Rusza Punkt Kontaktowy między UPRP a Narodową Administracją Własności Intelektualnej CHRL

21.09.2020

1 października 2020 r. rozpoczyna swoją działalność Punkt Kontaktowy pomiędzy Urzędem Patentowym RP (UPRP) a chińskim odpowiednikiem − Narodową Administracją Własności Intelektualnej ChRL (CNIPA).

Nowa inicjatywa wychodzi naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców z Polski i z Chin, jak i wszystkich innych użytkowników systemu ochrony własności przemysłowej, którzy są zainteresowani ochroną prawną swoich produktów i oznaczeń na terytorium tych krajów.

Celem utworzenia Punktu Kontaktowego pomiędzy UPRP a CNIPA jest udzielanie pomocy przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą na rynkach zagranicznych w Polsce i w Chinach w zakresie uzyskiwania i utrzymywania swoich innowacyjnych rozwiązań (wynalazków, wzorów użytkowych i przemysłowych, znaków towarowych).

Punkt kontaktowy pomoże w uzyskaniu potrzebnych informacji zgłaszającym i właścicielom praw, jak chronić swoje rozwiązania w danym kraju. Rynek chiński jest miejscem znaczącej i stale rosnącej aktywności handlowej polskich przedsiębiorców. Również ze statystyk urzędowego Centrum Informacji o Ochronie Własności Przemysłowej wynika, że bardzo intensywnie rośnie liczba kontaktów i zapytań ze strony chińskich zgłaszających wobec konkretnie toczących się spraw przed UPRP i szerzej pytań o polski oraz unijny system. Dlatego też istotne jest, aby zarówno polscy, jak i chińscy przedsiębiorcy mieli możliwość łatwego uzyskania konkretnych informacji na temat m.in. procedur zgłaszania, ochrony przed naruszaniem własnych praw, itp. Zadbanie o ochronę swoich innowacji w kraju, gdzie zamierza się prowadzić działalność gospodarczą, pozwoli na uniknięcie ewentualnych kosztów i niepotrzebnych postępowań administracyjnych lub sądowych związanych z wyegzekwowaniem swoich praw.

Projekt od 1 października 2020 r. do 30 września 2021 r. będzie prowadzony w formie pilotażu, który ma na celu sprawdzenie programu w praktyce, a także gruntowne poznanie oczekiwań przedsiębiorców, pełnomocników, zgłaszających i uprawnionych w zakresie chińskiego prawa, procedur administracyjnych i innych. Pilotaż będzie także poddany ewaluacji na rzecz dalszego rozwijania inicjatywy kontaktowej.

Kontakt:
Sylwia Capiga-Wilewska
Centrum Informacji o Ochronie Własności Przemysłowej
tel. (22) 579 05 55
e-mail: sylwia.capiga-wilewska@uprp.gov.pl

Urząd Patentowy RP / Al. Niepodległości 188/192 / 00-950 Warszawa
poniedziałek-piątek w godz. 8.00-16.00

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.