Powołanie Komitetu ds. ESG Krajowej Izby Gospodarczej. Przewodniczącą - Jolanta Okońska-Kubica

21.04.2022

Prezydium Krajowej Izby Gospodarczej powołało w dniu 21 kwietnia 2022 roku Komitet ds. ESG, a także mianowało jego Przewodniczącą – Panią Jolantę Okońską-Kubicę

 

 

Komitet jest doradczą, wyspecjalizowaną formą wspierającą działania Kierownictwa i podmiotów zrzeszonych w Krajowej Izbie Gospodarczej, a do jego zadań należeć będzie:

– opracowanie krajowego standardu oceny ESG z uwzględnieniem obowiązujących wymogów prawnych i rynkowych oraz jego upowszechnianie,

– prowadzenie dialogu z rządem i instytucjami państwowymi i prywatnymi dotyczącego obowiązków przedsiębiorców w zakresie zrównoważonego rozwoju i ESG,

– monitorowanie i udział w krajowych i unijnych konsultacjach prawnych związanych ze zrównoważonym rozwojem i ESG,

– współpraca z instytucjami zajmującymi się propagowanie na terenie Polski idei zrównoważonego rozwoju i ESG,

– organizacja i bieżąca praca komitetu organizacyjnego corocznego konkursu KIG pn.  Krajowy/Regionalny Lider zrównoważonego rozwoju,

– integracja laureatów konkursu pn.  Krajowy/Regionalny Lider zrównoważonego rozwoju,

– edukacja i rozpowszechnianie wiedzy na temat zrównoważonego rozwoju i raportowania ESG,

– bieżąca współpraca z innych Komitetami KIG zajmującymi się obszarami powiązanymi z obszarem zrównoważonego rozwoju.

Powołanie Komitetu ds. ESG jest odpowiedzią na zachodzące zmiany otoczenia prawnego i gospodarczego w związku z wprowadzanymi regulacjami prawnymi, sprzyjającymi zrównoważonemu rozwojowi gospodarczemu. Przykładem jest uchwalone w 2021 r. unijne rozporządzenie w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (SFDR), czy rozporządzenie Unii Europejskiej w sprawie sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw z czerwca 2021 r. – CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), które ma zastąpić obecną dyrektywę w sprawie sprawozdawczości niefinansowej (NFRD). Od  2020 pojawiło się także nowe rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje (dalej: „Taksonomia”). Zawiera ono szereg wskaźników pozwalających ocenić, w jakim stopniu działania organizacji można uznać za zrównoważone.

Przewodnicząca Komitetu KIG ds. ESG – Jolanta Okońska-Kubica – zasiada i przewodniczy Grupie Roboczej Ministerstwa Rozwoju i Technologii ds. KIS 7
Jest Dyrektorem Zarządzającym w firmie ENVIPOL, specjalizuje się we wspieraniu firm i organizacji w obszarze zrównoważonego rozwoju (analizy, strategie, raporty, szkolenia, itp). Ekspert z zakresu zrównoważonego rozwoju, GOZ, gospodarki odpadowej, współtwórca i wieloletni Prezes spółki koordynatora Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu – Krajowego Klastra Kluczowego. Menadżer z wieloletnim doświadczeniem z obszaru planowania strategicznego i rozwoju biznesu zgodnie z koncepcją z zrównoważonego rozwoju i GOZ w dużej międzynarodowej firmie. Członek RN jednej ze spółek odzieżowych notowanych na GPW. Koordynator wielu projektów wdrażanych przez małe, średnie i duże firmy z branży chemicznej, recyklingowej, opakowaniowej i odzieżowej.


Merytoryczna działalność Krajowej Izby Gospodarczej koncentruje się w 20 komitetach. Przewodniczącymi i członkami komitetów są praktycy życia gospodarczego, naukowcy, działacze samorządowi i społeczni, działający w obszarach objętych zakresem działania komitetu. Komitety pełnią dwie zasadnicze funkcje – doradczą dla Prezydium KIG oraz integracyjną, jako że skupiają środowiska gospodarcze w celu rozwiązywania konkretnych problemów. Komitety, uczestniczące w pracach komisji sejmowych, biorą również czynny udział w opracowywaniu i opiniowaniu aktów prawnych, które bezpośrednio wpływają na działalność przedsiębiorstw.

Prace Komitetów koordynuje Biuro Polityki Gospodarczej. Informacje dot. działalności poszczególnych Komitetów można uzyskać pod numerem telefonu 22 630 97 33

Więcej na temat pracy Komitetów >>> TUTAJ

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.