SPOTKANIA INFORMACYJNE - 21 i 28 marca 2023 r. o godz. 10:30 - dotyczące projektu „System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach”

15.03.2023

Możliwość otrzymania 18 500 zł na usługi rozwojowe dostępne w Bazie Usług Rozwojowych

Już wkrótce odbędą się SPOTKANIA INFORMACYJNE  – 21 i 28  marca 2023 r. o godz. 10:30 – dotyczące projektu „System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach”, realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, w ramach Poddziałania 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki edukacji.


Możliwość otrzymania 18 500 zł na usługi rozwojowe dostępne w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/.
Dodatkowo PARP pokrywa koszt przeprowadzenia diagnozy kondycji przedsiębiorstwa.

Dla kogo?

mikro, mały, średni przedsiębiorca od 12 miesięcy funkcjonujący na rynku, w okresowych trudnościach, który doświadczył:

1. Spadku sprzedaży towarów lub usług w okresie 6 miesięcy przed datą zgłoszenia do Projektu, z wyłączeniem sezonowych zmian, wynikających bezpośrednio z charakterystyki branży (ogrodnictwo, budownictwo itp.);

2. Istotnych zmian kadrowych mających wpływ na prowadzoną działalność gospodarczą (odpływ kluczowego personelu) w okresie co najmniej 2 ostatnich miesięcy przed dniem zgłoszenia do Projektu;

3. Niezależnych od Przedsiębiorcy i prowadzonej działalności istotnych zmian prawnych/ technologicznych w branży (zwłaszcza cyfryzacja przemysłu), wymuszających konieczność zmian w organizacji firmy lub jej przebranżowienie.

Makroregion 4: województwo dolnośląskie, opolskie, łódzkie, śląskie.


Link do spotkania 21.03.2023 godz. 10.30

Link do spotkania 28.03.2023

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.