Relacja: Klub Radców Handlowych przy KIG, 17.04.2018 r.

19.04.2018

W dniu 17 kwietnia br. odbyło się w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej kolejne spotkanie Klubu Radców Handlowych przy KIG. Działający od trzech lat Klub skupia zagranicznych dyplomatów akredytowanych w Polsce, którzy odpowiadają za sprawy ekonomiczno-handlowe.

Tym razem spotkanie poświęcone było arbitrażowi w Polsce. Sąd arbitrażowy działający przy Krajowej Izbie Gospodarczej wkrótce obchodzić będzie 70 lecie swojej działalności.

Prezes Sądu Arbitrażowego Pan Marek Furtek oraz Prezes Rady Arbitrażowej Pan Maciej Łaszczuk przedstawili informacje o sądzie, jego historii, uwarunkowaniach prawnych funkcjonowania, arbitrażu w Polsce, a także o obecnej sytuacji, rodzajach – tematyce prowadzonych postępowań. Pani Agnieszka Durlik, dyrektor generalna Sadu przekazała informacje statystyczne dotyczące spraw, w jakich rozstrzyga SA przy KIG.

Sąd w Krajowej Izbie Gospodarczej rozstrzyga także spory międzynarodowe. Pytania gości dotyczyły głównie tej działalności.

W kwietniowym spotkaniu uczestniczyło ponad 30 dyplomatów ambasad: Albanii, Armenii, Australii, Azerbejdżanu, Belgii, Bośni i Hercegowiny, Chin, Danii, Francji, Gruzji, Indii, Japonii, Mołdawii, Czarnogóry, Palestyny, Panamy, Rosji, Tunezji, Ukrainy, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Stanów Zjednoczonych, Wietnamu, Estonii, Nowej Zelandii.

Po spotkaniu kontynuowano rozmowy w kuluarach, degustując jednocześnie rumuńskie wina, jakie zaprezentowała firma VINARTE.

Na zakończenie spotkania, prowadzący spotkanie Ambasador Jerzy Drożdż, dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą, poinformował gości o najbliższych planach dot. Klubu – na etapie uzgodnień jest organizacja spotkania wyjazdowego do Lublina.

English version

On 17th April was held at the headquarters of the Polish Chamber of Commerce the next meeting of the Commercial Counsellors’ Club attached to the Polish Chamber of Commerce. The Club, which has been operating for three years, gathers foreign diplomats accredited in Poland who are responsible for economic and commercial matters.

This meeting was devoted to arbitration in Poland. The arbitration court operating at the Polish Chamber of Commerce will soon be celebrating its 70th anniversary.

The President of the Court of Arbitration Mr. Marek Furtek and the President of the Arbitration Council Mr. Maciej Łaszczuk presented information about the court, its history, legal conditions of functioning arbitration in Poland, as well as the current situation, types and topics of the proceedings. Mrs. Agnieszka Durlik, director general provided statistical information on cases which are resolve in the Arbitration Court at Polish Chamber of Commerce.

The court in the Polish Chamber of Commerce settles international disputes. Guests’ questions mainly concerned this activity.

More than 30 diplomats participated in the meeting from embassies: Albania, Armenia, Australia, Azerbaijan, Belgium, Bosnia and Herzegovina, China, Denmark, France, Georgia, India, Japan, Moldova, Montenegro, Palestine, Panama, Russia, Tunisia, Ukraine, United United Arab Emirates, United States, Vietnam, Estonia, New Zealand.

After the meeting, discussions continued in the lobby, while tasting the Romanian wines presented by the VINARTE company.

At the end of the meeting, Ambassador Jerzy Drożdż, Director of the Foreign Relations Department, informed the guests about the upcoming Club plans – at the stage of arrangements there is the organization of the trip to Lublin.

Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Poland

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.