• A A A

Projekt „Liderzy Przedsiębiorczości”

gora

Informujemy, że Projekt pt. „Liderzy Przedsiębiorczości” złożony przez Izbę Handlowo-Przemysłową w Białymstoku w partnerstwie z Stowarzyszeniem Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej, Krajową Izbą Gospodarczą Centrum Promocji Sp. Z o.o., Powiatem Białostockim i Gminą Łap otrzymał dofinansowanie w ramach działania 2.3. Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
Celem głównym projektu jest zwiększenie wiedzy z zakresu zakładania działalności gospodarczej i wsparcie uruchomienia działalności gospodarczych przez 40 osób.

Z wsparcia będą mogły skorzystać osoby zamieszkałe na obszarze Subregionu Białostockiego, do którego należą: miasto Białystok oraz gminy: Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Supraśl, Turośń Kościelna, Wasilków, Zabłudów.

W projekcie udział wziąć mogą osoby fizyczne, które:
– zamierzają rozpocząć własną działalność gospodarczą;
– ukończyły 30 rok życia;
– są osobami bezrobotnymi,  poszukującymi pracy, nieaktywnymi zawodowo oraz jednocześnie znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj:
­    osoby starsze po 50 roku życia,
­    kobiety,
­    osoby niepełnosprawne,
­    osoby długotrwale bezrobotne,
­    osoby o niskich kwalifikacjach.

W ramach projektu oferowane będzie wsparcie w postaci:
– Szkolenia i doradztwo przed uruchomieniem działalności gospodarczej;
– Dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej (wysokość dotacji: maks. 23125,00 zł) ;
Po uruchomieniu działalności gospodarczej:
– Wsparcie pomostowe finansowe (wypłacane przez okres 12 m-cy);
– Specjalistyczne wsparcie towarzyszące;
– Forum Wymiany Doświadczeń

Termin realizacji projektu: 01.09.2016- 31.07.2018
JUŻ WKRÓTCE REKRUTACJA – w celu uzyskania szczegółowych informacji, zapraszamy do kontaktu:
– Biuro Projektu: Izba Handlowo-Przemysłowa w Białymstoku, ul. Antoniukowska 7, 15-740 Białystok, tel. 85 652 56 45
– Punkt Konsultacyjno-Rekrutacyjny w Łapach przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 22 a, 18-100 Łapy, tel. 85 814 19 20

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

partnerzy

 

BIURO PROJEKTU:
Izba Handlowo-Przemysłowa
w Białymstoku
ul. Antoniukowska 7
15-740 Białystok
tel. 85 652 56 45

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.