Rezerwy walutowe w końcu lutego

05.03.2021

Rezerwy walutowe wyniosły 134 764,3 mln EUR i okazały się o 3,8% wyższe niż w końcu stycznia

Narodowy Bank Polski poinformował o stanie aktywów rezerwowych w końcu lutego. Wyniosły one 134 764,3 mln EUR i tym samym okazały się o 4 932,8 mln EUR tj. 3,8% wyższe niż w końcu stycznia i jednocześnie o 18 704,1 mln EUR tj. 16,1% wyższe niż przed rokiem. W sprawozdawczości prowadzonej w dolarach rezerwy wyniosły 163 448,8 mln USD tj. o 3,9% więcej niż przed miesiącem i o 27,5% więcej niż przed rokiem. 

Wzrost rezerw w lutym nie jest zjawiskiem typowym. Chyba że miejsce po wcześniejszym dość sporym spadku ze stycznia. Notowany w lutym br. wzrost jest trzecim z rzędu, w dodatku mającym imponujące rozmiary.

Wzrost poziomu rezerw był głównie pochodną zwiększenia się pozycji należności w walutach wymienialnych o 5 484,2 mln EUR tj. 4,7%. Co ciekawe w tym miesiącu faktyczny napływ środków obserwowany w tej pozycji nie był zaburzany w statystykach zmianami wyceny między dolarem i euro. Zmniejszeniu natomiast uległy pozostałe trzy pozycje rezerw. Największa korekta dotyczyła wyceny złota monetarnego – o 543,0 mln EUR tj. 4,8%. Spadki obserwowano też w przypadku transzy rezerwowej w MFW o 6,5 mln EUR tj. 0,5%. oraz  w przypadku SDR-ów o 1,9 mln EUR tj. 0,5%. 

Lutowy wzrost rezerw spowodował poprawę obserwowanych przez inwestorów międzynarodowych wskaźników, określanych jako „ostrzegające przed kryzysem walutowym”. 

Rezerwy w końcu lutego pozwoliłyby na sfinansowanie 6,36 miesiąca importu towarów i usług (po styczniu 6,15), 33,4% podaży pieniądza (po styczniu 32,4%) oraz 43,3% całości zadłużenia zagranicznego (po styczniu 42,4%). Wszystkie z wymienionych wskaźników utrzymują się na dobrych poziomach. Oznacza to, iż jest niskie ryzyko pojawienia się u nas głębokiej utraty wartości przez złotego.

Prognozowany dla końca roku 2021 stan rezerw walutowych to 140 509 mln EUR, wyższy niż w końcu 2020 o 11,9%. Rezerwy powinny wtedy pokrywać 6,00 miesiąca importu towarów i usług, 32,0% podaży pieniądza oraz 46,2% zadłużenia zagranicznego.

Rezerwy walutowe w końcu lutego - wykres

 

Zobacz inne analizy makro

Piotr Soroczyński: Comiesięczny przegląd sytuacji gospdarczej w województwach

Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.