Rezerwy walutowe w końcu kwietnia

02.04.2019

Narodowy Bank Polski poinformował o stanie aktywów rezerwowych w końcu kwietnia. Wyniosły one 104 418 mln EUR i tym samym okazały się o 3680 mln EUR tj. 3,7% wyższe niż w końcu marca i jednocześnie o 10 872 mln EUR tj. 11,6% wyższe niż przed rokiem. W sprawozdawczości prowadzonej w dolarach rezerwy wyniosły 117 016,7 mln USD tj. o 3,6% więcej niż przed miesiącem i o 3,3% więcej niż przed rokiem. Kwietniowy wzrost rezerw niemal w całości wynikał z faktycznego napływu środków, a jedynie minimalnie ze wzrostu w statystykach prowadzonych w euro wyceny aktywów denominowanych w dolarach.

Kwietniowy wzrost rezerw przyczynił się do polepszenia, obserwowanych przez inwestorów międzynarodowych, wskaźników określanych jako „ostrzegające przed kryzysem walutowym”. Rezerwy w końcu kwietnia pozwoliły by na sfinansowanie 4,77 miesiąca importu towarów i usług (po marcu 4,62), 30,7% podaży pieniądza (po marcu 29,7%) oraz 32,1% całości zadłużenia zagranicznego (po marcu 31,7%). Wszystkie z wymienionych wskaźników utrzymują się na dobrych poziomach, w dodatku w kwietniu uległy poprawie. Oznacza to, iż jest niskie ryzyko pojawienia się u nas głębokiej utraty wartości przez złotego.

Prognozowany dla końca roku 2019 stan rezerw walutowych to 108 339 mln EUR, wyższy niż w końcu 2018 o 5,9%. Rezerwy powinny wtedy pokrywać 4,79 miesiąca importu towarów i usług, 28,8% podaży pieniądza oraz 33,6% zadłużenia zagranicznego.

Kontakt

Piotr Soroczyński
tel. 22 630 97 24
kom. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Karolina Makijewska
tel. 22 630 96 57
e-mail: kmakijewska@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.