• A A A

Przegląd tygodniowy Ambasady RP w Dar es Salaam // 30 marca-5 kwietnia

11.04.2022

Inauguracja raportu poświęconego unijnym inwestycjom w Tanzanii, regulacje zakazujące użycia plastiku, uruchomienie Centrum Czwartej Rewolucji Przemysłowej – głównymi tematami Przeglądu. Zapraszamy!

Przegląd

Przegląd Ambasady Ambasady RP w Dar es Salaam

W ub. środę (30.03) delegatura UE wraz z państwami członkowskimi UE zainaugurowała raport poświęcony unijnym inwestycjom w Tanzanii (EU Investment in Tanzania) będący już drugą taką publikacją po raporcie, który powstał w 2016 r. Raport prezentuje trendy w tej dziedzinie w przeciągu ostatnich pięciu lat, jak również naświetla możliwości, jakie stoją przed europejskimi przedsiębiorcami w zakresie inwestycji w Tanzanii w kolejnych latach. Treść raportu opracowanego wspólnie przez delegaturę UE w Dar es Salaam oraz EUBG (European Business Group) podzielono na sektory: rolnictwa, bankowości i finansów, budownictwa i nieruchomości, energii, ICT, wytwórstwa, górnictwa, handlu, transportu i inwestycji, gazu i ropy. Analiza wskazuje, że UE jest najważniejszym partnerem handlowym i inwestycyjnym Tanzanii, a bezpośrednie inwestycje zagraniczne ze strony firm z 10 najbardziej aktywnych w Tanzanii państw UE wyniosły w latach 2013-2020 ok. 1,5 mld EUR. Całkowita wartość eksportu z UE do Tanzanii wyniosła w 2021 r. 856 mln EUR, a całkowita wartość importu z Tanzanii do UE w tym samym roku wyniosła 456 mln EUR. Większość firm unijnych to inwestorzy długoterminowi, aktywni w Tanzanii już ponad 10 lat, a najważniejsze sektory, w których operują to rolnictwo i turystyka.

Komentarz: Wydarzenie z udziałem lokalnych mediów oraz zarówno lokalnych jak i zagranicznych przedsiębiorców poprowadził amb. UE Manfredo Fanti. Przemówienia wygłosili min. SZ Tanzanii Liberata Mulamula, wiceminister inwestycji, przemysłu i handlu Exaud S. Kigahe oraz amb. Niemiec Regine Hess. Z kolei w dyskusji panelowej uczestniczyli m.in. ambasador Włoch Marco Lombardi, przedstawiciele Tanzania Revenue Authority oraz Tanzania Investment Centre, jak również przedstawiciele dużych firm działających w Tanzanii: Twiga Cement, GE International oraz Dar es Salaam Corridor Group. Podczas wydarzenia podkreślono unijne wsparcie dla sektora prywatnego w Tanzanii, natomiast sami przedsiębiorcy wskazali na szereg problemów, na które napotyka Tanzania w drodze do wzrostu gospodarczego. Zarówno z samego raportu, jak i z dyskusji, która miała miejsce w czasie jego inauguracji wynika, że mimo trwających reform, których pogratulowano Tanzanii, otoczenie biznesowe w tym kraju nadal pozostaje w wielu aspektach niekorzystne – wymieniono takie elementy jak długi proces pozyskiwania gruntów pod inwestycje i związaną z nim biurokrację, obniżające wydajność produkcyjną problemy z dostawami energii elektrycznej, niewystarczającą infrastrukturę (np. wskazano na mniejszą konkurencyjność portu w Dar es Salaam w Tanzanii w porównaniu do portu w Mombasie w Kenii z uwagi na lepszą infrastrukturę drogową w tym drugim kraju) czy nieprzestrzeganie reguł pochodzenia towarów. Wyzwania obejmują uciążliwe procedury administracyjne, nieprzyjazne przepisy prawa pracy, surowy system podatkowy oraz niepewność związaną z pozwoleniami na pracę i pobyt w Tanzanii w celach biznesowych. Raport ukazuje, że ​​od 2015 r. Tanzania odnotowała wyraźny spadek inwestycji, przy czym napływ BIZ spadł o jedną trzecią. W badanym okresie liczba nowych firm zarejestrowanych w kraju również spadła o jedną trzecią. 

Tanzania. Regulacje zakazujące użycia plastiku w pełni wdrożone. Skutki i szanse dla gospodarki, w tym produkcji sizalu. Jednym z głównych tematów dyskusji publicznej w Tanzanii w pierwszym kwartale są efekty wprowadzonego w 2019 r. (ostatnie przepisy weszły w życie z opóźnieniem, od 1 stycznia 2022 r.) zakazu produkcji, importu, sprzedaży i użytkowania jednorazowych produktów plastikowych. Eksperci zgodnie oceniają, że doprowadził on już do znaczącego ograniczenia zanieczyszczenia śmieciami plastikowym, szczególnie na obszarach poza dużymi miastami. Zagrożenie karą w wys. 30 000 szylingów tanzańskich (ok 13 USD) za posiadanie torby plastikowej jest tam szczególnie skuteczne z uwagi na poziom dochodów.

Jak ocenił przewodniczący Tanzańskiej Rady Sizalu (Tanzania Sisal Board, TSB) Saddy Kambona w trakcie konferencji poświęconej przyszłości tego sektora, która odbyła się w Dar es Salaam w ostatnim tygodniu marca br., ograniczenie użycia plastiku, zarówno w Tanzanii, jak i wymiarze globalnym, powinno być postrzegane przede wszystkim jako szansa dla producentów opakowań z tworzyw naturalnych, wśród których sizal zajmuje istotne miejsce. Dyr. Kambona podkreślił, że większość środkowej i zachodniej Tanzanii, położone na ciepłym i suchym płaskowyżu, posiada znakomity klimat do uprawy agawy sizalowej. Zwrócił też uwagę na fakt, że choć zakaz użytkowania jednorazowych produktów plastikowych doprowadził do wzrostu zainteresowania sizalem w samej Tanzanii, to eksport tego produktu spadał w ostatnich latach z uwagi na wciąż powszechne stosowanie opakowań plastikowych na rynku światowym. Przewodniczący TSB podkreślił wagę uznania przez rząd Tanzanii sizalu za eksportowy towar strategiczny, który może okazać się kluczowy dla pozyskiwania waluty zagranicznej w najbliższych latach. W jego opinii, do 2025 r. produkcja sizalu wzrośnie z obecnych 33 tys. ton do 120 tys. ton.

Komentarz: Działania rządu Tanzanii w odniesieniu do problemu opakowań (i odpadów) plastikowych wpisują się w trend regionalny, jako że podobne, a nawet bardziej restrykcyjne regulacje przyjęły już Rwanda, Kenia i Uganda. Ograniczenie użycia plastiku w gospodarce światowej to szansa na rozwój upraw produktów naturalnych służących do pakowania, przede wszystkim agawy sizalowej, której suchy i ciepły klimat wyżyn Afryki Wschodniej wyjątkowo odpowiada. Żeby jednak to nastąpiło, niezbędne jest podjęcie przez wspólnotę międzynarodową realnych kroków na rzecz uniezależnienia się od plastiku. Państwa regionu, z uwagi na potencjalne korzyści gospodarcze, ale także stosunkowo niewielkie uzależnienie od opakowań plastikowych i niewielką siłę lobby przemysłu tworzyw sztucznych, wyrastają na naturalnych liderów tego procesu. Dowodem jest choćby przyjęcie 2 marca br. przez Zgromadzenie Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska (UNEA) rezolucji wzywającej do stworzenia międzynarodowego, legalnie wiążącego mechanizmu ograniczenia zanieczyszczenia odpadami plastikowymi, której autorami były Rwanda i Peru.

Determinacja rządu Tanzanii (i krajów sąsiednich) w odniesieniu do ograniczenia ilości plastiku w gospodarce jest także szansą na współpracę gospodarczą i rozwojową z partnerami zagranicznymi, w tym z Polską. Jak sygnalizowaliśmy wcześniej, wśród władz i na rynku lokalnym istnieje duże zainteresowanie technologiami w obszarze zarządzania odpadami, ograniczania ich ilości, a także transformacji w kierunku gospodarki opartej na opakowaniach naturalnych. To potencjalna możliwość wejścia na tutejszy rynek polskich przedsiębiorstwdziałających tym obszarze, tym bardziej, że istnieje możliwość powiązania tych działań z realizowaną przez nas dwustronną współpracą rozwojową, gdzie ochrona środowiska jest jednym z priorytetów tematycznych.           

Rwanda. Prezydent Paul Kagame przewodniczył oficjalnemu uruchomieniu Centrum Czwartej Rewolucji Przemysłowej (Center for the Fourth Industrial Revolution, C4IR) w Kigali, które powstało dzięki partnerstwu Ministerstwa ICT i Innowacji oraz Światowego Forum Ekonomicznego. Minister ds. ICT i Innowacji Paula Ingabire zadeklarowała, że ​​podejście C4IR Rwanda będzie koncentrować się na współpracy wielu interesariuszy, w tym społeczeństwa prywatnego, publicznego i obywatelskiego, co pomoże zmaksymalizować efektywność jego działania. Minister Ingabire wskazała też, że centrum ma być nie tyle „think-tankiem”, ile raczej „do-tankiem”: ma kłaść nacisk na wspieranie współpracy między rządem a firmami, która koncentrować się ma na ustanowieniu odpowiednich mechanizmów i polityk, które będą zarówno wykorzystywać transformacyjną zmianę, jaką mogą przynieść te technologie, jak i odpowiedzialnie je wykorzystywać w sposób, który nie skutkuje pojawianiem się nowych zagrożeń.

Komentarz: Inicjatywa ta wpisuje się w wysiłki władz Rwandy zmierzające do pozycjonowania tego kraju jako centrum weryfikacji koncepcji ikatalizatora innowacji oraz do zbudowania tu ekosystemu start-upów. W przypadku C4IR Rwanda wiodącymi obszarami zainteresowania ma być sztuczna inteligencja (AI) i dane, aby zachować zgodność ze strategicznymi priorytetami kraju w zakresie technologii i wykorzystać je do stymulowania rozwoju opartego właśnie na danych.

Rwanda. 31 marca Francuska Agencja Rozwoju (AFD) otworzyła biura w Rwandzie i podpisała szereg umów z ważnymi instytucjami zajmującymi się kwestiami rozwoju w tym kraju. AFD przeznaczy 200 mln EUR na wsparcie dla Rwandy w ciągu najbliższych dwóch lat, co zwiększy fundusze obsługiwane przez francuskie Ministerstwo Skarbu i Ambasadę Francji. Działania AFD w Rwandzie w latach 2022-2023 skoncentrują się na kapitale ludzkim, opiece zdrowotnej, edukacji i szkoleniach zawodowych, zrównoważonym rozwoju gospodarczym, rozwoju lokalnym i dostępie do podstawowych usług. Podpisana została również umowa partnerska z Bankiem Rozwoju Rwandy (BRD), w której wskazano obszary współpracy na najbliższe 5 lat.  AFD zaoferowała dodatkowo sponsorowanie wniosku BRD o przyjęcie go do Międzynarodowego Klubu Finansowania Rozwoju (International Development Finance Club; IDFC) – sieci 26 krajowych, regionalnych i dwustronnych banków rozwoju, które współpracują ze sobą, aby wdrażyć Cele Zrównoważonego Rozwoju i Agendę Porozumienia Paryskiego.

Rwanda. Rada Rozwoju Rwandy (RDB) zachęca inwestorów z krajów skandynawskich. Ostatnie rozmowy RDB, które odbyły się w Kopenhadze (30 marca 2022 r.), były kontynuacją wcześniejszych rozmów, które zorganizowano w Oslo. Podczas wydarzenia szef marketingu inwestycyjnego RDB Philip Lacky zaprezentował gościom i inwestorom z Danii działającym głównie w obszarach rolnictwa i technologii dostępne możliwości inwestycyjne. RDB spotkała się także odrębnie z duńskimi firmami z branży turystycznej. Podobne rozmowy delegacji RDB mają zostać też przeprowadzone w Helsinkach i w Sztokholmie.

Komentarz: Kraje skandynawskie ze swojej strony także wykazują zainteresowanie inwestycjami w Rwandzie. Np. we wrześniu ub. roku delegacja pod przewodnictwem Danish Agriculture and Food Council odbyła trzydniową wizytę w Rwandzie zmierzającą do zbudowania partnerstw z lokalnymi przedsiębiorcami i organizacjami. Z kolei w ramach jednego ze swoich najnowszych przedsięwzięć organizacja non-profit Sweden’s Norrsken Foundation tworzy w Kigali największe centrum startupów w Afryce Wschodniej. Centrum o nazwie Norrsken House Kigali otwarte w grudniu 2021 r. ma docelowo gościć 1000 przedsiębiorców.

Rwanda. Sto osób ubiegających się o azyl przybyło w ub. tygodniu do Rwandy z Libii. Grupa dołączy do kolejnych 269 uchodźców i osób ubiegających się o azyl w ośrodku Emergency Transit Mechanism (ETM) w Gashora w Rwandzie. Ewakuowani oczekują na przesiedlenie do krajów trzecich, powrót do krajów pochodzenia lub zezwolenie na pobyt w Rwandzie. Grupa mężczyzn, kobiet i dzieci pochodzi z Erytrei, Sudanu, Sudanu Południowego i Somalii. Większość z nich mieszkała w miejskich obszarach Trypolisu, a inni byli arbitralnie przetrzymywani w areszcie, niektórzy przez kilka miesięcy.

Zapisz się do otrzymywania kuriera Biura Współpracy z Zagranicą KIG

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.