Spotkanie inauguracyjne Komitetu ds. ESG

09.06.2022

Pierwsze spotkanie Komitetu ds. ESG

Spotkanie inauguracyjne Komitetu ds. ESG

03.06.2022 odbyło się spotkanie inauguracyjne Komitetu ds. ESG Krajowej Izby Gospodarczej, podczas którego jego Przewodnicząca – Jolanta Okońska – Kubica, wręczyła powołania członkowskie oraz zaprezentowała priorytetowe obszary, wokół których będą koncentrowały się prace Komitetu.

Komitet jest doradczą, wyspecjalizowaną formą, wspierającą działania Kierownictwa i podmiotów zrzeszonych w Krajowej Izbie Gospodarczej, a jego powstanie jest odpowiedzią na zmieniające się otoczenie prawne i gospodarcze Unii Europejskiej.

Z badania PwC przeprowadzonego na przełomie lutego i marca 2021 roku wynika, że połowa inwestorów dostrzega kwestie ESG, choć nie uznaje ich za krytyczne, ale już blisko 30% badanych jest skłonna obniżyć swoją wycenę lub wycofać się z inwestycji jeśli ryzyka ESG są zbyt wysokie. Tymczasem jedynie 43% spółek giełdowych posiada zintegrowaną strategię biznesową i zrównoważonego rozwoju, a 36% ankietowanych firm nie posiada żadnej strategii niefinansowej. Ponad 60% inwestorów uważa, że spółki nie są gotowe do dostarczenia wymaganych informacji w zakresie ESG.

Nowa strategia rozwoju Komisji Europejskiej – Europejski Zielony Ład – zakłada rozwój Unii Europejskiej zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju, w wyniku czego od 2024 roku wszystkie duże spółki  i grupy kapitałowe, jak również firmy notowane na giełdzie, zostaną objęte obowiązkiem raportowania swoich działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Zadania Komitetu ds. ESG:

 • opracowanie krajowego standardu oceny ESG z uwzględnieniem obowiązujących wymogów prawnych i rynkowych oraz jego upowszechnianie,
 • prowadzenie dialogu z rządem i instytucjami państwowymi i prywatnymi dotyczącego obowiązków przedsiębiorców w zakresie zrównoważonego rozwoju i ESG,
 • monitorowanie i udział w krajowych i unijnych konsultacjach prawnych związanych ze zrównoważonym rozwojem i ESG,
 • współpracę z instytucjami zajmującymi się propagowaniem na terenie Polski idei zrównoważonego rozwoju i ESG,
 • edukację i rozpowszechnianie wiedzy na temat zrównoważonego rozwoju i raportowania ESG,
 • bieżącą współpracę z innymi Komitetami KIG, zajmującymi się obszarami powiązanymi z obszarem zrównoważonego rozwoju.

Członkowie Komitetu:

 • Magdalena Bohusz-Boguszewska, Doradca strategiczny ds. ładu korporacyjnego, NCBR;
 • dr Jan Bondaruk, Zastępca Dyrektora ds. Inżynierii Środowiska, Główny Instytut Górnictwa;
 • Maria Krawczyńska, Dyrektorka Departamentu CSR i Zrównoważonych Finansów, BNP Paribas;
 • dr hab. prof. Joanna Kulczycka, Kierownik Pracowni Badań Strategicznych w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN;
 • Igor Mitroczuk; Akademia Leona Koźmińskiego;
 • Anna Papka, Public Policy Manager, Amazon;
 • Arkadiusz Pączka, Wiceprezes Zarządu, Federacja Przedsiębiorców Polskich;
 • Borys Sawicki; Radca Prawny, SKS Legal;
 • Agnieszka Skorupińska, Partner, CMS;
 • Wojciech Konecki, Prezes, APPLiA Polska
 • Beata Staszków; prezes zarządu, Związek Pracodawców Polska Miedź.

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.