Rezerwy walutowe w końcu sierpnia

06.09.2019

Narodowy Bank Polski poinformował o stanie aktywów rezerwowych w końcu sierpnia. Wyniosły one 105 633 mln EUR i tym samym okazały się o 1 071,7 mln EUR tj. 1,0% wyższe niż w końcu lipca i jednocześnie o 8 574 mln EUR tj. 8,8% wyższe niż przed rokiem. W sprawozdawczości prowadzonej w dolarach rezerwy wyniosły 116 609,3 mln USD tj. o 0,1% więcej niż przed miesiącem i o 3,0% więcej niż przed rokiem. Sierpniowy wzrost rezerw w znacznej części wynikał ze wzrostu wyceny złota na światowych rynkach.

Sierpniowy wzrost rezerw przyczynił się do polepszenia obserwowanych przez inwestorów międzynarodowych wskaźników, określanych jako „ostrzegające przed kryzysem walutowym”. Rezerwy w końcu sierpnia pozwoliły by na sfinansowanie 4,78 miesiąca importu towarów i usług (po lipcu 4,75%), 30,8% podaży pieniądza (po lipcu 29,8%) oraz 33,4% całości zadłużenia zagranicznego (po lipcu 33,2%). Wszystkie z wymienionych wskaźników utrzymują się na dobrych poziomach, w dodatku w sierpniu wszystkie uległy poprawie. Oznacza to, iż jest niskie ryzyko pojawienia się u nas głębokiej utraty wartości przez złotego.

Prognozowany dla końca roku 2019 stan rezerw walutowych to 107 119 mln EUR, wyższy niż w końcu 2018 o 4,7%. Rezerwy powinny wtedy pokrywać 4,75 miesiąca importu towarów i usług, 28,5% podaży pieniądza oraz 33,9% zadłużenia zagranicznego.

 

Karolina Makijewska
Ekonomistka
tel. 22 630 96 57
e-mail: kmakijewska@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.