[Relacja] Debata w KIG „Rok do ROP-u. Przyszłość systemu kaucyjnego”

19.02.2024

Szacowane koszty wdrożenia ROP-u w przypadku odpadów opakowaniowych wynoszą około 4 miliardy złotych rocznie

ROP

Debata „Rok do ROP-u. Przyszłość systemu kaucyjnego”

W siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej odbyła się debata „Rok do ROP-u. Przyszłość systemu kaucyjnego” organizowana przez redakcje Energia i Recykling, Przegląd Komunalny i Komitet Ochrony Środowiska KIG

Wydarzenie to zgromadziło reprezentantów różnych środowisk oraz interesariuszy systemu ROP (Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta) i kaucyjnego w opakowaniach.

Szczególnym gościem była Anita Sowińska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, która podkreśliła znaczenie znaczenie sprawiedliwych rozwiązań finansowych dla przyszłości ROP-u.

Debatę prowadził Piotr Talaga, redaktor naczelny wydawnictw w Abrysie, a zaproszonych gości przywitał Krzysztof Kawczyński – Przewodniczący Komitetu Ochrony Środowiska Krajowej izby Gospodarczej.

Wyzwania branży odpadowej

W ramach otwierającej spotkanie prezentacji, Krzysztof Kawczyński omówił liczne wyzwania stojące przed branżą odpadową, w tym cele na lata 2025-2035 oraz konsekwencje ich niewykonania dla Polski. Wskazał również na konieczność zmian w liczeniu recyklingu oraz wdrożeniu nowych zasad ROP, zgodnie z dyrektywami GOZ (Gospodarka o obiegu zamkniętym) Unii Europejskiej. Zaznaczył, że mimo istnienia wielu organizacji odzysku wsparcie dla gospodarki odpadami jest obecnie symboliczne. Szacowane koszty wdrożenia ROP-u w przypadku odpadów opakowaniowych wynoszą około 4 miliardy złotych rocznie.

Anita Sowińska podkreśliła swoje zaangażowanie w wysłuchiwanie postulatów uczestników debaty oraz  potrzebę stworzenia sprawiedliwego ROP-u w Polsce. Dostrzegając różnorodność wizji dotyczących tego systemu oraz istnienie licznych problemów, zauważyła, że bez konkretnego wsparcia finansowego ze strony producentów  nie będzie możliwe stworzenie skutecznego ROP-u.

Debata skupiła się także na poszukiwaniu rozwiązań, które mogłyby wesprzeć rozwój systemów ROP i kaucyjnego. Uczestnicy dyskusji przedstawiali różnorodne propozycje i koncepcje, mające na celu poprawę efektywności gospodarki odpadami oraz zrównoważonego rozwoju. Uczestnicy debaty w ogromnej większości oczekują pilnego wdrożenia nowych zasad ROP-u w Polsce zgodnie ze zmianami dyrektywy odpadowej z 2018 r. i wskazują termin 1 stycznia 2025 r. jako optymalny dla rozwoju systemu oraz uniknięcia kolejnych podwyżek opłat za odpady dla mieszkańców.

Wydarzenie było transmitowane online pod adresem https://rop.abrys.pl/online, co umożliwiło szerszej publiczności śledzenie dyskusji i włączenie się w nią za pośrednictwem platformy internetowej. Debatę uznano za istotne forum wymiany poglądów i propozycji dotyczących przyszłości systemu kaucyjnego i ROP-u, które mogą mieć kluczowe znaczenie dla kształtowania polityki gospodarki odpadami w Polsce.

 


 

Komitet Ochrony Środowiska podejmuje różnorodne działania obejmujące podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa i przedsiębiorców oraz promowanie systemów zarządzania środowiskowego zgodnych ze standardami międzynarodowymi. W swoich działaniach, wspiera rozwiązania energooszczędne i minimalizację zanieczyszczeń w sektorze energetycznym, a także promuje energetykę alternatywną opartą na odnawialnych źródłach energii. Dodatkowo, Komitet opiniuje projekty przepisów środowiskowych, monitoruje prawo pod kątem wpływu na środowisko i działalność gospodarczą. Komitet prezentuje nowoczesne, ekologiczne technologie oraz wspiera efektywne systemy gospodarki odpadami, włączając w to recykling i innowacyjne sposoby zagospodarowania odpadów.

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.