• A A A

Relacja: Klub Radców Handlowych przy KIG, 19.04.2017 r.

21.04.2017

W dniu 19 kwietnia br. odbyło się w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej kolejne spotkanie Klubu Radców Handlowych przy KIG. Działający od bez mała trzech lat Klub skupia zagranicznych dyplomatów akredytowanych w Polsce, którzy odpowiadają za sprawy ekonomiczno-handlowe.

W kwietniowym spotkaniu uczestniczyło ok. 50 dyplomatów z 6 kontynentów, w tym z takich krajów jak: Argentyny, Armenii, Australii, Austrii, Belgii, Bułgarii, Kanady, Chin, Chorwacji, Czech, Demokratycznej Republiki Konga, Danii, Egiptu, Estonii, Francji, Gruzji, Grecji, Węgier, Indonezji, Iranu, Japonii, Kuwejtu, Łotwy, Litwy, Libii, Luksemburga, Macedonii, Mołdowy, Czarnogóry, Maroka, Nowej Zelandii, Norwegii, Peru, Portugalii, Rumunii, Rosji, Hiszpanii, Szwajcarii, Tunezji, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz Wietnamu.

Tym razem gościem Klubu Radców Handlowych przy KIG był Pan Jerzy Kwieciński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, zaś głównym tematem spotkania Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz szeroko pojęta dyplomacja gospodarcza. Radcowie pytali o różne aspekty, w tym m.in. o strategię dotyczącą innowacji.  Odpowiadając minister Kwieciński wskazał, że Polska doceniając wagę innowacji dla rozwoju gospodarczego uruchomiła specjalny program dla innowacyjnych firm, głównie start-upów o nazwie Start in Poland, na realizację którego przeznaczono budżet w wysokości ok. 1 mld USD. Charakteryzując stan polskiej gospodarki wiceminister rozwoju mówił m.in. że resort finansów zakłada, że w 2017 r., w efekcie oczekiwanego przyspieszenia w wydatkowaniu środków unijnych z perspektywy finansowej 2014-20, inwestycje zwiększą się – w ujęciu rocznym – realnie o 7,2 proc. Wzrost na zbliżonym poziomie ma utrzymać się w kolejnych latach prognozy. Nie wykluczył, że wzrost PKB Polski będzie wyższy niż prognozowane 3,6 proc. Minister Kwieciński wskazał także, że bezrobocie w Polsce jest na rekordowo niskim poziomie i wynosi obecnie 8,2 proc.

Uzupełnieniem wystąpienia Pana Ministra Kwiecińskiego były informacje nt. systemu instytucjonalnego w ramach Polskiego Funduszu Rozwoju przekazane przez Pana Pawła Borysa, Prezesa Zarządu PFR. Radcowie dopytywali m.in. o nowe instrumenty finansowe oferowane przez PFR, PAIH, KUKE i BGK w zakresie internacjonalizacji polskich firm, rozwoju eksportu, czy inwestycji zagranicznych. Zainteresowanie wzbudził też system nadzoru PFR nad poszczególnymi agencjami, wchodzącymi w skład Funduszu.

Jako pełnomocnik rządu ds. Expo 2022 minister Kwieciński przedstawił także koncepcję Expo, o którego organizację w Łodzi Polska ubiega się konkurując z Minneapolis (USA) i Buenos Aires (Argentyna). Łódzkie Expo miałoby odbyć się pod hasłem CITY:REINVENTED.

Jednym z celów cyklu spotkań Klubu jest stworzenie platformy do prezentacji naszych partnerów – wiodących polskich firm, mających duży potencjał rozwoju na rynkach zagranicznych. Tym razem gościem Klubu była Polska Grupa Zbrojeniowa SA. Przedstawiciele PGZ SA na czele z  Panem Mirosławem Tarczoniem, dyrektorem Biura Współpracy Międzynarodowej, przedstawili komplementarną ofertę spółek wchodzących w skład Grupy.

Prezes KIG, Andrzej Arendarski poinformował gości o planach dot. Klubu. Na etapie uzgodnień jest organizacja spotkań w regionie dolnośląskim oraz wielkopolskim.

Prezentacja Expo: pobierz pdf

Prezentacja PGZ: pobierz pdf


English version

On 19th April, 2017 was held the succeeding meeting of the Commercial Counselors’ Club at the Polish Chamber of Commerce. Since almost three years active Club brings together foreign diplomats accredited in Poland who are responsible for economic and commercial matters. About 50 diplomats from 6 continents attended the last meeting representing Argentina, Armenia, Australia, Austria, Belgium, Bulgaria, Canada, China, Croatia, Czech Republic, Democratic Republic of the Congo, Denmark, Egypt, Estonia, France Kuwait, Latvia, Lithuania, Libya, Luxembourg, Macedonia, Moldova, Montenegro, Morocco, New Zealand, Norway, Peru, Portugal, Romania, Russia, Spain, Switzerland, Tunisia, United Arab Emirates, United States of America and Vietnam.

This time the guest of the Club of Commercial Counselors at KIG was Mr. Jerzy Kwieciński, Secretary of State at the Ministry of Economic Development, while the main topic of the meeting was the Strategy for Responsible Development and economic diplomacy. Diplomats asked about various aspects, including an innovation strategy. Answering Mr. Kwieciński pointed out that Poland is aware of the importance of innovation for economic development and launched a special program for innovative companies, mainly start-ups called Start in Poland, for which the budget was allocated about $ 1 billion. Talking about the Polish economy, the deputy minister of economic development underlined, that the Ministry of Finance assumes that in 2017, as a result of the expected acceleration in spending EU funds from the 2014-20 financial perspective, investments will grow by 7.2% in real terms. Growth at the similar level is expected to be continuing in the next years forecast. He did not exclude that the GDP growth of Poland would be higher than the forecasted 3.6%. Minister Kwieciński also pointed out that unemployment rate in Poland is at a record low level (currently 8.2%).

In addition to Mr Kwiecinski’s speech, there was information on the institutional system within the framework of the Polish Development Fund (PFR) provided by Mr. Paweł Borys, the President of the PFR Board. Diplomats were interested in new financial instruments offered by PFR, PAIH, KUKE and BGK in the field of internationalization of Polish companies, export development or foreign investment.

As a Government Plenipotentiary for Expo 2022, Minister Kwieciński also presented the concept of Expo. Poland is  competing which the organization of EXPO in Lodz Poland with Minneapolis (USA), and Buenos Aires (Argentina). The Łódź Expo would take place under the slogan CITY RE:INVENTED.

One of the goals of the Club’s meetings is to create a platform for the presentation of our partners – leading Polish companies with great potential for development on foreign markets. During the last meeting the guest of the Club was Polish Armaments Group PLC (PGZ SA ). Representatives of PGZ SA headed by Mr. Mirosław Tarczoń, the director of the International Co-operation Office, presented a complementary offer of the Group’s companies.

Andrzej Arendarski, the President  of the Polish Chamber of Commerce informed about the Club’s plans. This year we would like to organize meetings in the Lower Silesian (Dolnośląskie) and in the Greater Poland (Wielkopolskie) regions.

Expo presentation: download pdf

PGZ presentation: download pdf

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.