• A A A

RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ – program wsparcia wojennych uchodźców z Ukrainy

29.07.2022

 

RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ – program wsparcia wojennych uchodźców z Ukrainy

Organ administracji publicznej:
Minister Rodziny i Polityki Społecznej

Rodzaj projektu:
działalność na rzecz aktywizacji zawodowej i integracji społecznej cudzoziemców legalnie przebywających w Polsce

Realizator Projektu:
Krajowa Izba Gospodarcza, ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa
tel.: 22 630 96 87, 630 98 66
e-mail: jprzeslakowski@kig.pl; mszulc@kig.pl

Miejsce realizacji projektu:
Województwo mazowieckie, Warszawa

Termin realizacji projektu:
1.07.2022 – 31.07.2023

Cel projektu:
Przygotowanie do końca lipca 2023 roku 150 cudzoziemców legalnie przebywających w Polsce (obywateli Ukrainy przebywających na terenie Polski w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terenie Ukrainy) do produktywnego zatrudnienia na polskim rynku pracy (w szczególności lokalnym – tj. Warszawa i okolice) dzięki realizacji kompleksowych działań aktywizacyjnych dobranych adekwatnie do specyficznych problemów grupy docelowej, a także rynku pracy.

Grupa docelowa:
150 osób – cudzoziemców legalnie przebywających w Polsce, którzy znaleźli się w Polsce w związku z prowadzonymi działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy.

Uczestnik musi mieć skończone 18 lat i posiadać status uchodźcy z Ukrainy (legalnie przebywający na terenie Polski)

Planowane działania:

  1. Profilowanie potrzeb i potencjału beneficjentów

Stworzenie dla każdego uczestnika Indywidualnego Planu Działania, w którym skonfrontowane zostaną potrzeby i możliwości uczestnika z potrzebami rynku pracy oraz określony zostanie plan działań mający na celu poprawę sytuacji uczestnika na rynku pracy (podjęcie zatrudnienia lub zmiana pracy na lepsze)

  1. Organizowanie lub pomoc w znalezieniu i finansowaniu kursów, szkoleń innych form kształcenia
    Kurs języka polskiego – 32 godziny – przez ok. 2-3 miesiące w grupach ok 12-osobowych
    Szkolenia/kursy podnoszące kwalifikacje/kompetencje zawodowe, szkolenia z zakresu IT
  2. Wsparcie w procesie pośrednictwa pracy
    Indywidualne spotkania z pośrednikami pracy, ok 5 godz./os.

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.