Rezerwy walutowe w końcu sierpnia 2021

08.09.2021

Sierpniowy wzrost rezerw spowodował poprawę obserwowanych przez inwestorów międzynarodowych wskaźników, określanych jako „ostrzegające przed kryzysem walutowym”.

Narodowy Bank Polski poinformował o stanie aktywów rezerwowych w końcu sierpnia. Wyniosły one 143 354,8 mln EUR i tym samym okazały się o 6 428,2 mln EUR tj. 4,7% wyższe niż w końcu lipca i jednocześnie o 26 532,7 mln EUR tj. 22,7% wyższe niż przed rokiem. W sprawozdawczości prowadzonej w dolarach rezerwy wyniosły 169 452,0 mln USD tj. o 3,9% więcej niż przed miesiącem i równocześnie  o 21,8% więcej niż przed rokiem.

Wzrost rezerw w sierpniu prezentuje się doskonale. Okazał się bowiem zdecydowanie większy od typowego w tym okresie (sierpień) i jednocześnie większy od prognozowanego. Trzeba mieć jednak na uwadze, iż w znacznej części był pochodną jednorazowej nadzwyczajnej operacji. Bez niej wciąż byłby wysoki, ale jednak nie aż tak. Na przestrzeni ośmiu miesięcy tego roku wzrost rezerw odnotowano w sześciu (ponadto jeden spadek i jedną stabilizację). Roczna dynamika rezerw w sierpniu uległa silnemu zwiększeniu z lipcowych 17,9% do 22,7%.

Wzrost poziomu rezerw w sierpniu był głównie pochodną silnego wzrostu w pozycji SDR. Są to specjalne prawa ciągnienia, będące międzynarodową jednostka rozrachunkową, utworzoną przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Zgodnie z komunikatem NBP „W wyniku przeprowadzonej 23 sierpnia 2021 r. ogólnej alokacji specjalnych praw ciągnienia Polska otrzymała 3,925 mld SDR, tym samym zwiększył się stan środków w SDR stanowiących oficjalne aktywa rezerwowe NBP.” W sprawozdawczości aktywów rezerwowych między lipcem, a sierpniem widoczny dzięki tej operacji był wzrost z 362,3 mln EUR do aż 5 095,1 mln EUR tj. sięgający aż  4 732,8 mln EUR czyli 1206,3%. Co warto jeszcze raz podkreślić – w pozycji, która wynosząc w ostatnich miesiącach około 360 mln EUR zmieniała się miesięcznie po kilka milionów w górę czy w dół. W sierpniu rezerwy wzrosły również pokaźnie w pozycji należności w walutach wymienialnych o 1 681,9 mln EUR tj. 1,4%. Był to wzrost większy niż zakładały prognozy. Trzeba mieć jednak na uwadze, że część z obserwowanego w tej pozycji wzrostu nie była efektem faktycznego napływu środków, ale w niewielkim wymiarze (0,2 – 0,3 pkt proc. z obserwowanego wzrostu o 1,4%) była wynikiem wzmocnienia wyceny dolara względem euro i zwiększenia się eurowej wyceny aktywów denominowanych w dolarach. Wzrosty obserwowano jeszcze w dwóch pozycjach rezerw tj. transzy rezerwowej w MFW o 3,2 mln EUR tj. 0,3%. oraz w przypadku wyceny złota monetarnego – o 10,3 mln EUR tj. 0,1%.

Rezerwy w końcu sierpnia pozwoliłyby na sfinansowanie 5,92 miesiąca importu towarów i usług (po lipcu 5,75), 34,2% podaży pieniądza (po lipcu 33,1%) oraz 45,8% całości zadłużenia zagranicznego (po lipcu 44,7%). Wszystkie z wymienionych wskaźników utrzymują się na dobrych poziomach. Oznacza to, iż jest niskie ryzyko pojawienia się u nas głębokiej utraty wartości przez złotego.

Prognozowany dla końca roku 2021 stan rezerw walutowych to 147 526 mln EUR, wyższy niż w końcu 2020 o 17,4%. Rezerwy powinny wtedy pokrywać 5,81 miesiąca importu towarów i usług, 34,0% podaży pieniądza oraz 47,7% zadłużenia zagranicznego.

 

 

Kontakt

Piotr Soroczyński: Comiesięczny przegląd sytuacji gospdarczej w województwach
Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272

Zobacz
Przeglądy Makro
Analizy Makro

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.