• A A A

Andrzej Arendarski Członkiem Komitetu Narodowych Obchodów 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości RP

21.09.2017

Inauguracyjne posiedzenie Komitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej odbyło się w poniedziałek w Pałacu Prezydenckim.

Komitet wpisuje się w propozycje Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy dotyczące szczególnego uhonorowania setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, które zostały wyrażone w Ustawie o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, wniesionej, jako projekt prezydencki do Sejmu RP w dniu 10 listopada 2016 r. – w przeddzień Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada.

W Sejmie RP ustawę uchwalono w atmosferze konsensusu, Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę w dniu 27 kwietnia 2017 r.

Realizację zadań mających na celu upamiętnienie i uroczyste uczczenie wydarzeń oraz osób związanych z odzyskaniem i utrwaleniem przez Rzeczpospolitą Polską niepodległości powierzono Komitetowi Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

W skład Komitetu wchodzą trzy kategorie osób – najwyższe władze państwowe, przedstawiciele partii politycznych i ugrupowań oraz osoby wskazane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej spośród przedstawicieli Kościołów i innych związków wyznaniowych, środowisk kultury i nauki, samorządu terytorialnego, związków zawodowych, organizacji kombatanckich i innych organizacji społecznych lub osób szczególnie zasłużonych dla Państwa Polskiego.

W trakcie inauguracyjnego posiedzenia Komitetu prezydent Andrzej Duda podpisał postanowienie w sprawie powołania Członków Komitetu Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

 

W skład komitetu z mocy ustawy wchodzą:

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (jednocześnie, jako przedstawiciel partii Prawo i Sprawiedliwość)
Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Prezes Rady Ministrów
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Minister Obrony Narodowej
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Minister Spraw Zagranicznych
Minister Edukacji Narodowej
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Pełnomocnik Rządu do Spraw Obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej
Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Do Komitetu Narodowych obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej Prezydent RP powołał:

przedstawicieli partii politycznych i ugrupowań:

Józefa Brynkusa – Klub Poselski Kukiz’15,
Bogusława Gorskiego – Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni,
Hannę Gronkiewicz-Waltz – Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej,
Dariusza Klimczaka – Polskie Stronnictwo Ludowe;

przedstawicieli kościołów i innych związków wyznaniowych:

ks. abp. Stanisława Gądeckiego – Konferencja Episkopatu Polski,
ks. abp. Sawę – Michała Hrycuniaka – Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny,
muftiego Tomasza Miśkiewicza – Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej,
ks. bp. Jerzego Samca – Polska Rada Ekumeniczna,
Michaela Schudricha – Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej;

przedstawicieli środowisk kultury i nauki:

Andrzeja Białasa – Polska Akademia Umiejętności,
Jacka Bromskiego – Stowarzyszenie Filmowców Polskich,
Jerzego Duszyńskiego – Polska Akademia Nauk,
Jana Gogolewskiego – Związek Rzemiosła Polskiego,
Antoniego Jackowskiego – Polskie Towarzystwo Geograficzne,
Janusza Janowskiego – Związek Polskich Artystów Plastyków,
Adolfa Juzwenkę – Zakład Narodowy im. Ossolińskich,
Mieczysława Kominka – Związek Kompozytorów Polskich,
Krzysztofa Koneckiego – Polskie Towarzystwo Socjologiczne,
Jacka Kurskiego – Telewizja Polska S.A.,
Olgierda Łukaszewicza – ZASP – Stowarzyszenie Polskich Artystów Teatru, Filmu, Radia i Telewizji,
Waldemara Majchera – Stowarzyszenie Twórców Ludowych,
Krzysztofa Mikulskiego – Polskie Towarzystwo Historyczne,
Annę Nasiłowską-Rek – Stowarzyszenie Pisarzy Polskich,
Michała Niezabitowskiego – Stowarzyszenie Muzealników Polskich,
Adama Pomorskiego – Polski PEN Club,
Sławomira Ratajskiego – Polski Komitet do spraw UNESCO,
Jolantę Rycerską – Związek Polskich Artystów Fotografików,
Jacka Sobalę – Polskie Radio S.A.,
Elżbietę Stefańczyk – Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich,
Jana Szmidta – Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich,
Mariusza Ścisło – Stowarzyszenie Architektów Polskich,
Macieja Żylicza – Fundacja na rzecz Nauki Polskiej;

przedstawicieli samorządu terytorialnego:

Rafała Dutkiewicza – Unia Metropolii Polskich,
Zygmunta Frankiewicza – Związek Miast Polskich,
Olgierda Geblewicza – Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej,
Marka Olszewskiego – Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej,
Ludwika Węgrzyna – Związek Powiatów Polskich;

przedstawicieli związków zawodowych:

Piotra Dudę – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”,
Jana Guza – Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych,
Dorotę Gardias – Forum Związków Zawodowych,
Teresę Hałas – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność”;

przedstawicieli organizacji kombatanckich:

Leszka Żukowskiego – wskazanego przez Radę do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych przy Szefie UdSKiOR;

przedstawicieli innych organizacji społecznych i osoby szczególnie zasłużone
dla Państwa Polskiego:

Mariolę Abkowicz – wskazaną przez Komisję Wspólną Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych,
  Andrzeja Arendarskiego – Krajowa Izba Gospodarcza,
Krzysztofa Balona – Współprzewodniczącego Rady Działalności Pożytku Publicznego ze strony organizacji pozarządowych,
Romana Bargieła – Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze,
Rafała Bartka – wskazanego przez Komisję Wspólną Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych,
Teresę Berezowską – Rada Polonii Świata,
Henrykę Bochniarz – Konfederacja Lewiatan,
Dariusza Piotra Bonisławskiego – Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”,
Wojciecha Borowika – Stowarzyszenie Wolnego Słowa,
ks. Marcina Iżyckiego – Caritas Polska,
Wiesława Johanna – Kanclerz Orderu Odrodzenia Polski,
Jana Józefa Kasprzyka – Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych,
Cezarego Kaźmierczaka – Związek Przedsiębiorców i Pracodawców,
Władysława Kosiniaka-Kamysza – Krajowe Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe”,
Krzysztofa Kotyniewicza – Polski Związek Głuchych,
ks. Dariusza Kowalczyka – Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”,
Stanisława Kracika – Polski Czerwony Krzyż,
Andrzeja Kraśnickiego – Polski Komitet Olimpijski,
Bogusława Nizieńskiego – Kanclerz Orderu Orła Białego,
Alojzego Nowaka – Akademicki Związek Sportowy,
Grzegorza Nowika – Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej,
Waldemara Pawlaka – Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej,
Dariusza Pietrowskiego – Stowarzyszenie „Centrum Wolontariatu”,
Tadeusza Pilata – Europejska Unia Wspólnot Polonijnych,
Zygmunta Puchalskiego – Społeczne Towarzystwo Oświatowe,
Małgorzatę Sinicę – Związek Harcerstwa Polskiego,
Krzysztofa Skowrońskiego – Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich,
Dariusza Supła – Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych,
Annę Woźniak-Szymańską – Polski Związek Niewidomych.

źródło: tutaj

Powrót >