Relacja: Klub Radców Handlowych przy KIG na Śląsku

23.10.2019

W dniach 15-17 października kilkunastu dyplomatów odwiedziło Śląsk przy okazji 9. Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Większość z radców uczestniczyła w inauguracji Kongresu w dniu 16 października. Niektórzy z nich brali też czynny udział w panelach. Bardziej szczegółowe informacje nt. Kongresu tutaj.

Podczas wizyty na Śląsku dyplomaci spotkali się z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego pod przewodnictwem wicemarszałek Beaty Białowąs. Rozmawiano nt. potencjału gospodarczego regionu, możliwości współpracy, wspólnych projektów. Na spotkaniu w Muzeum Śląskim byli też obecni przedstawiciele Katowickiej SSE, Funduszu Górnośląskiego czy PWC.

Dzięki ścisłej współpracy z Prezesem Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach radcowie mieli możliwość zapoznania się z działalnością Technoparku w Gliwicach, kierowanego przez prof. Jana Kosmola. Zadaniem Parku jest tworzenie i promocja innowacyjnych i zaawansowanych firm technologicznych oraz transfer innowacyjnych technologii z Politechniki Śląskiej oraz jednostek badawczo-rozwojowych do małych i średnich przedsiębiorstw. Zagraniczni goście odwiedzili niektóre z działających tam firm: EMT-Systems, Telemedical innovations czy FrostX.

Śląsk jest powszechnie znany jako zagłębie medyczne, dzięki działalności wybitnego polskiego kardiochirurga, profesora Zbigniewa Religi.
Dyplomaci odwiedzili siedzibę, powołanej w 1991 roku, Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. Prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu. Misją Fundacji jest wspieranie rozwoju polskiej kardiochirurgii oraz wprowadzanie do praktyki klinicznej nowoczesnych technik i technologii w zakresie leczenia serca. Podczas kilkugodzinnego pobytu w Fundacji dyplomaci mieli okazję nie tylko zapoznać się z jej działalnością naukowo-badawczą, w tym projektami protez serca i zastawek oraz badań w zakresie biotechnologii i bioinżynierii, ale także przeprowadzić interesujące rozmowy m.in. z dr Janem Sarną, dyrektorem generalnym, dr hab. n.med. Zbigniewem Nawratem, dyrektorem Instytutu Protez Serca, czy też mgr inż. Romanem Kustoszem, kierownikiem Pracowni Sztucznego Serca.

Odwiedziliśmy także Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia w Zabrzu (KMS), centrum nowych technologii oraz miejsce badań naukowych i realizacji innowacyjnych projektów: w medycynie, biotechnologii i opiece zdrowotnej.

Przy realizacji programu wspierali nas Urząd Marszałkowski, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach oraz Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach. W wizycie towarzyszyła nam przedstawicielka Departamentu Handlu i Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

Pobyt w Katowicach zbiegł się w czasie w otwarciem Konsulatu Honorowego Republiki Słowenii w Katowicach. Na zaproszenie konsula honorowego Słowenii, Tomasza Zjawionego mieliśmy przyjemność uczestniczyć w ceremonii otwarcia oraz okolicznościowym koncercie z tej okazji.

English version
On October 15-17, 2019, diplomats visited Silesia on the occasion of the 9th European Congress of Small and Medium-sized Enterprises. Counsellors attended the inauguration of the Congress on October 16; some of them also actively participated in the panels. More detailed information on the Congress here.

During the visit to Silesia, diplomats met with representatives of the Marshal’s Office of the Śląskie Voivodeship under the leadership of deputy marshal Mrs. Beata Białowąs. The talks concerned the region’s economic potential, cooperation opportunities, and joint projects. Representatives of the Katowice SEZ, Upper Silesian Fund and PWC were also present at the meeting at the Silesian Museum.

Thanks to close cooperation with the President of the Regional Chamber of Commerce and Industry in Gliwice, counsellors had the opportunity to get acquainted with the activities of Technopark in Gliwice, headed by prof. Jan Kosmol. The park’s task is to create and promote innovative and advanced technology companies as well as transfer innovative technologies from the Silesian University of Technology and research and development units to small and medium-sized enterprises. Foreign guests visited some of the companies operating there: EMT-Systems, Telemedical innovations, and FrostX.

Silesia is widely known as a medical basin, thanks to the activities of the outstanding Polish cardiac surgeon, Professor Zbigniew Religa.
Diplomats visited the headquarters of the Foundation for the Development of Cardiac Surgery named Professor Zbigniew Religa in Zabrze. The mission of the Foundation is to support the development of Polish cardiac surgery and introduce modern techniques and technologies in the field of heart treatment to clinical practice. During a few hours’ stay at the Foundation, diplomats had the opportunity not only to become acquainted with its scientific and research activities, including projects of prostheses and valves, as well as research in the field of biotechnology and bioengineering, but also to conduct interesting conversations, including with Ph.D. Jan Sarna, general director, Ph.D. Zbigniew Nawrat, director of the Institute of Heart Prostheses, or. Roman Kustosz, head of the Artificial Heart Laboratory.

We also visited the Silesian Park of Medical Technologies Kardio-Med Silesia in Zabrze (KMS), a center of new technologies and a place for scientific research and implementation of innovative projects: in medicine, biotechnology, and healthcare.

Organising the program, we were supported by the Marshal’s Office, the Regional Chamber of Commerce in Katowice and the Regional Chamber of Commerce and Industry in Gliwice.

During our stay in Silesia, we were accompanied by a representative of the Department of Trade and International Cooperation of the Ministry of Entrepreneurship and Technology.

The stay in Katowice coincided with the opening of the Honorary Consulate of the Republic of Slovenia in Katowice. At the invitation of the Honorary Consul of Slovenia, Tomasz Zjawiony, we had the pleasure to participate in the opening ceremony and the occasional concert on this occasion.

FRK Fundation of Cardiac Surgery
EMT-Systems Engineering Training Centre
FrostX
Technopark Gliwice
KardioMed Silesia
Technology Accelerator Gliwice

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.