Przedsiębiorco, zabezpiecz swój biznes na wypadek wystąpienia siły wyższej

01.04.2022

KIG oferuje: usługi związane z uzyskaniem zaświadczenia o zaistnieniu okoliczności stanowiących „siłę wyższą” na potrzeby rynku ukraińskiego, rosyjskiego i białoruskiego

W związku z trwającą wojną w Ukrainie oraz sankcjami nałożonymi przez Unię Europejską na Rosję i Białoruś polscy przedsiębiorcy mogą napotkać trudności w realizacji i/lub rozliczeniu umów handlowych z firmami z tego regionu. Krajowa Izba Gospodarcza mając na uwadze interes polskich firm wystawia zaświadczenia o zaistnieniu okoliczności stanowiących „siłę wyższą”, które mogą stanowić podstawę do zwolnienia od odpowiedzialności kontraktowej.

Zaświadczenie jest wydawane wyłącznie w odniesieniu do konkretnej sprawy (kontraktu) i na wniosek polskiego przedsiębiorcy całkowicie zarejestrowanego w Polsce. Nie wystawiane są zaświadczenia o charakterze ogólnym potwierdzające występowanie „siły wyższej”.

Aby uzyskać zaświadczenie, należy:

  1. Złożyć Wniosek w formie elektronicznej (e-mail) – wraz z dokładnym opisem stanu faktycznego;
  2. Do wniosku należy załączyć skany dokumentów, które potwierdzają opisane okoliczności (np. kontrakt, umowa, aneksy, załączniki, protokoły, korespondencja z klientami i dostawcami)

Co ważne: z dokumentów powinno jasno wynikać zaistnienie sytuacji „siły wyższej”, a więc w tym wypadku wpływ wojny w Ukrainie oraz nałożonych sankcji ekonomicznych na Rosję i Białoruś na prowadzenie biznesu.

Po weryfikacji przez pracowników KIG dokumentów uzyskanych elektronicznie od firmy i po wyjaśnieniu ewentualnych wątpliwości, zaświadczenie jest przygotowywane, podpisywane i wystawiane przez upoważnionego przedstawiciela KIG.

Dokumenty składane elektronicznie, po pozytywnym zweryfikowaniu przez upoważnionego przedstawiciela KIG, muszą być złożone  wersji papierowej- zgodnie z informacjami przekazanymi przez pracownika KIG.

Proces wystawiania tego typu Zaświadczeń jest zgodny z zapisami polskich uregulowań prawnych a także zgodny ze zwyczajami międzynarodowymi.

Więcej informacji znajduje się na naszej stronie internetowej >>>  TUTAJ

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.