• A A A

Portal internetowy CONNECT

29.04.2021

MRPiT informuje, że Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa uruchomiła zgodnie z przyjętą „Strategią FAO dla sektora prywatnego” portal internetowy – CONNECT przeznaczony dla sektora prywatnego

Portal internetowy CONNECT

Portal obejmuje:

  • Rolników i organizacje rolnicze;
  • Organizacje i spółdzielnie producentów;
  • MŚP;
  • Duże przedsiębiorstwa (spółki krajowe i wielonarodowe, w tym przedsiębiorstwa państwowe);
  • Instytucje finansowe;
  • Przemysł, stowarzyszenia handlowe i konsorcja sektora prywatnego;
  • Fundacje filantropijne.

Portal CONNECT został zaprojektowany jako „punkt kompleksowej obsługi”. Obecnie jest on dostępny w angielskiej wersji językowej, a wkrótce będzie również prowadzony w języku arabskim, chińskim i rosyjskim.

FAO jest to  wyspecjalizowana organizacja zajmująca się walką z biedą i głodem oraz podnoszeniem dobrobytu poprzez rozwój obszarów wiejskich i lepszą dystrybucję żywności.  Głównym celem zamówień realizowanych przez FAO jest zapewnienie światu dostatku żywności poprzez poprawę wydajności rolnictwa, poprawę warunków życia ludności wiejskiej i rozwój światowej gospodarki.

Chociaż FAO ma długą historię współpracy z sektorem prywatnym, obecnie zwiększa swoje zaangażowanie, formalne i nieformalne, uznając ważną rolę katalizatora, jaką sektor prywatny odgrywa w doprowadzaniu do zmian transformacyjnych i znajdowaniu innowacyjnych rozwiązań dla dzisiejszych i przyszłych wyzwań rozwojowych.

Odwie zakładkę Międzynarodowe Zamówienia Publiczne na stronie Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, gdzie znajduje się największa w Polsce baza informacyjna dotycząca międzynarodowych zamówień publicznych m.in. Systemu Narodów Zjednoczonych, UE, NATO, OECD baza aktualnych przetargów NATO oraz przetargów organizacji międzynarodowych jak i bieżące informacje o rekomendowanych dla Państwa wydarzeniach, w tym szkoleniach organizowanych przez MRPiT.

Zobacz informacje dotyczące zamówień organizacji Systemu Narodów Zjednoczonych, w tym zamówień FAO

 

Kontakt

Zespół Międzynarodowych Organizacji i Zamówień Publicznych
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
e-mail: mzp@mrpit.gov.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.