Stanowisko Komitetu KIG ds. Energii i Polityki Klimatycznej w sprawie polityki energetycznej państwa

29.03.2023

Stanowisko Komitetu KIG ds. Energii i Polityki Klimatycznej

„Suwerenność energetyczna – z zachowaniem konkurencyjności gospodarki”

6 marca 2023 odbyło się otwarte posiedzenie Komitetu ds. Energii i Polityki Klimatycznej KIG. Spotkanie pod hasłem: „Suwerenność energetyczna – z zachowaniem konkurencyjności gospodarki” poświęcone było dyskusji na temat m.in. problemu niezależności energetycznej i wpływu, jaki proces jej budowania może mieć na poszczególnych uczestników rynku energii w Polsce.

Wśród szczegółowych zagadnień poruszanych w trakcie spotkania znalazły się m.in.:

 • aktualny stan europejskiej polityki klimatyczno-energetycznej,
 • sytuacja na krajowym rynku energetycznym,
 • znaczenie OZE dla niezależności energetycznej Polski,
 • kwestia cen energii oraz ich wpływu na funkcjonowanie przedsiębiorstw,
 • ocena skutków administracyjnych regulacji na rynku energii.  

Efektem spotkania jest Stanowisko – wypracowane przez Członków Komitetu KIG ds. Energii i Polityki Klimatycznej oraz ekspertów – którego treść publikujemy poniżej:

Polityka energetyczna Państwa powinna zapewniać bezpieczeństwo i ciągłość dostaw energii dla konsumentów oraz warunki utrzymania konkurencyjności gospodarki w całym okresie transformacji technologicznej energetyki.

Konieczna dywersyfikacja dostaw paliw i surowców, wytwórców i technologii,  z optymalnym wykorzystaniem krajowych zasobów, pozwoli na mniejszą i krótszą ingerencję Państwa w rynek paliw i energii, który jest zakłócany zdarzeniami geopolitycznymi.

W okresie transformacji energetycznej do osiągnięcia gospodarki bezemisyjnej, konieczna jest ciągła optymalizacja struktury wytwórczej energii i ciepła uwzględniająca posiadany majątek dyspozycyjnych  (wszystkich dostępnych) źródeł wytwórczych oraz zasoby i dostęp do paliw, pozwalających na rozwój najbardziej efektywnych źródeł OZE.

Utrzymanie suwerenności energetycznej w okresie całego procesu transformacji wymaga utrzymania optymalnego krajowego miksu energetycznego z racjonalnym wykorzystaniem potencjału wymiany towarowej – paliw i  energii elektrycznej – z sąsiadami i partnerami. Pozwoli to zapewnić ciągłe dostawy energii po akceptowalnych kosztach dla gospodarki i konsumentów.

Dzięki utrzymaniu konkurencyjności energetyki, rozwijająca się krajowa gospodarka będzie wymuszać procesy dostosowania energetyki do wymagań klimatycznych  i pomagać w utrzymaniu suwerenności energetycznej w okresie realizacji kosztownej transformacji technologicznej energetyki.Biorąc zatem pod uwagę powyższe uwarunkowania wewnętrzne, a także fakt, że żadne państwo UE samodzielnie nie jest suwerenne energetycznie, a jego suwerenność musi być rozpatrywana w kontekście całej Unii, postulujemy o:

 • likwidację wszelkich barier w rozwoju energetyki niskoemisyjnej i odnawialnej; wiatr i słońce to zasoby krajowe; każdy 1 kW fotowoltaiki to zaoszczędzone pół tony węgla rocznie, ale,
  • z pełnym rezerwowaniem KSE poprzez sterowalne, istniejące źródła węglowe i gazowe; bloki węglowe klasy 200 i 360 MW jako mocowa rezerwa strategiczna potrzebne są co najmniej do 2035 r. oraz
  • zapewnieniem własnych zasobów surowcowych na okres transformacji. Wykorzystanie rodzimego węgla i gazu powinno być powiązane z ekonomiką ich wydobycia, a także uwzględniać aspekt rezerwy zasobowej na wypadek sytuacji kryzysowej;
 • uwzględnienie w procesie transformacji energetycznej i powszechnej elektryfikacji roli energetyki prosumenckiej, i małoskalowej; trudniej jest zniszczyć infrastrukturę rozsianą i rozproszoną.
 • W polskich warunkach klimatycznych skuteczne odejście od węgla w energetyce wytwórczej musi być rozważone kontekście rozwoju energetyki jądrowej wielko i małoskalowej. Źródła pogodozależne, wobec niemożliwości wielkoskalowego magazynowania energii, wymagają istnienia mocy sterowalnych, dopasowanych do wielkości systemu.

Postulujemy, aby filar suwerenności energetycznej, który wprowadzony będzie i zdefiniowany zostanie w skorygowanej polityce energetycznej Polski do 2040 r., uwzględniał nie tylko kwestie zastąpienia importu węglowodorów  z kierunku rosyjskiego, ale przede wszystkim ewolucję technologiczną w energetyce i przemyśle, które pozwoli na trwałe przejście na technologie nieemisyjne.

Stanowisko >>> do pobrania


Informacje: 

Grzegorz Stańczak
t
el.: 22 630 96 12
gstanczak@kig.pl 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.