Wnioski i rekomendacje z posiedzenia Komitetu Budownictwa, 28 czerwca 2022

08.02.2018

28 czerwca 2022 r. w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej odbyło się spotkanie członków Komitetu Budownictwa

Posiedzenie otworzył i prowadził dr hab. inż. Jacek Szer, prof. Politechniki Łódzkiej – Przewodniczący Komitetu.

Tematem spotkania była współpraca branży budowlanej z instytucjami edukacyjnymi w aspekcie problemów z zatrudnieniem i specjalizacją pracowników budowlanych.


Punktem wyjścia do rozmów, była wygłoszona przez Krzysztofa Olewnika  – Dyrektora XYZ – prezentacja, będąca diagnozą sytuacji w branży budowlanej – przygotowaną przez Polski Związek Pracodawców Budownictwa we współpracy z Budimex S.A. na podstawie analizy dostępnych kluczowych danych i wskaźników (raportu PARP-u z kwietnia 2021 r oraz badań własnych).

Realizacja sformułowanych na jej podstawie -12 tez – zdaniem uczestniczących w debacie – pozwoli na zniwelowanie, trapiących branżę budowlaną problemów.

Obszarami wymagającymi zmian są:

 • Warunki pracy i płacy (czas pracy, minimalna płaca, „rozłąkowe” bez ZUS).
 • Doskonalenie modelu szkolnictwa wyższego w zawodzie inż.
 • Zmiana wizerunku branży – wspólna agencja PR, promocja w kierunku dzieci i rodziców.
 • Zaangażowanie biznesu w szkolnictwo zawodowe (model dualny).
 • Ułatwienia zatrudniania cudzoziemców (szczególnie spoza UE).
 • Propozycja kodeksu dobrych praktyk w zatrudnieniu (na wzór porozumienia bhp).
 • Rozwój dobrze zorganizowanego i przygotowanego doradztwa zawodowego.
 • Przekierowanie środków finansowych z urzędów pracy na szkolnictwo zawodowe.
 • Ułatwienia w legalizacji pracy dla firm o szczególnym znaczeniu (branża na liście).
 • Rozszerzenie medycyny pracy i profilaktyki (nieopodatkowanej).
 • Wspólna agencja rekrutacyjna na rynki wschodnie.
 • CSR firm, w tym minimalizacja śladu węglowego.

W trakcie omawiania poszczególnych obszarów prezentacji, eksperci Komitetu na bieżąco zadawali pytania dotyczące przedstawianych wyników badań oraz dzielili się swoimi spostrzeżeniami, doświadczeniami oraz ocenami.

Dyskusja dotyczyła głównie zagadnień związanych z potrzebami rynku pracy w budownictwie. Kluczowym wyzwaniem są braki kadrowe, szczególnie dotyczące pracowników fizycznych. Potwierdzają to wyniki badań Barometru Zawodów opracowywanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Wśród 30 zawodów wskazanych jako deficytowe, jest 9 zawodów stricte związanych z branża budowlaną: betoniarz, brukarz, cieśla, dekarz, blacharz, monter, murarz, tynkarz oraz robotnik budowlany. Szacowny deficyt pracowników fizycznych sięga 150-200 tys. osób a 70 % przedsiębiorców deklaruje, że niedobór ten jest istotną barierą w działalności gospodarczej.

Członkowie wskazali główne przyczyny nasilającego się zjawiska braku pracowników fizycznych w branży budowlanej, wśród których najistotniejsze to:

 • Znaczy odpływ pracowników z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi. Około 380 tys. pracowników z Ukrainy zasilało dotychczas rynek pracy w polskim budownictwie. W związku z sytuacją w Ukrainie ok. ¾ tych pracowników wyjechało. Wskazano, że jest to luka, którą należałoby zapełnić pracownikami z innych państw np. Gruzji, Wietnamu , Chin oraz krajów Azji Środkowej itp.
 • 30% pracowników fizycznych w budownictwie stanowią obcokrajowcy.
 • Spadające zainteresowanie kształceniem w zawodach związanych z budownictwem wśród polskiej młodzieży oraz pracą zawodową w branży budowlanej.
 • Liczba absolwentów na kierunkach budowlanych zarówno w ramach szkolnictwa wyższego jak i zawodowego systematycznie spada.
 • Liczba szkół branżowych w przeciągu 10 lat spadła o 30% a uczniów kończących szkoły o 23 %.
 • Tylko 16 % studentów wybiera kierunki techniczne.
 • System edukacji jest niedostosowany do potrzeb rynku pracy i wymaga zmian.
 • Niskie zarobki na stanowiskach robotniczych.
 • Płace w budownictwie są niższe o 20 % niż w gospodarce narodowej co nie zachęca do pracy w tej branży. Jednocześnie należy podkreślić, że dynamika wzrostu wynagrodzeń jest w budownictwie najwyższa. Natomiast za wzrostem wynagrodzeń, nie idzie wzrost efektywności pracy. Wzrost wynagrodzeń w budownictwie odbywa się więc kosztem marży. Koszty pracy są znacznie niższe niż w Europie i stanowią 40% rynku europejskiego.

W czasie posiedzenia podjęto również dyskusję na temat systemu edukacji w budownictwie, uprawnień budowlanych, bezpieczeństwa pracy oraz wyzwań stojących przed branżą budowlaną.

Kolejne posiedzenie Komitetu odbędzie się 6 września 2022 r. w Łodzi.


Kontakt

Sekretarz Komitetu
Agnieszka Buze
tel. + 48 22 630 9620
e-mail: abuze@kig.pl

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.