Przedsiębiorcy o utrudnieniach w działalności transgranicznej. Ankieta GUS

04.03.2024

Utrudnienia w prowadzeniu działalności transgranicznej na jednolitym rynku UE w sektorze usług – luty 2024

utrudnienia transgraniczne

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował wyniki ankiety, w której przedsiębiorcy wypowiedzieli się na temat utrudnień w działalności transgranicznej na jednolitym rynku UE w sektorze usług. Badania są uzupełnieniem lutowej publikacji dotyczącej koniunktury w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach. Uczestniczyli w nich respondenci, którzy są aktualnie lub byli w ostatnich trzech latach eksporterami usług do krajów UE.

Jak przedsiębiorcy świadczący usługi w UE oceniają łatwość funkcjonowania na europejskich rynkach?

  • Ogółem, blisko 60% firm usługowych nie zgłasza utrudnień w prowadzeniu działalności transgranicznej na rynku Unii Europejskiej. Z kolei te, które narzekają na utrudnienia, najczęściej wskazują na: obowiązek spełnienia dodatkowych (certyfikaty, ubezpieczenia itd.)  wymagań (25,1%); uciążliwe i skomplikowane procedury administracyjne (15,6%); problemy dotyczące delegowania pracowników (13,2%), czy też trudności z rozliczeniami z kontrahentami zagranicznymi (11,7%)*

 

  • GUS podał również szczegółowe dane pokazujące, jak oceniane są warunki świadczenia usług w UE w zależności od wielkości przedsiębiorstwa oraz branży. Z badań wynika, że funkcjonowanie na rynku usług transgranicznych najlepiej oceniają duże przedsiębiorstwa oraz mikrofirmy. Brak utrudnień wskazało 61,4% dużych oraz 60,7% mikrofirm. W przypadku małych i średnich brak utrudnień deklarowało odpowiednio 53,0% oraz 56,8% ankietowanych. Dla wszystkich firm, niezależnie od ich wielkości największy problem stanowią dodatkowe wymagania stawiane polskim usługodawcom – szczególnie odnotowują je firmy małe (27,5%) i średnie (25,7%).

 

  • W ujęciu branżowym, brak utrudnień deklarują najczęściej firmy zajmujące się działalnością profesjonalną, naukową i techniczną (69,4%) oraz informacją i komunikacją (68,0%). Po drugiej stronie znalazła się branża transportowa i magazynowa – tutaj grono respondentów zgłaszających brak utrudnień jest znacznie mniejsze i wynosi 36,5%. Jeśli mowa o barierach, to najczęściej wskazywany w ujęciu branżowym jest obowiązek spełnienia dodatkowych wymagań. Na problem ten wskazują głównie firmy z sekcji transport i gospodarka magazynowa (38,6%). Utrudnieniem w świadczeniu usług w innych krajach UE są również m.in. uciążliwe i skomplikowane procedury administracyjne (m.in. dla 27,0% firm transportowych), czy też problemy z delegowaniem pracowników (zgłaszane przez 26,2% firm transportowych i 16,1% z branży administrowania i działalności wspierającej).

Utrudnienia napotykane w prowadzeniu działalności transgranicznej na jednolitym rynku UE według klas wielkości


Źródło: GUS „Utrudnienia w prowadzeniu działalności transgranicznej na jednolitym rynku UE w sektorze usług”. Aneks do publikacji „Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach”

Utrudnienia napotykane w prowadzeniu działalności transgranicznej na jednolitym rynku UE według sekcji PKD

utrudnienia transgraniczne
Źródło: GUS „Utrudnienia w prowadzeniu działalności transgranicznej na jednolitym rynku UE w sektorze usług”. Aneks do publikacji „Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach”

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.