Relacja: Spotkanie Klubu Radców Handlowych z przedstawicielami Fundacji Polska Bezgotówkowa

10.03.2020

W dniu 6 marca 17 dyplomatów, członków Klubu Radców Handlowych przy KIG, spotkało się w Centrum Kreatywności Targowa, by zapoznać się z programem Polska Bezgotówkowa.

O Programie, jego idei, a także o Fundacji i jej celach mówili Prezes Dr Mieczysław Groszek oraz wiceprezes Zbigniew Wiśniewski (prezentacja w załączniku).

Program Polska Bezgotówkowa to wspólna inicjatywa uczestników rynku usług płatniczych w Polsce: wydawców kart, agentów płatniczych oraz organizacji Visa i Mastercard z udziałem Związku Banków Polskich oraz sektora publicznego. Program związany jest z deklaracją przedstawicieli rządu RP, dotyczącej upowszechniania akceptacji płatności bezgotówkowych. Dzięki rozbudowie sieci terminali pozwala na równouprawnienie różnych form płatności.

W swoim głównym założeniu program jest skierowany do mikro i małych przedsiębiorców, którzy jeszcze nie przyjmowali płatności bezgotówkowych. Utworzono specjalny budżet, dzięki któremu przedsiębiorcy, którzy chcą zacząć akceptować karty, mogą korzystać z terminali bezpłatnie przez 12 miesięcy. Przedsiębiorca może ubiegać się o dofinansowanie do 3 terminali płatniczych.

Fundacja Polska Bezgotówkowa jest jednym z nielicznych przykładów partnerstwa publiczno-prywatnego, działającego w obszarze finansów.

Program to nowość na skalę nie tylko polską, dlatego podczas spotkania dyplomaci z Egiptu, Ukrainy, Austrii, Albanii, Tajlandii, Słowenii i Pakistanu zadawali szereg pytań. Dyskusja toczyła się także podczas części networkingowej, a wg naszej wiedzy niektórzy dyplomaci zabiegali o bilateralne spotkania z Zarządem Fundacji, by porozmawiać o ewentualnej współpracy.

Druga część spotkania była miłą niespodzianką dla uszu. Dyplomaci mieli okazję posłuchać pogadanki Adama Czerwińskiego, znanego polskiego muzyka jazzowego, kompozytora i właściciela wydawnictwa AC Records.  Wydawnictwo zajmuje się nagrywaniem i publikowaniem muzyki na winylu i taśmie w pełnej analogii. Przy okazji słuchaliśmy muzyki z płyt i taśm z AC Records na wyśmienitym, profesjonalnym sprzęcie młodej polskiej firmy TR Audio, produkującej najwyższej klasy wzmacniacze lampowe oraz kolumny głośnikowe.

Artyści z krajów reprezentowanych przez radców zaproszeni zostali do współpracy z AC Records. Adam Czerwiński zaprosił także zebranych na kolejną edycję festiwalu Jazz w Lesie odbywającego się latem na Kaszubach, którego jest współorganizatorem.

English version

On 6th March 2020, 17 diplomats, members of the Commercial Counsellors’ Club at the Polish Chamber of Commerce, met at the Targowa Creativity Center to get acquainted with the Cashless Poland Program.

About the Program, its idea, as well as about the Foundation and its goals talked the President of the Cashless Poland Foundation Dr Mieczysław Groszek and the vice president Zbigniew Wiśniewski (enclosed the presentation).

The Cashless Poland Program is a joint initiative of participants of the payment services market in Poland: card issuers, payment agents and Visa and Mastercard organizations with the participation of the Polish Bank Association and the public sector. The program is related to the declaration of representatives of the Polish government regarding the promotion of acceptance of non-cash payments. Thanks to the expansion of the terminal network, it allows for equal payment options.

In its main assumption, the program is targeted at micro and small entrepreneurs who have not yet accepted cashless payments. A special budget has been created so that entrepreneurs who want to start accepting cards can use the terminals free of charge for 12 months. The entrepreneur may apply for co-financing up to 3 payment terminals.

The Cashless Poland Foundation is one of the few examples of public-private partnership operating in Poland at the field of finance.

The program is a novelty not only on a Polish scale, that’s why during the meeting diplomats from Egypt, Ukraine, Austria, Albania, Thailand, Slovenia and Pakistan asked a number of questions. The discussion also took place during the networking part, and to our knowledge, some diplomats sought bilateral meetings with the Foundation’s Board to discuss possible cooperation.

The second part of the meeting was a pleasant surprise for the ears. Diplomats had the opportunity to listen to the talk of Adam Czerwiński, a well-known Polish jazz musician, composer and owner of the AC Records publishing house. The publishing house deals with recording and publishing music on vinyl and tape in full analogy. By the way, we listened to music from AC Records discs and tapes on the excellent, professional equipment of the young Polish company TR Audio, which produces top-class tube amplifiers and loudspeakers.

Artists from countries represented by counsellors were invited to cooperate with AC Records. Adam Czerwiński also invited participants of the meeting for the next edition of the Jazz in Forest festival, which takes place in the summer in Kashubia, which he co-organizes.

Prezentacja Cashless Poland Program

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.