Relacja: Klub Radców Handlowych przy KIG na Podlasiu, 24-26 września 2019 r.

01.10.2019

W wyjazdowym spotkaniu na Podlasiu wzięło udział 19 dyplomatów reprezentujących ambasady Albanii, Austrii, Azerbejdżanu, Białorusi, Kanady, Chin, Demokratycznej Republiki Konga, Egiptu, Estonii, Francji, Mołdawii, Maroka, Panamy, Portugalii, Senegalu, Szwajcarii, Holandii, Ukrainy.

Gośćmi Podlasia w tym samym czasie byli także przedstawiciele izb regionalnych, co stanowiło świetną okazję do nawiązania bliższych kontaktów.

Delegacji towarzyszył także przedstawiciel Departamentu Handlu i Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

Wizyta radców w Łomży rozpoczęła się udziałem w konferencji Invest in Łomża. Podczas wydarzenia dyplomaci mieli możliwość zapoznania się z prezentacjami firm: Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Piątnicy, Edpol Food & Innovation, Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES, Greenvit, Parku Przemysłowego w Łomży, Sonarol Najda, Center Mebel, PREFBET, TMT, AQUATECH, SZARŁAT, projektu GREZ Wojciecha Babińskiego.

W przerwie konferencji zorganizowano spotkania z firmą Edpol i OSM Piątnica.

Delegacja uczestniczyła również w gali Łomżyńskie Anioły Biznesu.

Pobyt w Łomży był okazją do spotkań z włodarzami regionu i przedstawicielami administracji, w tym wojewodą, marszałkiem, a także prezydentami Białegostoku, Łomży i innych miast Podlasia.

Członkowie Klubu Radców Handlowych przy KIG wzięli udział w szóstej edycji Wschodniego Kongresu Gospodarczego w Białymstoku. Wschodni Kongres Gospodarczy to znaczące wydarzenie w życiu makroregionu Polski Wschodniej, forum wymiany poglądów i spotkań.

Szczegóły dotyczące Kongresu na stronie  http://www.wschodnikongres.eu/2019/pl/

Wśród panelistów Kongresu byli także członkowie Klubu:

– radczyni ambasady Estonii Natalija Luts wystąpiła w sesji „15 lat w Unii Europejskiej”
– pierwszy sekretarz ambasady Chin Hao Wang uczestniczył w panelu „Suchy port na euroazjatyckim szlaku transportowym”
– radca ambasady Szwajcarii Lukas Schifferle wystąpił podczas panelu „Klimat dla inwestora”

Podczas wizyty na Podlasiu zagraniczni dyplomaci odwiedzili firmę BIAZET oraz Politechnikę Białostocką. Ponadto kilkoro z nich, na specjalne zaproszenie prezesa AC S.A., odwiedziło siedzibę firmy i przeprowadziło tam rozmowy nt. możliwości współpracy na takich rynkach jak Egipt, Kanada, Maroko, Senegal, DR Kongo.

Prezentacje firm:

BIAZET pobierz pdf

Piątnica pobierz pdf

GREZ pobierz pdf

Aquatech pobierz pdf

Bona pobierz pdf

PREFBET pobierz pdf

TMT pobierz pdf

AC pobierz pdf

Szarłat tutaj

Sonarol tutaj

GREENVIT tutaj

Edpol tutaj

Invest in Łomża: tutaj


English version

19 diplomats representing the embassies of Albania, Austria, Azerbaijan, Belarus, Canada, China, the Democratic Republic of the Congo, Egypt, Estonia, France, Moldova, Morocco, Panama, Portugal, Senegal, Switzerland, the Netherlands and Ukraine took part in the meeting in Podlasie.

At the same time, guests of Podlasie were also representatives of regional chambers, which was a great forum for establishing closer contacts.

We were also accompanied by a representative of the Department of Trade and International Cooperation of the Ministry of Entrepreneurship and Technology.

The visit started in Łomża, participating in the Invest in Łomża conference. During the conference, diplomats had the opportunity to familiarize themselves with the presentations of the following companies: District Dairy Cooperative in Piątnica, Edpol Food & Innovation, PEPEES Food Industry Enterprises, Greenvit, Industrial Park in Łomża, Sonarol Najda, Center Mebel, PREFBET, TMT, AQUATECH, SZARŁAT project of GREZ Wojciech Babiński.

During the conference break were organized meetings with Edpol and OSM Piątnica.

We also participated in the Gala of awarding Lomza Business Angels.

The counsellors also had the opportunity to meet with the authorities of the region and representatives of the administration, including the voivode, marshal, as well as the presidents of Białystok, Łomża and other cities of Podlasie.

Members of the Commercial Counsellors’ Club at the Polish Chamber of Commerce took part in the sixth edition of the Eastern Economic Congress in Bialystok. The Eastern Economic Congress is a significant event in the life of the Eastern Poland macroregion, a significant forum for exchanging views and meetings. The agenda of the sixth edition of the Eastern Economic Congress covered a variety of topics ranging from relations between the European Union and the east of Europe, through issues of international cooperation, joint European investments, to changes related to digitization, motive of cooperation and integration, business cooperation with the world of science, self-government with investors, entities on both sides of the border, the world of young innovation and mature business.

Details of the Congress are available at http://www.wschodnikongres.eu/2019/pl/.

Among speakers of the Congress were also members of the Club:

– Estonian embassy counsellor Natalija Luts appeared in the session „15 years in the European Union”

– the first secretary of the Chinese embassy Hao Wang participated in the panel „Dry port on the Eurasian transport route”,

– counsellor Lukas Schifferle from Swiss embassy discussed during the panel „Climate for investors”

This time, during a visit to Podlasie, foreign diplomats visited the BIAZET company and the Białystok University of Technology.

In addition, several diplomats, at the special invitation of the president of the company AC S.A., visited the company and conducted talks on the possibilities of cooperation on such markets as Egypt, Canada, Morocco, Senegal, DR Congo.

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.