Posiedzenie Komitetu Budownictwa KIG. Wnioski ze spotkania

06.07.2022

28 czerwca 2022 r. w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej odbyło się spotkanie członków Komitetu Budownictwa

Posiedzenie otworzył i prowadził dr hab. inż. Jacek Szer, prof. Politechniki Łódzkiej – Przewodniczący Komitetu.

Tematem spotkania była współpraca branży budowlanej z instytucjami edukacyjnymi w aspekcie problemów z zatrudnieniem i specjalizacją pracowników budowlanych.


Punktem wyjścia do rozmów, była wygłoszona przez Krzysztofa Olewnika  – Dyrektora Pionu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w firmie Budimex – prezentacja, będąca diagnozą sytuacji w branży budowlanej – przygotowaną przez Polski Związek Pracodawców Budownictwa we współpracy z Budimex S.A., na podstawie analizy dostępnych kluczowych danych i wskaźników, w tym raportu PARP-u z kwietnia 2021 r oraz badań własnych.

W trakcie omawiania poszczególnych obszarów prezentacji, eksperci Komitetu na bieżąco zadawali pytania dotyczące przedstawianych wyników badań oraz dzielili się swoimi spostrzeżeniami, doświadczeniami oraz ocenami.

Dyskusja dotyczyła głównie zagadnień związanych z potrzebami rynku pracy w budownictwie. Kluczowym wyzwaniem są braki kadrowe, szczególnie dotyczące pracowników fizycznych. Potwierdzają to wyniki badań Barometru Zawodów opracowywanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Wśród 30 zawodów wskazanych jako deficytowe, jest 9 zawodów stricte związanych z branża budowlaną: betoniarz, brukarz, cieśla, dekarz, blacharz, monter, murarz, tynkarz oraz robotnik budowlany. Szacowny deficyt pracowników fizycznych sięga 150-200 tys. osób a 70 % przedsiębiorców deklaruje, że niedobór ten jest istotną barierą w działalności gospodarczej.

Członkowie wskazali główne przyczyny nasilającego się zjawiska braku pracowników fizycznych w branży budowlanej, wśród których najistotniejsze to:

 • Znaczny odpływ pracowników z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi /ok 380 tys. pracowników z Ukrainy zasilało dotychczas rynek pracy w polskim budownictwie. Natomiast w związku z sytuacją w Ukrainie ok ¾ tych pracowników wyjechało. Wskazano, że jest to luka, którą należałoby zapełnić pracownikami z innych państw np. Gruzji, Wietnamu , Chin oraz krajów Azji Środkowej itp. Około 30 % pracowników fizycznych w budownictwie stanowią obcokrajowcy/
 • Spadające zainteresowanie kształceniem w zawodach związanych z budownictwem wśród polskiej młodzieży oraz pracą zawodową w branży budowlanej
  Liczba absolwentów na kierunkach budowlanych zarówno w ramach szkolnictwa wyższego jak i zawodowego systematycznie spada.
  Liczba szkół branżowych w przeciągu 10 lat spadła o 30% a uczniów kończących szkoły o 23 %
  Tylko 16 % studentów wybiera kierunki techniczne.
  System edukacji jest niedostosowany do potrzeb rynku pracy i wymaga zmian.
 • Niskie zarobki na stanowiskach robotniczych.
  Płace w budownictwie są niższe o 20 % niż w gospodarce narodowej co nie zachęca do pracy w tej branży. Jednocześnie należy podkreślić, że dynamika wzrostu wynagrodzeń jest w budownictwie najwyższa, natomiast za wzrostem wynagrodzeń nie idzie wzrost efektywności pracy. Wzrost wynagrodzeń w budownictwie odbywa się więc kosztem marży. Koszty pracy są znacznie niższe niż w Europie i stanowią 40% rynku europejskiego

W czasie posiedzenia podjęto również dyskusję na temat systemu edukacji w budownictwie, uprawnień budowlanych, bezpieczeństwa pracy oraz wyzwań stojących przed branżą budowlaną.

Kolejne posiedzenie Komitetu odbędzie się 6 września 2022 r. w Łodzi.

 


Kontakt

Sekretarz Komitetu
Agnieszka Buze
tel. + 48 22 630 9620
e-mail: abuze@kig.pl

 

 

 

 

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.