• A A A

Relacja: Spotkanie na zaproszenie Agencji Rozwoju Przemysłu, 13 grudnia 2019 r.

20.12.2019

W dniu 13 grudnia 2019 r. 24 dyplomatów, członków Klubu Radców Handlowych przy KIG, spotkało się w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu, by porozmawiać o możliwościach współpracy a przy okazji podsumować dotychczasowe działania i omówić plany na nadchodzący rok.

Zespół Współpracy Międzynarodowej ARP oferuje wsparcie dla firm posiadających kompetencje eksportowe. Jako członek Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju ARP proponuje budowanie indywidualnej strategii ekspansji zagranicznej w oparciu o:

  • instrumenty finansowe oferowane przez ARP
  • ubezpieczenie eksportu od KUKE
  • partnerów zagranicznych zidentyfikowanych przez PAIH
  • wspieranie promocji za granicą przez PARP
  • akredytywę od BGK.

Swoją działalność w tym zakresie ARP opiera na strategicznych relacjach z izbami handlowymi, misjami dyplomatycznymi, lokalnymi stowarzyszeniami przedsiębiorców i innymi interesariuszami z Polski i zagranicy.

Ze strony gospodarzy w spotkaniu uczestniczył wiceprezes Zarządu ARP Pan Paweł Kolczyński oraz dyrektor zarządzający Pan Konrad Trzonkowski oraz przedstawiciele Zespołu ds. Współpracy Międzynarodowej pod przewodnictwem Pana Wojciecha Dzięgiela. Krajową Izbę Gospodarczą reprezentował wiceprezes-dyrektor generalny Pan Marek Kłoczko oraz Ambasador Jerzy Drożdż, dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą. Dyrektor Drożdż przedstawił wachlarz działań KIG w zakresie wspierania firm w procesie ich umiędzynarodawiania, w tym m.in. inicjatywę Klubu Radców Handlowych i w skrócie podsumował prawie 5-letnią działalność Klubu.

O działaniach wspierających polskie firmy na zagranicznych rynkach mówili także przedstawiciele Regionalnej Izby Gospodarczej z Katowic (Pani Marlena Miąsko) oraz PolChambers – stowarzyszenia izb bilateralnych działających zagranicą (Pan Marcin Lewandowski). Ciekawym elementem spotkania były prezentacje systemów wsparcia działających w innych krajach. Rozwiązania działające w Austrii przedstawił Pan Konstatntin Bekos, radca handlowy Ambasady Austrii, prezentując agencję Advantage Austria. Radca Handlowy Ambasady Portugalii, Pan Pedro Macedo Leão zaprezentował system jaki działa w ramach AICEP, Portugalskiej Agencji ds. Handlu i Inwestycji. O rozwiązaniach kanadyjskich mówił z kolei Pan Francis Dorsemaine, radca handlowy Ambasady Kanady.

Było to ostatnie spotkanie w bieżącym roku, organizowane w ramach Klubu Radców Handlowych.

English version

On December 13, 2019, 24 diplomats, members of the Commercial Advisers’ Club at the Polish Chamber of Commerce, met at the headquarters of the Industrial Development Agency (IDA) to discuss cooperation opportunities, and to summarize current activities and discuss plans for the coming year.

The IDA International Cooperation Team offers support to companies with export competences. As a member of the Polish Development Fund Group, IDA proposes to build an individual strategy of foreign expansion based on:

  • financial instruments offered by IDA
  • export insurance from KUKE
  • foreign partners identified by PAIH
  • supporting promotion abroad by PARP
  • letter of credit from BGK.

IDA’s activities in this area are based on strategic relations with chambers of commerce, diplomatic missions, local business associations and other stakeholders from Poland and abroad.

On the part of the hosts, the meeting was attended by the Vice-President of the IDA Board Mr. Paweł Kolczyński, Managing Director Mr. Konrad Trzonkowski and representatives of the Team for International Cooperation chaired by Mr. Wojciech Dziegiel. The Polish Chamber of Commerce was represented by Vice-President-General Director Mr. Marek Kłoczko and Ambassador Mr. Jerzy Drożdż, director of the Foreign Relation Department. Director Drożdż presented the range of KIG activities in supporting companies in the internationalization process, including the initiative of the Commercial Counselors’ Club and in a nutshell summarized the Club’s almost 5 years of activity.

Representatives of the Regional Chamber of Commerce from Katowice and PolChambers (associations of bilateral chambers operating abroad) also spoke about activities supporting Polish companies on foreign markets.

An interesting element of the meeting were the presentations of support systems operating in other countries. Solutions operating in Austria were presented by Mr. Konstatntin Bekos, commercial counsellor of the Embassy of Austria, presenting the Advantage Austria agency. Trade Counsellor of the Portuguese Embassy, ​​Mr. Pedro Macedo Leão presented the system that works under AICEP, the Portuguese Trade and Investment Agency. In turn, Mr. Francis Dorsemaine, Canadian Embassy Counsellor, talked about Canadian solutions.

It was the last meeting this year, organized as part of the Commercial Counsellors’ Club.

 

Advantage Austria Warsaw

Canada’s Trade Support Structure for IDA

aicep Portugal Global

Presentation BWZZ

Polchambers 13.12.2019 ENG

Prezentacja ARP ENG

Chamber of Commerce and Industry in Katowice

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.