Relacja z wydarzeń GreenEvo: Polska-Ukraina 21.10. // Polska-Egipt 26.10. // Polska-Argentyna 28.10.

02.11.2021

Relacja ze spotkania Polska-Egipt // 26 października 2021 r. odbyło się spotkanie w formule on-line, na temat możliwości współpracy na rynku egipskim w branży zielonych technologii

Spotkanie, na temat możliwości współpracy na rynku egipskim w branży zielonych technologii – miało charakter networkingowy, z krótkimi prezentacjami i dyskusją, a do udziału zaproszeni zostali partnerzy ze strony egipskiej: firmy oraz instytucje działające w tematyce ochrony środowiska i zielonych technologii. Byli to  przedstawiciele m.in. poniższych instytucji:

 • National Water research Center
 • Holding co for Water and Wastewater
 • Egyptian Water and Wastewater Regulation Agency
 • Environmental Monitoring Center Administration – Ministry of Environment
 • Ministry of Environment of Egypt – Environmental Quality Sector, Central Department of Water Quality
 • Drainage Research Institute
 • Ministry of Water Resources and Irrigation.

Po części ogólnej wydarzenia, miała miejsce dyskusja miedzy polskimi i egipskimi firmami/instytucjami.
Zebranych uczestników przywitał Anb, Jerzy Drożdż, Dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą KIG – prowadzący spotkanie.
Partnerami ze strony egipskiej było Ministerstwo Środowiska Egiptu (Mr Hisham Abdelgawad), Alexandria Business Association ( P. Haitham El Kayar) oraz Egyptian Polish Businessmen Association.

Laureatów – spośród – polskich firm programu GreenEvo oraz program spotkania zaprezentowali: Pan Dyrektor Szymon Tumielewicz oraz Pani Iwona Boceńska z Ministerstwa Klimatu i Środowiska RP.

Przy organizacji webinaru czynnie współpracowali przedstawiciele Ambasady RP (P. Tomasz Andruchów, Radca Handlowy), oraz Zagranicznego Biura Handlowego (P. Jacek Grad) w Kairze. Wsparcia wydarzeniu udzieliła także Ambasada Egiptu w Warszawie. Uczestników przywitał drugi Sekretarz Ambasady P. Mina Michel Wanis Makary, a na pytania zadane przez polskich przedsiębiorców odpowiedział P. Essam Ahmed Abdelal El Naggar, Radca Handlowy Ambasady.

Egipt to kraj, który powstał na bazie zaopatrzenia wodnego przez Nil; od zarania dziejów istnienie państwa opierało się na zasobach wodnych najdłuższej rzeki świata, przecinającej wszystkie strefy klimatyczne kontynentu. Jednym z podstawowych zadań egipskiego Ministerstwa Środowiska jest ochrona i dbałość o naturalne źródła wody, stały monitoring tych źródeł, ograniczenie zanieczyszczeń i stosowanie nowoczesnych metod naukowych aby osiągnąć ten cel, co gwarantuje naturalne prawa obywateli kraju do zdrowych warunków życia.

Wdrażanie i rozwój programu monitorowania jakości wody z Nilu, to jedno z głównych zajęć Działu Jakości Środowiska, składający się z szeregu departamentów specjalizujących się w tematyce jakości wody, kwestii odpadów przemysłowych, problemów dot. uzdatniania wody, odpadów rolnych, jezior, wód nadbrzeżnych, wód Morza Czerwonego i Morza Śródziemnego.

Strona egipska potwierdziła informację uzyskaną z Ambasady RP w Kairze, iż największe szanse na zaistnienie w Egipcie mają polskie firmy zajmujące się:

 • uzdatnianiem wody, odsalaniem wody,
 • segregacją i przetwórstwem odpadów (komunalnych i przemysłowych)
 • przetwarzaniem odpadów na energię,
 • technologiami energii odnawialnej,
 • modernizacją linii energetycznych

W związku z realizowanymi w Egipcie projektami modernizacyjnymi i rewitalizacyjnymi duże pole do działania mają na tym rynku polskie firmy mogące zaoferować nowoczesne technologie przydatne do zastosowania w smart-cities.

Takim nowoczesnym miastem będzie wznoszona z inicjatywy Prezydenta Egiptu Nowa Stolica Administracyjna Kraju. Jest to ogromne przedsięwzięcia, którego wartość liczona jest mld dolarów. Docelowo miasto zamieszkane  przez ponad 7 mln ludzi, będzie rozciągało się na powierzchni ok. 700 kilometrów kwadratowych, pozyskując energię słoneczną na potrzeby mieszkańców i turystów. Planowana jest budowa zautomatyzowanych centrów kontroli, monitorujących infrastrukturę i bezpieczeństwo elektroniczne.

Z rozmów bilateralnych zrealizowanych przez przedstawicieli instytucji i przedsiębiorstw egipskich z firmami polskimi – laureatami programu GreenEvo wynika, że jest ogromne zainteresowanie z obydwu stron kontynuacją rozmów zapoczątkowanych w trakcie webinarium, podczas misji do Egiptu „w realu”.

Strona egipska wyraziła gotowość zorganizowania spotkania wszystkich firm, instytucji oraz organizacji egipskich działających w sektorze ochrony środowiska w tym z obszaru zielonych technologii w celu przeprowadzenia konkretnych rozmów z polskimi przedsiębiorstwami, które będą miały okazję ponownie zaprezentować obszerniej swoje technologie i osiągnięcia modernizacyjne przed szerokim gremium, a następnie nawiązać osobisty kontakt z potencjalnymi partnerami w Egipcie.

Ministerstwo Środowiska Egiptu sugeruje realizację misji jeszcze w roku bieżącym; o dokładnej dacie wydarzenia będziemy Państwa informować.

Kliknij! Poznaj projekt GreenEvo

 

Kontakt

Maria Nowakowska

Biuro Współpracy z Zagranicą
Krajowa Izba Gospodarcza
e-mail: mnowakowska@kig.pl

 

Relacja ze spotkania Polska-Argentyna // 28 października – webinarium Zielone innowacje – potencjalne obszary współpracy między Polską a Argentyną

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Krajową Izbę Gospodarczą we współpracy z Ambasadą RP w Buenos Aires, w ramach realizacji programu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, GreenEvo.

Głównym celem spotkania była promocja polskich osiągnięć w zakresie „zielonych technologii” oraz zachęta dla polskich przedsiębiorców do inwestowania w Argentynie.

Z perspektywy Argentyny szczególnie interesujące są wszelkie rozwiązania technologiczne z zakresu: odnawialnych źródeł energii, gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami, oszczędności energii czy budownictwa pasywnego. „Zielona transformacja” jest jednym z priorytetów argentyńskiego rządu, który w lipcu tego roku ogłosił “Plan rozwoju zielonej produkcji”.

W czasie webinarium przedstawione zostały stronie argentyńskiej  główne założenia programu „GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii„, stworzonego w 2009 r. przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska RP. Program ten pozwolił na stworzenie w Polsce przyjaznych warunków dla upowszechniania proekologicznych technologii.

Do udziału w webinarium zaproszeni zostali przedstawiciele polskiej i argentyńskiej administracji, m.in. argentyńskiej Izby Gospodarczej ds. Środowiska Naturalnego (CEMA) oraz środowiska biznesowe. Zarówno strona polska jak i argentyńska podkreśliły duże znaczenie „zielonych technologii” oraz wymieniły się doświadczeniami i przedstawiły możliwości wzajemnej współpracy.

Podczas webinarium zaprezentowane zostały technologie wybranych laureatów programu „GreenEvo” firm PROTE, SYMBIONA, M3 i ASKET oraz odbyła się sesja spotkań indywidualnych (B2B).

Kliknij! Poznaj projekt GreenEvo

 

Kontakt

Biuro Współpracy z Zagranicą
Krajowa Izba Gospodarcza

Agnieszka Salamończyk
Z-ca Dyrektora
tel: 22 630 97 73
e-mail: asalamonczyk@kig.pl

Elżbieta Wojtas
Project Manager
tel: 22 630 97 52
e-mail: ewojtas@kig.pl

Relacja ze spotkania Polska-Ukraina // 21 października – współpraca w branży zielonych technologii

21 października br Krajowa Izba Gospodarcza we współpracy z Ministerstwem Klimatu i Środowiska oraz z Ambasadą RP w Kijowie zorganizowały Polsko-Ukraińskie  spotkanie biznesowe online poświęcone współpracy w branży zielonych technologii.

Oficjalne otwarcie wydarzenia odbyło się z udziałem Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego RP na Ukrainie p. Bartosza Cichockiego, Wiceminister Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych Ukrainy p. Iryny Stawczuk, Pełnomocnika ds. Międzynarodowej  współpracy klimatycznej i energetycznej RP p. Sebastiana Barkowskiego, Dyrektor Generalnej Ministerstwa Energetyki Ukrainy p. Wiktorii Hnatowskiej, Wicedyrektora Departamentu Ochrony Powietrza i Polityki Miejskiej Ministerstwa Klimatu i Środowiska p. Szymona Tumielewicza i Wiceprezesa Krajowej izby Gospodarczej p. Witolda Karczewskiego.

Możliwości wsparcia wspólnych projektów na Ukrainie z  nowego  programu adresowanego do polskich firm i organizacji biznesowych przedstawiła p. Dyrektor Marta Babicz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Zasobów Wodnych .

Zainteresowania w tym zakresie ze strony ukraińskiej, omawiając  sektory gospodarki wymagające priorytetowo modernizacji  przedstawił  p. Dyrektor Victor Bilko z Państwowej Agencji Efektywności Energetycznej i Poszanowania Energii Ukrainy.

Jednym z najważniejszych sektorów wymagających nowoczesnych zielonych rozwiązań jest branża budowlana oraz transport, zmiany są aktualnie konieczne w wielu sektorach, co może być szansą dla wspólnych polsko-ukraińskich projektów, .coraz większy nacisk kładziony jest także na rozwój energetyki wodorowej w kierunku dekarbonizacji gospodarki.

Praktyczne rozwiązania do implementacji na Ukrainie proponowane przez firmy-laureatow projektu GreenEvo przedstawiła  p. Iwona Boceńska, koordynator projektu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

Polscy i ukraińscy przedsiębiorcy oraz przedstawiciele organizacji gospodarczych i lokalnych urzędów mieli następnie okazję do konsultacji i bezpośrednich rozmów na platformie Zoom, które maja być kontynuowane w ramach gospodarczej misji wyjazdowej w I połowie 2022 roku.

 

Kontakt

Biuro Współpracy z Zagranicą
Krajowa Izba Gospodarcza

Agnieszka Salamończyk
Z-ca Dyrektora
tel: 22 630 97 73
e-mail: asalamonczyk@kig.pl

Elżbieta Wojtas
Project Manager
tel: 22 630 97 52
e-mail: ewojtas@kig.pl

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.