• A A A

Rząd Tanzanii zapowiada wzmożenie prac w rozwój sektora energetycznego

20.10.2021

Minister energetyki January Makamba przedstawił dziesięć obszarów, na których kraj będzie koncentrował swoje wysiłki, w ramach rozwoju sektora energetycznego

Rozwój sektora energetycznego Tanzanii

Wznowienie negocjacji z inwestorami w odniesieniu do projektu skroplonego gazu ziemnego (LNG), poszukiwanie ropy naftowej, energia odnawialna, elektryfikacja obszarów wiejskich, zwalczanie korupcji, reforma Tanzania Electric Supply Company (Tanesco) oraz innych instytucji ważnych dla sektora energetyki, w tym Tanzania Petroleum Development Corporation – to kluczowe obszary, wokół których Minister Energetyki January Makamba zapowiada wzmożone prace.
W ocenie ministra Makamby niezbędne są m.in. zmiany na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach energetycznych, aby te ostatnie mogły sprostać hamującym postępy problemom na poziomie zarządzania. Szef resortu energetyki podkreślił też, że pracownicy sektora prywatnego dysponujący odpowiednimi kompetencjami mogą być zatrudniani przez agencje rządowe.

Rozwój sektora energetycznego Tanzanii ma kluczowe znaczenie dla zdolności tego kraju do wzrostu gospodarczego, przyciągania BIZ i rozszerzania powiązań handlowych na szczeblu regionalnym i globalnym.

Tanzania posiada zainstalowaną moc wytwórczą 1513 MW, czyli 0,033 kW na mieszkańca. Jednak popyt na energię elektryczną w kraju gwałtownie rośnie, głównie z uwagi na inwestycje zagraniczne i rosnącą liczbę ludności.
Rząd zapowiada chęć zwiększenia łączności energetycznej z 30% do 50% do 2025 roku, zwiększenia mocy wytwórczych, dywersyfikacji źródeł energii, zmniejszenia strat systemowych oraz promowania regionalnych połączeń sieciowych. Po objęciu swego urzędu prezydent Samia Suluhu Hassan dokonała radykalnych zmian w kierownictwie sektora energetycznego Tanzanii (zmiana ministra energetyki, zmiana zarządu i wyższego kierownictwa Tanesco), jednak na drodze do rozwoju tego sektora i wprowadzenia głębszych zmian nadal stoją przeszkody makroekonomiczne, polityczne i legislacyjne.

Zobacz więcej informacji o tanzańskim rynku

Zapisz się do otrzymywania kuriera Biura Współpracy z Zagranicą KIG

Kontakt
Anna Derbin
tel. 22 630 94 63
e-mail: aderbin@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.