Posiedzenie Komitetu Edukacji Zawodowej KIG: Kształcenie zawodowe w Polsce musi się zmienić!

12.06.2024

„System kształcenia zawodowego, od wielu lat w zapaści, wymaga uwzględnienia potrzeb gospodarki. Interesariuszem systemu edukacji są przedsiębiorcy i pracodawcy, więc pomijanie ich w tworzeniu kolejnych reform jest zupełnie niezrozumiałe. Naturalnym partnerem dla Ustawodawcy i władzy wykonawczej we wszelkich kwestiach związanych z kształtowaniem systemu kształcenia zawodowego, czy też szerzej edukacji zawodowej, jest będąca reprezentacją samorządu gospodarczego Krajowa Izba Gospodarcza”

– Bożena Ziemniewicz, Przewodnicząca Komitetu Edukacji Zawodowej

 

28 maja 2024 r. w Warszawie odbyło się ważne spotkanie poświęcone przyszłości kształcenia zawodowego w Polsce. W Posiedzeniu Komitetu Edukacji Zawodowej Krajowej Izby Gospodarczej wzięli udział przedstawiciele kluczowych sektorów gospodarki, edukacji i administracji państwowej.

Posiedzenie odbywało się w formule hybrydowej, stacjonarnie oraz online. Otwarcia dokonała Bożena Ziemniewicz, przewodnicząca Komitetu.

Uczestnicy spotkania byli zgodni co do tego, że system kształcenia zawodowego w Polsce wymaga pilnych reform. Obecny model nie odpowiada na potrzeby współczesnej gospodarki i nie zapewnia młodym ludziom odpowiednich kwalifikacji do wykonywania zawodów.

Podczas spotkania sformułowano szereg postulatów mających na celu poprawę jakości kształcenia zawodowego w Polsce. Najważniejsze z nich to:

  • Opracowanie diagnozy i strategii rozwoju kształcenia zawodowego. Brakuje kompleksowych analiz i planów strategicznych dotyczących tego obszaru edukacji. Konieczne jest wypracowanie wizji kształcenia zawodowego dostosowanej do potrzeb współczesnej gospodarki.
  • Wyodrębnienie legislacyjne systemu edukacji zawodowej. Stworzenie odrębnych regulacji prawnych dla kształcenia zawodowego umożliwi bardziej efektywne zarządzanie tym segmentem edukacji i uwzględnienie specyficznych potrzeb rynku pracy.
  • Promocja edukacji zawodowej. Należy podjąć działania na rzecz podniesienia prestiżu kształcenia zawodowego i zwiększenia jego atrakcyjności dla młodych ludzi. Ważne jest również promowanie współpracy szkół z pracodawcami i przedstawicielami biznesu.
  • Efektywne doradztwo zawodowe. Istotna jest poprawa jakości doradztwa zawodowego, które powinno pomagać młodym ludziom w wyborze odpowiedniej ścieżki edukacyjnej i zawodowej.
  • Włączenie samorządu gospodarczego w procesy decyzyjne. Przedstawiciele KIG postulowali większe zaangażowanie pracodawców i organizacji biznesowych w tworzenie i wdrażanie reform edukacyjnych, w tym w obszarze kształcenia zawodowego.

Uczestnicy spotkania podkreślili, że konieczne jest odejście od dotychczasowego modelu kształcenia zawodowego, który nie odpowiada na potrzeby współczesnej gospodarki. Nowe rozwiązania powinny uwzględniać doświadczenia krajów Unii Europejskiej, które odnoszą sukcesy w dziedzinie kształcenia zawodowego.

Komitet Edukacji Zawodowej KIG zobowiązał się do dalszej pracy na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego w Polsce. W najbliższym czasie KIG planuje opracowanie szczegółowych rekomendacji dla rządu i parlamentu, które będą dotyczyć m.in. wyżej wymienionych kwestii.

Posiedzenie Komitetu Edukacji Zawodowej KIG to ważny krok w kierunku reformy kształcenia zawodowego w Polsce. Nowe rozwiązania są niezbędne, aby dostosować ten system do potrzeb współczesnej gospodarki i zapewnić młodym ludziom odpowiednie kwalifikacje do wykonywania zawodów.

 

Wnioski i konkluzje z posiedzenia Komitetu do pobrania >>> tutaj


 

Merytoryczna działalność Krajowej Izby Gospodarczej koncentruje się w 24 komitetach. Przewodniczącymi i członkami komitetów są praktycy życia gospodarczego, naukowcy, działacze samorządowi i społeczni, działający w obszarach objętych zakresem działania komitetu. Komitety pełnią dwie zasadnicze funkcje – doradczą dla Prezydium KIG oraz integracyjną, jako że skupiają środowiska gospodarcze w celu rozwiązywania konkretnych problemów. Komitety, uczestniczące w pracach komisji sejmowych, biorą również czynny udział w opracowywaniu i opiniowaniu aktów prawnych, które bezpośrednio wpływają na działalność przedsiębiorstw.

Prace Komitetów koordynuje Pani Agnieszka Buze – Zastępczyni Dyrektora Biura Polityki Gospodarczej.

 

Kontakt

Agnieszka Buze
tel. + 48 22 630 9620
e-mail: abuze@kig.pl

Danuta Wasyluk
Sekretarz Komitetu
t: 22 630 97 33
e: dwasyluk@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.