Komitet Dialogu Społecznego (KDS)

Miło nam poinformować, że decyzją Prezydium Krajowej Izby Gospodarczej powołany został nowy zespół ekspertów, który utworzył Komitet Dialogu Społecznego (KDS).

Przewodniczącym Komitetu został Pan Maciej Witucki.

Celem Komitetu Dialogu Społecznego jest wzmocnienie pozycji KIG w obszarze problematyki dialogu społecznego. Komitet będzie dążył do stworzenia centrum myśli, które poprzez swoje działania wpłynie na poprawę wzajemnych relacji między pracodawcami, pracownikami oraz administracją rządową i samorządową. Zadania Komitetu będą skupione wokół tworzenia przyjaznego klimatu dla wspólnego poszukiwania rozwiązań obecnych problemów społeczno-ekonomicznych w Polsce. Podejmowane tematy dotyczyć będą istotnych w debacie publicznej kwestii, takich jak: rola związków zawodowych, problemy rynku pracy, sytuacja demograficzna i jej konsekwencje dla rozwoju kraju, sytuacja w szkolnictwie i edukacji na rzecz rozwoju gospodarczego.

Do zespołu Komitetu należą praktycy życia gospodarczego, naukowcy i eksperci specjalizujący się w obszarach objętych zakresem działania KDS.

Więcej informacji o członkach zespołu oraz aktywnościach Komitetu można znaleźć na stronie: www.dialogkig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.