpracy. Z pomocy z ich strony korzystamy
także później, już na etapie realizacji PRE.