Społeczna odpowiedzialność biznesu

Firmy zainteresowane doradztwem w zakresie wdrażania zasad społecznej odpowiedzialności prosimy o kontakt z Biurem ds. UE KIG, które od września 2006 roku oferuje taką pomoc.

W Unii Europejskiej zagadnienia społecznej odpowiedzialności biznesu stały się ważnym i coraz częściej poruszanym tematem debat publicznych oraz politycznych. W poszczególnych krajach członkowskich zaobserwować można różne poziomy świadomości i praktycznego stosowania koncepcji CSR w biznesie. W Polsce temat zaczął być obecny w dyskusjach publicznych od około 2000 roku.

Zgodnie z powszechnie stosowaną w Europie definicją, CSR to koncepcja oznaczająca dobrowolne uwzględnianie przez firmy interesu społecznego i kwestii ochrony środowiska naturalnego w swojej działalności biznesowej oraz relacjach z podmiotami funkcjonującymi w ich otoczeniu.

W Polsce CSR była dotąd najczęściej kojarzona z terminem „odpowiedzialny biznes” , w rozumieniu etyki w biznesie, obejmującej uczciwe podejście do pracowników, kontrahentów oraz klientów a rzadziej uwzględniającej interesy społeczności znajdującej się w otoczeniu firmy czy ochronę środowiska.

Coraz więcej przedsiębiorców w Polsce zdaje sobie sprawę, iż w dzisiejszej rzeczywistości celem działalności firmy nie może już być wyłącznie osiąganie zysku. Przedsiębiorstwa bowiem mogą wywierać świadomy wpływ na otaczające je środowisko naturalne jak i wychodzić naprzeciw oczekiwaniom różnych grup interesariuszy, w tym społeczności lokalnych, osiągając jednocześnie wzajemne korzyści z podejmowanych działań.

KIG wychodzi naprzeciw rosnącemu zainteresowaniu firm praktycznym stosowaniem zasad CSR i za pośrednictwem swojej strony internetowej chce dostarczać małym i średnim firmom niezbędnej wiedzy oraz informacji potrzebnej do wdrażania zasad CSR w życie.

Proponujemy małym i średnich przedsiębiorstwom bezpłatną usługę wypracowaną w ramach projektu „KIGNET – izbowy system wsparcia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw”: Punkt informacyjno-doradczy dla firm zainteresowanych stosowaniem w praktyce zasad Społecznej Odpowiedzialności Biznesu.

Korzystając z naszej usługi, firma może przekonać się, że stosowanie w praktyce zasad społecznie odpowiedzialnego biznesu, nawet bez konieczności ponoszenia kosztów, przynosi długoterminowe korzyści, pomaga w budowaniu pozytywnego wizerunku i reputacji firmy, niezbędnych w umocnieniu jej pozycji rynkowej.

Więcej informacji dla firm dot. CSR oraz szczegóły świadczenia tej usługi, jak i dane kontaktowe do innych izb gospodarczych promujących CSR na terenie Polski znajdują się w Katalogu Usług KIGNET.

Formularz zgłoszeniowy dla przedsiębiorcy Pobierz Doc

Inne działania KIG w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu:

Udział przedstawicieli izbowych w kursie Banku Światowego „Introduction to CSR – Poland”

W czerwcu i lipcu 2007 roku przedstawiciele Krajowej Izby Gospodarczej oraz izb regionalnych wzięli udział w kursie internetowym organizowanym przez Bank Światowy na temat społecznie odpowiedzialnego biznesu – „Introduction to Corporate Social Responsibility – Poland”. Szkolenie obejmowało test wstępny, sześć modułów merytorycznych, studium przypadku oraz test końcowy. Uczestnicy otrzymali certyfikat pomyślnego ukończenia kursu wydany przez Bank Światowy oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Certyfikaty rozdane zostały na spotkaniu międzyresortowej grupy roboczej ds. CSR, które odbyło się w dniu 24.09.07 r. w gmachu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z udziałem Pana Oscara de Bruyn Kopsa z Banku Światowego, Country Manager for Poland & Baltic Countries. Na spotkaniu wygłoszony został również wykład Pana Macieja Bienkiewicza z Instytutu Badań nad Przedsiębiorstwem i Rozwojem Ekonomicznym pt. „Społeczna odpowiedzialność a konkurencyjność MŚP”.

Warsztaty CSR w Krajowej Izbie Gospodarczej

W ramach projektu KIGNET – izbowy system wsparcia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw dnia 11 kwietnia 2007 roku w siedzibie KIG przeprowadzono warsztaty „Corporate Social Responsibility (CSR) – Jak doradzać małym i średnim firmom stosowanie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu?”. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele izb zainteresowanych stworzeniem i rozwijaniem usługi informacyjnej w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu dla MŚP, jak również zaproszony ekspert z Fundacji CentrumCSR.pl – Pan Grzegorz Piskalski. Celem warsztatów było omówienie możliwości świadczenia przez izby takich usług dla firm w Polsce oraz ustalenie procedur i zakresu nowej usługi w sieci KIGNET.

Projekt Eurochambres CEASAR
Od maja 2006 do kwietnia 2007 KIG z dwiema izbami regionalnymi (Dolnośląska Izba Gospodarcza oraz Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa) wzięła udział w projekcie CEASAR realizowanym przez izby europejskie pod kierunkiem Eurochambres i współfinansowanym przez Komisję Europejską. W ramach projektu konsultanci izbowi zostali przeszkoleni w zakresie świadczenia małym i średnim przedsiębiorstwom usług związanych z promowaniem i wdrażaniem zasad społecznej odpowiedzialności a następnie odbyli wizyty pilotażowe w wybranych firmach. W ramach projektu opracowany został również Podręcznik oraz przykłady dobrych praktyk wśród MSP. www.eurochambres.eu/activities/CAESAR.html

Konferencja „Odpowiedzialna przedsiębiorczość w budowaniu reputacji firmy”
09 marca 2005 roku w siedzibie KIG odbyła się ogólnopolska konferencja „Corporate Social Responsibility (CSR) – Odpowiedzialna przedsiębiorczość w budowaniu reputacji firmy”, która była częścią ogólnoeuropejskiej kampanii podnoszenia świadomości wśród przedsiębiorstw szczególnie tych małych i średnich – na temat społecznie odpowiedzialnego biznesu. Konferencja miała na celu:

  • pogłębić wiedzę uczestników na temat wartości, reguł postępowania oraz przykładów działań, które kryją się pod pojęciem społecznej odpowiedzialności biznesu;
  • skłonić uczestników do dzielenia się doświadczeniami o tym, jakie korzyści lub problemy wiążą się ze stosowaniem zasad odpowiedzialnej przedsiębiorczości;
  • odpowiedzieć na pytanie, dlaczego odpowiedzialność społeczna biznesu jest ważna – tak na poziomie firmy, jak i na poziomie krajowym i europejskim;
  • wykazać na przykładach, iż wiele firm w Polsce może się pochwalić praktycznym wcielaniem elementów społecznej odpowiedzialności.

Komunikowanie przez firmę faktu bycia odpowiedzialną społecznie nie powinno być traktowane jako chwyt marketingowy. Krajowa Izba Gospodarcza, która od wielu lat aktywnie promuje odpowiedzialne i etyczne zachowania w biznesie, doskonale wie, iż dla wielu polskich przedsiębiorców takie postępowanie jest czymś całkowicie naturalnym.

Wnioski z konferencji Pobierz Pdf

Gorąco zachęcamy do zapoznania się z „Przewodnikiem po CSR” – zaprezentowanym podczas naszej konferencji kompendium, które w sposób klarowny i zwięzły przekazuje i wyjaśnia koncepcję społecznej odpowiedzialności biznesu, w którym można znaleźć m.in. analizy przypadków oraz kwestionariusz dla dokonania samooceny przedsiębiorstwa.

Przewodnik dostępny jest na stronie internetowej Komisji Europejskiej (w języku polskim) www.ec.europa.eu

Liczymy, że lektura przedstawionych materiałów będzie stanowić dla społecznie wrażliwych firm źródło cennej wiedzy oraz inspiracji do działania.

Firmy zainteresowane doradztwem w zakresie wdrażania zasad społecznej odpowiedzialności prosimy o kontakt z Biurem ds. UE KIG, które od września 2006 roku oferuje taką pomoc.

Kontakt:
Biuro ds. Uni Europejskiej
ul. Trębacka 4
00-074 Warszawa
tel. 22 630 96 28
fax 22 630 99 83
e-mail: kgrzejszczyk@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.