• A A A

Porozumienie Tanzanii i Zanzibaru

01.09.2021

Tanzania. Rządy Zjednoczonej Republiki Tanzanii i Zanzibaru ogłosiły, że rozwiązano dziewięć z 18 spraw, które utrudniają sprawne współdziałanie Tanzanii kontynentalnej i Zanzibaru, i podpisane zostały stosowne porozumienia. 

Wśród tematów, w których doprowadzono do konsensusu, znajduje się m.in. kwestia połowów dalekomorskich w strefie ekonomicznej i dystrybucja możliwości zatrudnienia w tym sektorze w stosunku 79:21 (Tanzania kontynentalna – Zanzibar), przy czym Zanzibar ma być w pełni zaangażowany w proces rekrutacyjny. Wśród innych kwestii znalazło się podział ogólnego wsparcia budżetowego (General Budget Support), z którego Zanzibar dotychczas otrzymywał 4,5%.  Zgodnie z nowym porozumieniem, Zanzibar będzie mógł otrzymywać dodatkowe bezpośrednie wsparcie ze strony donorów, bez konieczności uzyskania zgody rządu Zjednoczonej Republiki Tanzanii. Inne kwestie, które rozwiązano, to także te dotyczące opóźnień w podpisywaniu umów dot. pożyczek na modernizację szpitala Mnazi Mmoja Referral Hospital i budowę tzw. drogi Chake-Chake na wyspie Pemba, jak również dot. podatków pobieranych przez Zanzibar od użytkowania telefonów komórkowych, dot. wiz i innych opłat pobieranych przez służby imigracyjne Zanzibaru oraz barier dla sprzedaży w Tanzanii kontynentalnej produkowanego na Zanzibarze mleka Azam. Rozwiązano także dwa inne problemy – dotyczące obsady stanowisk w tutejszych instytucjach – przy czym z uwagi na ich czysto operacyjny wymiar, nie wymagało to podpisania odrębnych porozumień.

Komentarz: Skomplikowane relacje między półautonomicznym Zanzibarem a Unią są ważnym tematem tanzańskiej polityki wewnętrznej, nie tylko w kontekście zmian w konstytucji. W obecnie istniejącej strukturze rząd Unii odpowiada za kluczowe obszary, takie jak polityka zagraniczna i bezpieczeństwa, a wielu Zanzibarczyków ma ambicje co do zwiększenia autonomii Zanzibaru. Dwudniowe spotkanie, które doprowadziło do konsensusu i podpisania porozumień w kilkunastu wyżej wspomnianych kwestiach będących kością niezgody pomiędzy Tanzanią kontynentalną a Zanzibarem miało zatem historyczny wymiar, biorąc pod uwagę, że wg obserwatorów wydarzenia, było to pierwsze tak duże spotkanie gromadzące niemal wszystkich ministrów z obu rządów. 

 

Więcej informacji

Zapisz się do otrzymywania kuriera Biura Współpracy z Zagranicą KIG

Kontakt
Anna Derbin
tel. 22 630 94 63
e-mail: aderbin@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.