• A A A

Profesjonalny system wspomagania szkół z województwa lubuskiego

26.02.2021

Krajowa Izba Gospodarcza wraz z Partnerami: MDDP Sp. z o.o. Akademia Biznesu Sp. k. oraz AXON Centrum Edukacyjno-Medyczne Leszek Twardowski realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Profesjonalny system wspomagania szkół z województwa lubuskiego.

Celem projektu jest wdrożenie, w 176 szkołach/przedszkolach z terenu woj. lubuskiego, kompleksowego systemu wspomagania placówki w zakresie rozwoju kluczowych kompetencji uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw uczniów oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

Grupa docelowa:
176 osób – dyrektorów, wicedyrektorów, kierowników zespołów przedmiotowych oraz kierowników świetlic szkolnych ze szkół/przedszkoli/placówek z terenu województwa lubuskiego, w tym min. 88 osób pracujących na terenie gmin wiejskich i wiejsko-miejskich.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 553 806,98 PLN
Więcej informacji na stronie projektu: http://wspomaganielubuskie.pl/

Wypracowane w ramach projektu programy/scenariusze szkoleniowe dla kadry kierowniczej i wdrożone szczegółowe plany i programy doradcze oraz plany wspomagania z diagnozą przekazane przez uczestników.

Nazwa beneficjenta: Krajowa Izba Gospodarcza / partnerzy: MDDP S.A. Akademia Biznesu Sp.K. oraz AXON Centrum Edukacyjno-Medyczne Leszek Twarowski/Podlaski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku

Tytuł projektu: „Profesjonalny system wspomagania szkół z województwa lubuskiego”

Numer konkursu: POWR.02.10.00-IP.02-00-003/18

Indywidualny plan i program doradczy

Plan wspomagania – przedszkole

Plan wspomagania – szkoła podstawowa

Plan wspomagania – szkoła ponadpodstawowa

Programy i scenariusze (.zip)

Kontakt

Monika Szulc
Kierownik Projektu
Anna Osińska
Specjalista ds. szkoleń
tel. 22 630 98 66
e-mail: ms@kig.pl

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.