• A A A

Sieć Wsparcia Rozwoju Gospodarczego Miast

16.07.2021

Komitet Gospodarki Miejskiej KIG nawiązał współpracę ze szkołą wojskową w Łucku w ramach Sieci Wsparcia Rozwoju Gospodarczego Miast

Sieć Wsparcia Rozwoju Gospodarczego Miast

Do Sieci Wsparcia należy również Techniczny Uniwersytet Narodowy w Łucku. Komitet jest obecny na Ukrainie od wielu lat. Prowadzi intensywne działania na rzecz współpracy i rozwoju polskich i ukraińskich instytucji oraz organizacji.

Celem powołania Sieci jest skupienie najbardziej opiniotwórczych instytucji, organizacji i osób, które do problematyki gospodarczego rozwoju miast będą mogły wnieść nowe spojrzenie uwzględniając zmiany wprowadzane przez czwartą rewolucję przemysłową (Gospodarka 4.0) i internetyzacją gospodarki (Internet Rzeczy). W prace Sieci zaangażowany zostanie Zespół Ekspertów Komitetu (66 członków, w tym 33 Prezydentów miast).

Podejmowane inicjatywy wpisują się w działanie wyrażone zapisem w Misji i Strategii KIG : „intensyfikacja współpracy nauki z gospodarką” oraz treścią: „Krajowa Izba Gospodarcza będzie też inicjatorem i propagatorem współpracy Izb Gospodarczych z Samorządem Terytorialnym wszystkich szczebli”.

Działania Sieci Wsparcia obejmą następujące zagadnienia:

  • Konkurencyjność gospodarcza polskich miast – Polska rzeczywistość i praktyka europejska. Definicje, pojęcia i bariery. Zdolność adaptacyjna.
  • Strategiczne zarządzanie gospodarczym rozwojem miast – Strategie, cele i realizacja. Sieci wewnętrzne i zewnętrzne.
  • Kapitały miasta – ekonomicznie, społeczne, czynniki rozwojowe. Otoczenie instytucjonalne.
  • Gospodarka 4.0 – nowe paradygmaty zarządzania miastem, zmiany społeczne, technologie teleinformatyczne. Standardy gromadzenia, eksponowania i gospodarowania informacją cyfrową.
  • Kompetencje i umiejętności – Wzorcowy Katalog Kompetencji Menedżera Rozwoju Miast i system ich walidacji.
  • Współrządzenie – Zasady i pryncypia. Interesariusze miasta. Partycypacja społeczna. Dyplomacja samorządowa.

Kontakt

Komitet Gospodarki Miejskiej KIG
e-mail: kgm@kig.pl

Więcej informacji o Komitetach KIG

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.