Przedsiębiorco! 15 grudnia - spotkanie - „Akademia Menadżera MŚP 2 – wsparcie dla mikro, małych i średnich firm"”

09.12.2022

Spotkanie informacyjne dotyczące projektu „Akademia Menadżera MŚP 2 – wsparcie dla mikro, małych i średnich firm z województwa mazowieckiego i lubelskiego”

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące projektu „Akademia Menadżera MŚP 2 – wsparcie dla mikro, małych i średnich firm z województwa mazowieckiego
i lubelskiego”, które odbędzie się online w dniu 15.12.2022 r. w godz. 10.00 – 11.30.

Projekt „Akademia Menadżera MŚP 2 – wsparcie dla mikro, małych i średnich firm z województwa mazowieckiego i lubelskiego” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach II osi priorytetowej „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Działanie 2.21 „Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych przedsiębiorstw”.

Projekt realizowany w okresie od 01.07.2020 r. do 30.06.2023 r.

Adresaci projektu

Adresatami projektu jest kadra menadżerska:

  • właściciele MMŚP
  • pracownicy MMŚP zatrudnieni na stanowiskach kierowniczych
  • pracownicy MMŚP przewidziani do objęcia stanowiska kierowniczego

Cel projektu

Celem projektu jest podniesienie kompetencji u minimum 716 kobiet i 1068 mężczyzn spośród 1784 objętych wsparciem właścicieli około 800 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (dalej MŚP)/pracowników kadry menadżerskiej/osób przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zarządzania zasobami ludzkimi.

W ramach projektu w zakresie wsparcia udzielanego kadrze menadżerskiej przewidziano realizację następujących działań:
1) Opracowanie Analizy potrzeb przedsiębiorstwa i luk kompetencyjnych kadry menadżerskiej
2) Szkolenia i/lub doradztwo z zakresu podnoszenia kompetencji menadżerskich pracowników MŚP w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zarządzania zasobami ludzkimi

Wysokość dofinansowania

  • Maksymalna kwota dofinansowania usług rozwojowych przypadająca na jednego Pracownika wynosi 7 434,34 zł netto.
  • Maksymalna kwota dofinansowania na usługi rozwojowe przypadająca na Przedsiębiorstwo wynosi 100 000,00 zł netto.
  • Koszt podatku od towarów i usług (VAT) nie stanowi kosztu kwalifikowalnego.

Zakres wsparcia

Tematy szkoleń/ zakres usług zgodnie z Opisem uniwersalnych Kompetencji menadżerskich:
Grupa Kompetencji: Orientacja Strategiczna: Kompetencje – Określanie celów i priorytetów, Analiza strategiczna, Kształtowanie wizerunku, Przedsiębiorczość, Innowacyjność

Grupa Kompetencji: Zarządzanie przedsiębiorstwem: Kompetencje – Prowadzenie działalności gospodarczej (obszar prawny i administracyjny), Zarządzanie jakością, Zarządzanie finansami, Zarządzanie procesami

Grupa Kompetencji: Skuteczność menadżerska: Kompetencje – Rozwiązywanie konfliktów, Podejmowanie decyzji, Orientacja na cel, Radzenie sobie ze stresem, Rozwiązywanie problemów

Grupa Kompetencji: Przywództwo: Kompetencje – Inspirowanie i budowanie zaangażowania, Budowanie relacji ze współpracownikami, Kształtowanie kultury organizacyjnej, Tworzenie
i upowszechnianie wizji, Wywieranie wpływu, Etyczność i moralność.

Grupa Kompetencji: Zarządzanie zespołem: Kompetencje – Pozyskiwanie pracowników, Ocena pracowników, Rozwój pracowników, Motywowanie pracowników, Delegowanie zadań i uprawnień.

Grupa Kompetencji: Komunikacja i wykorzystanie informacji: Kompetencje – Efektywna komunikacja, Negocjowanie, Prezentacja, Wyszukiwanie, analiza i wykorzystanie informacji, Wykorzystanie technologii IT w procesie komunikacji

Etapy realizacji wsparcia:

I – Rekrutacja (poprzez formularz rejestracyjny na stronie PARP oraz formularz zgłoszeniowy poprzez Elektroniczny System Składania Wniosków)

II – Zakwalifikowanie się do udzielenia wsparcia

III – Zawarcie Umowy wsparcia z Operatorem

IV – Wybór usług rozwojowych w BUR

V – Rozliczenie wsparcia

Poziom refundacji kosztów usług rozwojowych z Projektu wynosi do 80% kosztów.

Refundacja usług rozwojowych stanowi pomoc de minimis/pomoc publiczną. W przypadku przedsiębiorstw z przekroczonym limitem pomocy de minimis pomoc publiczna udzielana jest na zasadach ogólnych.


Szczegółowe informacje na stronie projektu pod adresem: https://akademiamenadzera2.com.pl/

Kontakt do Operatora:

Operator – Lider:

Krajowa Izba Gospodarcza
ul. Trębacka 4
22 630 96 87
akademiamenadzera2@kig.pl

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.