Relacja: Misja gospodarcza do Demokratycznej Republiki Konga, 18-21 listopada 2019 r.

25.11.2019

W dniach 18-21 listopada 2019 r. odbyła się misja gospodarcza zorganizowana przez Krajową Izbę Gospodarczą do Demokratycznej Republiki Konga. Pierwszej misji KIG do DRK przewodniczył Prezes Marek Kłoczko. Delegacji towarzyszył Wiceminister Środowiska, Główny Geolog Kraju, Piotr Dziadzio w związku z porozumieniem podpisywanym z tej okazji przez Państwowy Instytut Geologiczny z kongijskim partnerem Kongijskim Centrum Badań Geologicznych i Górniczych (CRGM).

Misja została zorganizowana we współpracy z Narodową Kongijską Agencją ds. Promocji Inwestycji (ANAPI) oraz Ambasadą Demokratycznej Republiki Konga w Warszawie i Ambasadą RP w Angoli. Ambasador Clémentine Shakembo Kamanga, Chargé d’affaires i Szefowa Misji Ambasady Demokratycznej Republiki Konga w Polsce oraz Ambasador RP w Luandzie Piotr Myśliwiec towarzyszyli polskiej delegacji podczas spotkań , które zostały zaplanowane w ramach programu misji w Kinszasie.

W pierwszym dniu pobytu misji w Demokratycznej Republice Konga odbyło się jest spotkanie polskiej delegacji z Wicepremier DRK Élysée Munembwe Tamukumwe, inaugurujące program gospodarczy misji KIG w DRK, podczas którego zostało podpisane porozumienie między KIG a Kongijską Agencją ds. Promocji Inwestycji ANAPI, jak również spotkanie z Wiceministrem Spraw Zagranicznych DRK. Raymond Tchedya Patay.

W drugim dniu wizyty (19 listopada) miało miejsce Kongijsko- Polskie forum biznesu , które zgromadziło ok. 150 uczestników , przedstawicieli firm i instytucji z obydwu krajów. W ramach wydarzenia miało miejsce podpisanie umowy między Polskim Instytutem Geologicznym PIG – PIB a Kongijskim Centrum Badan Geologicznych i Górniczych CRGM. Podpisane porozumienie przewiduje są wzajemne wizyty naukowców i specjalistów, szkolenia, organizacja wspólnych sympozjów, konferencji, prac terenowych oraz badań naukowych. Zastępca dyrektora generalnego ANAPI, Rose Dorée Bokeleale podkreśliła, że spotkanie w Kinszasie jest kontynuacją nawiązanych w bieżącym roku kontaktów, a zwłaszcza zwieńczeniem seminarium promującego współprace polsko-kongijską , które odbyło się w Warszawie w kwietnia 2019 r.

Rose Dorée Bokeleale zaznaczyła także , że jednym z celów tego forum jest przyciągnięcie bezpośrednich inwestycji zagranicznych do DRK, a zwłaszcza polskich inwestycji w priorytetowych sektorach dla gospodarki kongijskiej: infrastruktura, przemysł rolno-spożywczy, geologia, sektor budownictwa, technologie światłowodowe.
Ambasador DRK w Warszawie również potwierdzała polskim biznesmenom wielkie możliwości swojego kraju jako kraju o ogromnym potencjale inwestycyjnym, gotowym do partnerstwa z polskimi przedsiębiorcami.

Wiceminister środowiska, Główny Geolog kraju – Piotr Dziadzio, podkreślał potrzebę zacieśnienia przez oba kraje współpracy gospodarczej:

– Polska zainteresowana jest budowaniem przyjaznych, stabilnych i przynoszących wzajemne korzyści kontaktów z Demokratyczną Republiką Konga, zarówno w zakresie współpracy gospodarczej, jak i szeroko rozumianej geologii i edukacji geologicznej. Obecność przedsiębiorców z Polski jest istotnym znakiem naszego zainteresowania poszerzeniem sieci powiązań gospodarczych z partnerami kongijskimi. Rozwój obu krajów związany jest z potrzebami energetycznymi, surowcowymi, ochrony środowiska, co powinno być wyzwaniem dla obydwu stron i staje się szansą do współpracy firm prywatnych, państwowych i organizacji pozarządowych ofertą, którą łatwo dostosują do rynku DRK – zaznaczył Minister Dziadzio.

Wiceprezes KIG, Dyrektor Generalny, Marek Kłoczko, poinformował, że jest to ważne wydarzenie w historii polsko-kongijskich kontaktów, ponieważ była to pierwsza wizyta polskich przedsiębiorców zorganizowana do DRK pod auspicjami KIG:

– Polscy przedsiębiorcy postrzegają DRK jako interesującego partnera na kontynencie afrykańskim, będącego na nowej ścieżce rozwoju gospodarczego i otwartego na realizację wspólnych przedsięwzięć i projektów partnerskich.

Po forum biznesu polskie firmy uczestniczyły w spotkaniach matchmakingowych w formule indywidualnych rozmów B2B z kongijskimi partnerami.

W ostatnim dniu wizyty misji KIG w Kinszasie 20 listopada , odbyły się spotkania i wizyty w wybranych ministerstwach, instytucjach rządowych oraz organizacjach otoczenia biznesu. Polscy przedsiębiorcy spotkali się m.in. w Ministerstwie Rolnictwa, Ministerstwie Rybołówstwa i Hodowli, Ministerstwie finansów, Banku Centralnym, Ministerstwie Badań i Współpracy Naukowej.

Wizyta polskiej misji w DRK byla szeroko relacjonowana w kongijskich mediach, w tym w lokalnych stacjach telewizyjnych oraz prasie.

Zapraszamy zainteresowane firmy do udziału w kolejnych przedsięwzięciach promocyjnych organizowanych przez KIG do krajów Afryki oraz spotkań z afrykańskimi delegacjami w Polsce planowanymi w I półroczu 2020r.

Kontakt:
Biuro Współpracy z Zagranicą KIG

Agnieszka Salamończyk, Z-ca Dyrektora
tel: 22 6309773, e-mail: asalamonczyk@kig.pl

Elżbieta Wojtas
tel: 22 6309752, e-mail: ewojtas@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.