Relacja: Wizyta Klubu Radców Handlowych na Dolnym Śląsku, 9-11 grudnia 2019 r.

16.12.2019

W dniach 9-11 grudnia 2019 r. 24 dyplomatów reprezentujących 21 ambasad, członków Klubu Radców Handlowych przy KIG odwiedziło Dolny Śląsk na zaproszenie Marszałka Województwa dolnośląskiego.

Wizytę rozpoczęliśmy od spotkania w Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej. Uczestniczyli w niej przedstawiciele parków technologicznych, izb gospodarczych, a także dolnośląskich firm. W oficjalnej części, którą otworzył wicemarszałek województwa dolnośląskiego Pan Grzegorz Macko, zaprezentowano potencjał gospodarczy regionu oraz informacje nt. działalności DAWG. Zorganizowano możliwość prowadzenia bezpośrednich rozmów w formule B2B.

Kontynuacja rozmów miała miejsce podczas uroczystej kolacji, jaką wydał na cześć gości Marszałek Województwa Dolnośląskiego, którego reprezentował Pan Krzysztof Bramorski, pełnomocnik marszałka ds. kontaktów międzynarodowych. Ze strony KIG delegacji przewodniczył wiceprezes-dyrektor generalny, Pan Marek Kłoczko.

Wrocław jest w czołówce miast w różnych rankingach: to miasto dobre do pracy i życia – tak wypowiedzieli się ekspaci, którzy cenią sobie wsparcie oferowane przez miasto nowo przybyłym. To także najchętniej wybierane miasto przez managerów do relokacji. Za Wrocławiem opowiadają się też młodzi, bo Wrocław to także miasto akademickie. Nasi zagraniczni goście spotkali się z kadrą naukową i studentami Wrocławskiej Politechniki. Gości przywitał profesor Andrzej Kucharski, prorektor ds. współpracy z gospodarką i informatyzacji. Przedstawiono 9 prezentacji dotyczących projektów, będących rezultatem ścisłej współpracy z biznesem. Po bezpośrednich rozmowach goście odwiedzili dwa ośrodki naukowe Politechniki: Centrum na Rzecz Współpracy pomiędzy Nauką i Gospodarką oraz Wrocławskie Centrum Transferu Technologii.

W ramach wizyt studyjnych uczestnicy wyjazdu na Dolny Śląsk odwiedzili Manufakturę Bolesławiec – producenta polskiej ceramiki Bolesławiec (ceramika produkowana jest od XIX wieku i znana jest konsumentom z całego świata). Dziś tradycyjna technologia łączy się z nowoczesnymi formami i unikalnym współczesnym, ale wciąż opartym na tradycji wzornictwem.

W programie znalazły się też wizyty w Legnickiej SSE (główne specjalizacje to edukacja, przemysł lotniczy i motoryzacyjny) oraz w Wałbrzyskiej SSE (kształcenie na potrzeby biznesu, przemysł motoryzacyjny). W obu przypadkach zaprezentowano możliwości inwestycyjne regionu.

Dolnośląskie przyciąga także turystycznie i kulturalnie. W ramach wyjazdu nie mogło zabraknąć i takich wątków. W programie zwiedzania znalazły się: Zamek Książ, Kościół Pokoju w Świdnicy, Hala Stulecia oraz Hydropolis. Naszych gości urzekł też wrocławski Jarmark Bożonarodzeniowy.

English version

On the invitation of the Marshal Office of Lower Silesia from 9th to 11th December 2019, 24 diplomats representing 21 embassies, members of the Commercial Counsellors’ Club at the Polish Chamber of Commerce took part in the visit to Lower Silesia.

We started the visit with a meeting at the Lower Silesian Economic Cooperation Agency. It was attended by representatives of technology parks, chambers of commerce, as well as Lower Silesian companies. In the official part, which was opened by the deputy marshal of the Lower Silesia, Mr. Grzegorz Macko, the region’s economic potential and information on the activities of the DAWG were presented.

After official presentations representatives of companies could have talks in the B2B formula.

The talks were continued during a gala dinner that was given in honour of guests by the Marshal of the Lower Silesian Voivodship, who was represented by Krzysztof Bramorski, the marshal’s plenipotentiary for international contacts. From the Polish Chamber of Commerce, the delegation was headed by the vice president – general director, Mr. Marek Kłoczko.

Wroclaw is said as a city good for work and life – this is what the expats said who value the support offered by the city to new arrivals. It is also the city most often chosen by managers for relocation. Young people are also in favour of Wroclaw because Wroclaw is also an academic city. Our foreign guests met with the academic staff and students of the Wroclaw University of Science and Technology. The guests were welcomed by Professor Andrzej Kucharski, Vice-Rector for Cooperation with the Economy and Information Technology. Nine presentations were presented regarding projects that were the result of close cooperation with business. After direct conversations, the guests visited two scientific centres of the University: the Center for Cooperation between Science and the Economy and the Wroclaw Center for Technology Transfer.

As a part of the study visits, the participants of the trip to Lower Silesia visited Manufaktura Bolesławiec – a producer of Polish ceramics Bolesławiec (ceramics has been produced since the 19th century and is known to consumers from all over the world). Today, traditional technology is combined with modern forms and unique contemporary, but still tradition-based design.

The program also included visits to the Legnica SEZ (main specializations are education, aviation, and automotive industry) and the Walbrzych SEZ (education for business needs, the automotive industry). In both cases, the investment possibilities of the region were presented.

Lower Silesia also attracts tourists. The program included: Książ Castle, the Church of Peace in Świdnica, the Centennial Hall and Hydropolis. Our guests were also captivated by the Christmas Market in Wroclaw.

Public Aid in LSEZ, December 2019

Public Aid Invest Park

Invest in Lower Silesia

Dolnośląską Agencję Współpracy Gospodarczej

Maciej Piasecki – CLARIN

Henryk Maciejewski – Models of Co-Operation with Business

Damian Derlukiewicz – How to Create System Solutions for Transfer

Manufaktura w Bolesławcu

Wroclaw Centre for Technology Transfer

Wojciech Bożejko – Applications of Control sSstems in Practice

Virtual Reality Project presentation

WSSE presentation 2019 r.

Science Club of Robotics Robocik

Science Club PWr In Space – Poliwrocket

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.