Relacja: Klub Radców Handlowych z wizytą na Pomorzu Zachodnim, 9-11 kwietnia 2019

15.04.2019

W dniach 9 – 11 kwietnia 2019 r. 23 dyplomatów z 21 krajów, członków Klubu Radców Handlowych przy Krajowej izbie Gospodarczej, na zaproszenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego miało możliwość zapoznania się z potencjałem gospodarczym regionu Pomorza Zachodniego.

Była to dziesiąta już z kolei wizyta w regionach zorganizowana przez KIG dla radców handlowych z zagranicznych ambasad, akredytowanych w Polsce. Tym razem przy organizacji programu wizyty współpracowaliśmy z COIE przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego, pod kierownictwem dyrektora Jacka Wójcikowskiego. Wsparcia udzieliło nam Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

W pierwszym dniu wizyty uczestnicy wzięli udział w spotkaniach z przedsiębiorcami z Goleniowa i Szczecina, zwiedzili Goleniowski Park Przemysłowy, centrum dystrybucji odzieży Bestseller. Mieli okazję obejrzeć prezentacje firm Pixel Legend, Carbon Fox sp. z o.o. i CSL Internationale Spedition. Zwiedzili także fabrykę wódki STARKA. Obejrzeli wnętrza Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. Odbyli także rejs po Odrze, by z innej perspektywy zobaczyć zarówno port, jak i turystyczne walory stolicy Pomorza Zachodniego.

Wieczorem odbyła się kolacja z udziałem członka zarządu województwa, Janusza Gromka.

W Świnoujściu dyplomaci spotkali się z władzami lokalnymi poszczególnych gmin. Obejrzeli prezentacje o walorach gospodarczych i planach rozwoju w poszczególnych gminach oraz przeprowadzili dwustronne rozmowy.

Uczestniczyli także w Baltic Business Forum. Wydarzenie otworzyli członek zarządu województwa zachodniopomorskiego, Stanisław Wziątek oraz prezydent Świnoujścia, Janusz Żmurkiewicz. Wieczorna Gala w ramach BBF – organizowanego już po raz jedenasty przez Stowarzyszenie ENEIA – była okazją do dalszych rozmów z przedstawicielami lokalnych władz i lokalnego biznesu.

W trzecim dniu wizyty członkowie Klubu odwiedzili terminal LNG, zapoznając się z procesami technologicznymi, obsługiwanymi obecnie przez terminal, w tym m.in. rozładunkiem LNG z cysterny na nabrzeżu rozładunkowym, magazynowaniem LNG w zbiornikach, regazyfikacją LNG i przesyłem gazu do Krajowego Systemu Przesyłowego oraz załadunkiem LNG na cysternach ciężarowych i kontenerach. Zwiedzili zarówno lądową, jak i morską część. Działający od czerwca 2016 roku terminal, uważany jest za strategiczną inwestycję dla Polski. Pozwala na odbiór skroplonego gazu, który dostarczany może być do Polski praktycznie z dowolnego kierunku na świecie. Obecna zdolność przeładunkowa terminalu wynosi 5 mld Nm3 rocznie. Składowanie gazu zapewniają na dziś dwa zbiorniki o pojemności 165 000 m3 każdy. Kierownictwo PL LNG planuje dalszy rozwój jednostki. Przybyły na spotkanie Dariusz Kryczka, w imieniu Prezesa PL LNG Pawła Jakubowskiego, zaprosił wstępnie na spotkanie w Warszawie, które poświęcone będzie bardziej szczegółowemu omówieniu planów rozwojowych firmy. Spotkanie dla członków Klubu zorganizowane zostanie przez KIG w maju br.

Prezentacja 1 – pobierz

Prezentacja 2 – pobierz

Prezentacja 3 – pobierz

 

English Version

On 9 – 11 April 2019, 23 diplomats from 21 countries, members of the Commercial Counsellors’ Club at the Polish Chamber of Commerce, at the invitation of the Marshal of the West Pomeranian Voivodeship had the opportunity to learn about the economic potential of the West Pomeranian region.

It was the tenth visit to the Polish regions organized by the Polish Chamber of Commerce for commercial counsellors from foreign embassies, accredited to Poland. This time, while organizing the program of the visit, we cooperated with COIE at the Marshal’s Office of the West Pomeranian Voivodeship, under the leadership of director Jacek Wójcikowski. The Ministry of Entrepreneurship and Technology gave us support.

On the first day of the visit, participants took part in meetings with entrepreneurs from Goleniów and Szczecin, visited Goleniów Industrial Park, Bestseller clothing distribution center. They had the opportunity to watch the presentations of Pixel Legend, Carbon Fox Ltd and CSL Internationale Spedition. Diplomats also visited the STARKA vodka factory and the interiors of the Philharmonic in Szczecin. They also took a cruise along the Odra River to see, from a different perspective, both the port and tourist attractions of the capital of West Pomerania.

In the evening there was a dinner with the participation of the member of the province board, Janusz Gromek.

In Świnoujście diplomats met with the local authorities of individual municipalities. They got acquainted with presentations about economic values ​​and development plans in individual municipalities and conducted bilateral talks.

Counsellors also participated in the Baltic Business Forum. The event was opened by a board member of the Zachodniopomorskie voivodship, Stanisław Wziątek and president of Świnoujście, Janusz Żmurkiewicz. The evening Gala as part of the BBF – organized for the eleventh time by the ENEIA Association – was an opportunity for further discussions with representatives of local authorities and local business.

On the third day of the visit, members of the Club visited the LNG terminal, becoming acquainted with the technological processes currently operated by the terminal, including unloading of LNG from the tanker on the unloading berth, LNG storage in tanks, LNG regasification and transmission of gas to the National Transmission System and LNG loading on tankers and containers. They visited both the land and the sea part. The terminal operating since June 2016 is considered a strategic investment for Poland. It allows the receipt of liquefied gas, which can be delivered to Poland from virtually any direction in the world. The current terminal handling capacity is 5 billion Nm3 per year. Gas storage today provides two tanks with a capacity of 165,000 m3 each. PL LNG management plans further development of the unit. Dariusz Kryczka, who was on behalf of the President of PL LNG Paweł Jakubowski, invited to a meeting in Warsaw, which will be devoted to a more detailed discussion of the company’s development plans. The meeting for Club members will be organized by the Polish Chamber of Commerce in May this year.

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.