• A A A

Rekrutacja do projektu "Akademia kompetencji sektora IT" - V RUNDA

21.09.2021

CTS Customized Training Solutions Sp. z o. o., Krajowa Izba Gospodarcza oraz Polskie Towarzystwo Informatyczne  informują, że planowane jest otwarcie kolejnej RUNDY rekrutacji do projektu „Akademia Kompetencji Sektora IT” wg Rekomendacji nr 1 Rady Sektorowej ds. Kompetencji IT (ZAŁĄCZNIK NR 8) – tzw.  PODSTAWOWY PROJEKT. Planowany termin: 30.09-20.10.2021 r.

www.itakademia.com.pl

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami naboru określa „Regulamin rekrutacji i uczestnictwa” wraz z załącznikami dostępnymi na stronie projektu: www.itakademia.com.pl  w zakładce DO POBRANIA »

W pierwszej kolejności należy zarejestrować Przedsiębiorstwo na stronie: https://www.parp.gov.pl/component/site/site/kompetencje-dla-sektorow-formularz

Następnie w terminie ogłoszonej rekrutacji należy przesłać skan załącznika nr 1 Formularz zgłoszeniowy – na email: itakademia@cts.com.pl W temacie proszę wpisać „Akademia IT_RUNDA 5_nazwa firmy”

Następnie należy dostarczyć oryginały dokumentów w komplecie (załączniki od 1 do 7 i 11) osobiście, pocztą/kurierem do biura projektu maksymalnie do 7 dni roboczych od dnia następnego po przesłaniu Formularza zgłoszeniowego w skanie.
Na kopercie należy dopisać: „AKADEMIA IT – RUNDA 5_nazwa firmy”

CTS Customized Training Solutions Sp. z o. o.
ul. Grzybowska 56, 00-844 Warszawa
Recepcja C, piętro 4, „Browary Warszawskie – Biura przy Warzelni”

Projekt skierowany do pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (wg PKD J.58.2;

J.62; J.63.1) oraz dużych przedsiębiorstw aktywnie działających w sektorze IT (wg PKD J.62) z obszaru całej Polski.

Przedsiębiorca może otrzymać wsparcie do 8 500,00 PLN/pracownika, w tym refundację w wysokości do 80% kosztów usług rozwojowych.
Realizacja projektu przewidziana jest do końca grudnia 2022 roku.
Co do zasady w projekcie realizowane są usługi rozwojowe wybrane przez Przedsiębiorcę w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

W ramach projektu Przedsiębiorca może skorzystać ze wsparcia w ramach kilku Obszarów tematycznych skierowanych do branży IT wg Rekomendacji nr 1 Sektorowej Rady ds. kompetencji IT:
1. Administrowanie systemami i sieciami – kompetencje podstawowe
2. Administrowanie systemami i sieciami – kompetencje zaawansowane
3. Programowanie – kompetencje podstawowe
4. Programowanie – kompetencje zaawansowane;
5. Testowanie aplikacji
6. Zapewnienie bezpieczeństwa systemów
7. Projektowanie i analiza, zarządzanie systemami, modelowanie struktur danych
8. Rozwój kompetencji osobowych

Zachęcamy również do bezpośredniego kontaktu z biurem projektu i doradcami
, którzy pomogą Państwu w wypełnieniu dokumentów zgłoszeniowych do projektu, merytorycznej ocenie dokumentów rekrutacyjnych pod kątem zgodności z dokumentacją programową oraz konkursową: statusu MŚP, formularzy pomocy publicznej/de minimis oraz przedstawią zasady udziału w projekcie.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej projektu www.itakademia.com.plw celu zapoznania się z dokumentami rekrutacyjnymi w zakładce DO POBRANIAoraz z Rekomendacjami nr 1 Rady Sektorowej IT dot. Obszarów tematycznych szkolenia.

Jednocześnie zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie informacji o projekcie wśród potencjalnie zainteresowanych firm z sektora IT.

Projekt pn. „Akademia Kompetencji Sektora IT” POWR.02.21.00-00-RW12/19 realizowany przez: CTS Customized Training Solutions Sp. z o. o. w partnerstwie z Krajową Izbą Gospodarczą oraz Polskim Towarzystwem Informatycznym.

Projekt został opracowany w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Realizacja projektu została sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Poddziałanie 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Biurem Projektu:
ul. Grzybowska 56, 00-844 Warszawa
„Browary Warszawskie – biura przy Warzelni” Recepcja C
tel. 501 815 988; 512 249445 tel. 22 162 78 26
www.itakademia.com.pl | itakademia@cts.com.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.