Relacja: Klub Radców Handlowych przy KIG na Podlasiu. Udział w V Wschodnim Kongresie Gospodarczym, 2-5.10.2018 r.

08.10.2018

W wyjazdowym spotkaniu wzięło łącznie udział 17 dyplomatów z 15 ambasad. Gośćmi Podlasia w tym samym czasie byli także przedstawiciele izb regionalnych, co stanowiło świetne forum do nawiązania bliższych kontaktów. W centrum Białegostoku uczestniczyliśmy w uroczystym otwarciu wystawy „Gospodarka Podlasia”, ukazującej potencjał gospodarczy regionu. Członkowie Klubu Radców Handlowych przy KIG wzięli udział w piątej edycji Wschodniego Kongresu Gospodarczego w Białymstoku. Wschodni Kongres Gospodarczy to znaczące wydarzenie w życiu makroregionu Polski Wschodniej, znaczące forum wymiany poglądów i spotkań przedstawicieli biznesu, lokalnych władz i polityków, także tych z krajów sąsiedzkich. Tematyka Kongresu była bardzo zróżnicowana.

Szczegóły dotyczące Kongresu na stronie http://www.wschodnikongres.eu/2018/pl/

Radcowie mieli też okazję do spotkań z włodarzami regionu i przedstawicielami administracji, w tym wojewodą, marszałkiem, a także prezydentami Białegostoku i innych miast Podlasia. Poza Kongresem odwiedziliśmy także kolejne ciekawe firmy działające w regionie. Zwiedziliśmy nowo wybudowany zakład produkcyjny firmy SaMaSz, producenta wysokiej jakości maszyn rolniczych (kosiarki, przetrząsacze i zgrabiarki, wozy paszowe) i komunalnych kosiarki, przetrząsacze i zgrabiarki, wozy paszowe) z ponad 34 letnim doświadczeniem, zatrudniającym ponad 700 pracowników.

Odwiedziliśmy firmę KAN-therm, zajmującą się wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań z zakresu techniki instalacyjnej w budownictwie. Głównym produktem firmy jest system instalacyjny KAN-therm, przeznaczony do budowy instalacji wewnętrznych wody ciepłej, zimnej, centralnego ogrzewania oraz ogrzewania i chłodzenia podłogowego (ściennego i sufitowego). Firma prowadzi działalność produkcyjną, handlową, zapewniając pełny serwis techniczny obejmujący szkolenia i doradztwo techniczne w zakresie projektowania, wykonawstwa i eksploatacji systemu KAN-therm. Istnieje już na wielu rynkach zagranicznych, ale wciąż poszukuje nowych rynków.

Radcowie zapoznali się też z portfolio mleczarni SM PIĄTNICA, która jest jedną z najnowocześniejszych firm mleczarskich w Polsce. Zakład skupuje rocznie 333 mln litrów mleka od ponad 2000 dostawców, których gospodarstwa położone są w rejonie tzw. „Zielonych Płuc Polski”. Daje to gwarancję uzyskania surowca o bardzo wysokiej jakości i czystości. Na każdym etapie produkcji mleko jest dokładnie kontrolowane pod względem zachowania rygorystycznych norm i standardów bezpieczeństwa.

W programie wizyty znalazła się też Łomża. Uczestniczyliśmy w Gali wręczania wyróżnień Łomżyńskie Anioły Biznesu. W Parku Technologicznym zaprezentowały się łomżyńskie firmy: PEPEES – grupa kapitałowa, specjalizująca się w przetwórstwie ziemniaków w celu produkcji m.in. skrobi ziemniaczanej, glukozy krystalicznej i bezwodnej, maltodekstryny, syropów glukozowych, grysiku i płatków ziemniaczanych czy białka ziemniaczanego do celów paszowych.

GREENVIT – producent wysokiej jakości ekstraktów roślinnych.

EDPOL Food and Innovation – firma specjalizująca się we wdrażaniu i kreowaniu innowacyjnych rozwiązań dla branży spożywczej. Firma produkuje też profesjonalne produkty dla sektora HoReCa.

Zakłady Spożywcze BONA produkujące ok. 100 różnych produktów do detalu, gastronomii, jak i przemysłu.

AQUATECH – firma z sektora zielonych technologii. Jeden z czołowych ekspertów w dziedzinie zdecentralizowanych technologii oczyszczania ścieków dla domów jednorodzinnych, budynków użyteczności publicznej czy przemysłowych.

DOMEL – producent innowacyjnych okien i drzwi.

NEMITECH – firma zajmująca się projektowaniem maszyn na zamówienie wg indywidualnych potrzeb klienta.

Odwiedziny Podlasia weszły na stale do programu wizyt organizowanych przez KIG dla zagranicznych dyplomatów.

Prezentacja Kan Group: pobierz pdf

Prezentacja Aquatech: pobierz pdf

Prezentacja Wojciech Babiński: pobierz pdf

English version

17 diplomats from 15 embassies took part in the trip to Podlasie. At the same time, the guests of Podlasie were also representatives of regional chambers, which was a great forum for establishing closer contacts. In the center of Bialystok, we participated in the opening ceremony of the exhibition „Economy of Podlasie”, showing the economic potential of the region. Members of the Commercial Counsellors Club took part in the fifth edition of the Eastern Economic Congress in Bialystok. The Eastern Economic Congress is a significant event in the life of the Eastern Poland macroregion, a significant forum for the exchange of views and meetings of business representatives, local authorities and politicians, including those from neighbouring countries.

Details of the Congress on the website http://www.wschodnikongres.eu/2018/en/

Counsellors also had the opportunity to meet with the region’s leaders and representatives of the administration, including the voivode, the marshal, and the presidents of Białystok and other cities of Podlasie. We also visited interesting companies operating in the region. We visited the newly built production plant of SaMaSz, a producer of high-quality agricultural machinery (mowers, tedders and rakes, feed carts) and municipal (mowers, tedders and rakes, feed carts) with over 34 years of experience, employing over 700 employees.

We visited KAN-therm, which deals with the implementation of modern solutions in the field of installation technology in construction. The main product of the company is the KAN-therm installation system, intended for the construction of internal installations of hot and cold water, central heating as well as floor heating and cooling (wall and ceiling). The company conducts production and trade activities, providing full technical service including training and technical consultancy in the field of design, construction and operation of the KAN-therm system. It already exists on many foreign markets, but is still looking for new markets.

The Counsellors also got acquainted with the portfolio of SM PIĄTNICA dairy, which is one of the most modern dairy companies in Poland. The plant purchases 333 million litres of milk annually from more than 2,000 suppliers, whose farms are located in the area of ​​the so-called „Green Lungs of Poland”. It gives a guarantee of obtaining a raw material of very high quality and purity. At every stage of production milk is carefully controlled in terms of maintaining strict safety standards.

The program of the visit also included Łomża town. We participated in the award ceremony of the Angels of Business in Łomża. Some companies from Łomża presented themselves in the Technology Park:

PEPEES – a capital group specializing in potato processing for the production of, among others, potato starch, crystalline and anhydrous glucose, maltodextrin, glucose syrups, semolina and potato flakes or potato protein for feeding purposes.

GREENVIT – producer of high-quality plant extracts.

EDPOL Food and Innovation – a company specializing in the implementation and creation of innovative solutions for the food industry. The company also produces professional products for the HoReCa sector.

BONA Foodstuffs producing approx. 100 different products for retail, catering and industry.

AQUATECH – a company from the green technology sector. One of the leading experts in the field of decentralized waste water treatment technologies for single-family homes, public or industrial buildings.

DOMEL – producer of innovative windows and doors.

NEMITECH – a company dealing in designing machines to order according to individual customer needs.

Visits to Podlasie have entered the program of visits organized by the Polish Chamber of Commerce for foreign diplomats.

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.