• A A A
 • Dotyczy to wszystkich towarów przeznaczonych do odsprzedaży w stanie niezmienionym, z wyłączeniem:

  • bananów, pszenicy, jęczmienia, mięsa wołowego, ryb (poza sardynkami) i czosnku, objętych wymogiem uzyskania certyfikatu fitosanitarnego lub weterynaryjnego, wydawanego przez Ministerstwo Rolnictwa, Rozwoju Wsi i Rybołówstwa Algierii,
  • produktów kosmetycznych i higieny ciała, a także produktów toksycznych lub stwarzających szczególne ryzyko, objętych wymogiem uzyskania pozwolenia technicznego, wydawanego przez Ministerstwo Handlu Algierii
  • wyrobów farmaceutycznych, których import wymaga uzyskania pozwolenia, wydawanego przez Ministerstwo Zdrowia, Ludności i Reformy Szpitalnictwa Algierii,
  • wszelkich innych wyrobów, których import wymaga uzyskania technicznego pozwolenia, wydawanego przez właściwe organy administracji algierskiej.

  Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są na stronie PAIH w Algierze https://alger.trade.gov.pl/pl/algieria/broszury-informacyjne/283663,zaswiadczenie-o-wolnej-sprzedazy-towarow.html

  W Polsce Zaświadczenia w wolnej sprzedaży wystawiane są przez Krajową Izbę Gospodarczą Biuro Legalizacji, Certyfikacji i Karnetów ATA w Warszawie.

  Aby uzyskać takie zaświadczenie niezbędne jest przekazanie przez eksportera dokumentów rejestracyjnych i wzorów podpisów (przy pierwszym wniosku o legalizację) oraz dokumentów potwierdzających informacje zawarte w zaświadczeniu KIG, w tym:

  • produkcję przez wnioskodawcę określonych w zaświadczeniu towarów (np. na podstawie dokumentów rejestracyjnych),
  • zgodność opisanych towarów z regulacjami prawnymi lub międzynarodowymi standardami (zaświadczenia, decyzje, certyfikaty),
  • prowadzenie sprzedaży towarów na określonym rynku lub rynkach (przykładowe faktury).

  W przypadku, gdy zaświadczenie dotyczy zagranicznych towarów produkowanych przez zagraniczne firmy niezbędne jest aby ich dokumenty odnoszące się do produkcji i zgodności z regulacjami prawnymi i międzynarodowymi standardami były zalegalizowane przez właściwą dla kraju zagranicznego producenta izbę gospodarczą.

  Procedury dotyczące wnioskowania o zaświadczenie, w tym wzory wniosku, zaświadczeń w wersji angielskiej i francuskiej dostępne są na stronie KIG https://kig.pl/uslugi/karnety-ata-legalizacja-swiadectwa-pochodzenia-certyfikacja/dla-eksporterow/zaswiadczenia-kig/

  Co istotne, KIG dopuszcza również możliwość legalizacji Zaświadczenia wystawionego:

  • przez eksportera na jego papierze firmowym, na którym KIG potwierdza podpisy upoważnionych przedstawicieli firmy,
  • na rzecz polskiego eksportera przez inną instytucję, odpowiedzialną np. za certyfikację, rejestrację i badanie jakości towarów dopuszczanych do obrotu na terenie Polski.

  W takich przypadkach, KIG wymaga jednak, aby dopuszczalność tak sporządzonej deklaracji została potwierdzona przez stronę algierską.

 • W związku ze stanowiskiem otrzymanym od Głównego Inspektora Sanitarnego odnośnie suplementów diety  informujemy, że prowadzenie wszelkich czynności urzędowych dotyczących suplementów diety wprowadzanych do obrotu, w tym wystawianie świadectw wolnej sprzedaży, certyfikatów zdrowia, w tym także  na potrzeby eksportu do państw trzecich, odbywa się wyłącznie przez powiatowe lub graniczne organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, które prowadzą nadzór bieżący nad tymi towarami.

  Powyższe dokumenty wystawione przez Państwową Inspekcję Sanitarną mogą być legalizowane przez Krajową Izbę Gospodarczą.

  UWAGA: Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej nie upoważniają podmiotów komercyjnych do wydawania dokumentów urzędowych dotyczących suplementów diety, ani nie delegują im innych zadań o charakterze urzędowym. Dokumenty (Świadectwa, Certyfikaty) wystawiane przez podmioty komercyjne nie mają więc charakteru urzędowego i nie dają gwarancji uznania tego dokumentu przez organy państwa trzeciego, a także mogą wprowadzać w błąd sugerując, że dokument ma charakter urzędowy.

  W związku z tym takie dokumenty wystawiane przez podmioty komercyjne, w tym przez przedsiębiorców, nie podlegają legalizacji w Krajowej Izbie Gospodarczej.

  Eksporterzy zainteresowani uzyskaniem dokumentów urzędowych dla suplementów diety muszą kierować się do właściwego dla siedziby firmy powiatowego lub granicznego inspektora  sanitarnego w miejscu wywozu.

  Dane kontaktowe właściwego urzędu można odnaleźć za pomocą wyszukiwarki jednostek Państwowej Inspekcji Sanitarnej, która znajduje się na stronie internetowej www.gis.gov.pl  w zakładce „Kontakt”.

  Wystawianie dokumentów przez Państwową Inspekcję Sanitarną poprzedzane jest odpowiednią weryfikacją stanu faktycznego na podstawie przepisów art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.) i może dotyczyć zakresu możliwego do tej weryfikacji przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zgodnie z zakresem kompetencji. W przypadku Świadectw Zdrowia (Health Certificate) lub innych tego rodzaju dokumentów, wobec wagi stwierdzeń w nich zawartych, wystawienie dokumentu może być poprzedzone przeprowadzeniem określonych czynności związanych kontrolą graniczną, w szczególności na podstawie kontroli przedłożonej dokumentacji dotyczącej towaru oraz — jeżeli jest to uzasadnione oceną ryzyka — na podstawie kontroli identyfikacyjnej i bezpośredniej.

 • Karnety ATA wydane na wyposażenie zawodowe oraz próbki i wzory handlowe są akceptowane w Chinach od 9 stycznia 2019 r.

  Ponadto, w przeszłości ostateczna data powrotnego wywozu towarów odprawionych na podstawie karnetów ATA była zwykle wyznaczana przez chińską administrację celną maksymalnie na okres do 6 miesięcy, od stycznia tego roku data ta będzie się pokrywać z terminem ważności karnetu ATA.

 • Karnety ATA powinny być wypełnione w języku angielskim w formie drukowanej (na komputerze lub maszynowo). Nie jest dozwolone wypełnienie karnetu pismem odręcznym.

  Wszystkie towary objęte karnetem ATA muszą zostać przedłożone do odprawy celnej zarówno przy czasowym wwozie, jak i powrotnym wywozie. Nie jest akceptowany wywóz towaru partiami w różnych terminach. Można natomiast czasowo przywieść na teren Kataru część towarów wyszczególnionych na liście ogólnej karnetu ATA pod warunkiem, że zostaną powrotnie wywiezione jedną przesyłką.

  Na karnetach ATA akceptowane są zarówno towary przywożone jako cargo, jak również w bagażu podręcznym.

  Możliwy jest tranzyt przez obszar Kataru na karnetach ATA.

  Pozostawienie towaru na terenie Kataru bez względu na przyczynę (tj. sprzedaż, darowizna, zagubienie, kradzież lub zniszczenie) podlega opłatom celnym.

  Nieterminowy wywóz towarów (tj. przekroczenie terminu wyznaczonego na wywóz) podlega opłatom karnym w kwocie QAR 1.000,00 za każdy tydzień spóźnienia. Kwota ta nie może jednak przekraczać 20 % wartości towaru.

  Opłatom karnym w wysokości od QAR 500,00 do QAR 1.000,00 podlega również nieprzedłożenie karnetu ATA do odprawy celnej w momencie przywozu lub powrotnego wywozu towarów z terenu Kataru.

  W karnecie ATA na karcie przywozowej (przeznaczonej dla administracji celnej Kataru) w polu C – „zamierzone wykorzystanie towaru” należy podaż pełną nazwę, miejsce i czas trwania imprezy (targów / wystawy / konferencji / spotkania biznesowego).

 • Ambasada Państwa Katar w Warszawie poinformowała notą nr 514/2017 z dnia 6 grudnia o nowych regulacjach celnych dotyczących importu tytoniu, wyrobów tytoniowych oraz powiązanych artykułach. Nowe przepisy zabraniają przywozu do Państwa Katar m. in. papierosów elektronicznych, tytoniu do żucia, automatów do sprzedaży tytoniu oraz materiałów reklamowych.

  W załączeniu nota Ambasady Państwa Katar – pobierz

 • Wszyscy zainteresowani będą mogli czasowo wywozić z Polski i wwozić do Kazachstanu na podstawie karnetów ATA następujące grupy towarowe:
  – towary przeznaczone do wystawiania lub wykorzystania na targach, wystawach, pokazach i Kongresach,
  – wyposażenie zawodowe,
  – próbki i wzory handlowe,
  – wyposażenie naukowe i pedagogiczne,
  – sprzęt sportowy i turystyczny

  Karnetów ATA nie można stosować w przypadku przesyłek pocztowych.

  Karnet ATA może być stosowany w przypadku tranzytu.

  Karnet ATA wypełnia się w języku angielskim. Służby celne mogą zażądać tłumaczenia listy ogólnej (General List) na język kazachski lub rosyjski w przypadku wypełnienia karnetu ATA w języku angielskim lub innym języku. W związku z powyższym Krajowa Izba Gospodarcza BLCA zaleca wypełnianie listy ogólnej (General List) w języku angielskim i rosyjskim.

  Wszystkie urzędy celne w Kazachstanie  są uprawnione do dokonywania odpraw karnetów ATA w godzinach pracy.

  Uwaga ogólna: Ze względu na swoje położenie i sąsiedztwo z państwami które bądź nie honorują Karnetów ATA lub w których ograniczone jest zakres stosowania karnetów ATA (np. brak możliwości tranzytu towarów przewożonych na karnetach ATA) wjazd do Kazachstanu z określonych kierunków możliwy jest wyłącznie drogą powietrzną.

 • KIG BLCA posiada Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2009 w zakresie „Legalizacja dokumentów, w tym wystawianie świadectw pochodzenia, wydawanie świadectw i zaświadczeń, sprzedaż druków, wydawanie karnetów ATA, organizowanie szkoleń i warsztatów oraz usługi doradcze” na okres do 15 września 2018 r.

 •  

  Wszyscy zainteresowani będą mogli czasowo wywozić z Polski i wwozić do Brazylii na podstawie karnetów ATA następujące grupy towarowe:
  próbki i wzory handlowe,
  towary przeznaczone do wystawiania lub wykorzystania na targach, wystawach, pokazach i kongresach,
  wyposażenie zawodowe,
  wyposażenie naukowe i pedagogiczne,
  sprzęt sportowy i turystyczny
  Karnet ATA może być stosowany w przypadku tranzytu. Instrukcja dotycząca procedury tranzytu zgodnie z prawodawstwem brazylijskim (Instrução Normativa RFB Nº 1639, de 10 de maio de 2016) dostępna jest w portugalskiej wersji językowej tutaj.

  W przypadku towarów wysyłanych frachtem lotniczym lub morskim Karnetów ATA będą akceptowane łącznie z dokumentem towarzyszącym tj. konosamentem (Bill of Lading) lub Lotniczym Listom Przewozowym (an Airway Bill/AWB).

  Karnetów ATA nie można stosować w przypadku przesyłek pocztowych.

  Karnet ATA wypełnia się w języku angielskim lub portugalskim. W przypadku wypełnienia karnetu ATA w innym języku służby celne wezwą do złożenia tłumaczenia dokumentu na jeden z w/w języków.

  Urzędy celne Brazylii są uprawnione do dokonywania odpraw karnetów ATA w godzinach pracy. Lista urzędów celnych dostępna jest tutaj.

 • Przypominamy eksporterom, że od dnia 1.01.2015r. Krajowa Izba Gospodarcza uzyskała uprawnienia do wystawiania świadectw potwierdzających niepreferencyjne pochodzenie towarów.

  Świadectwa pochodzenia są wystawiane zgodnie z procedurami dostępnymi na stronie www.swiadectwapochodzenia.kig.pl

 • „Ułatwienia w działalności eksportowej wprowadzone w 2015 roku”
  Seminaria odbędą się w trzech miastach:
  Wrocław | 15 października
  Zielona Góra | 21 października
  Katowice | 22 października
  W trakcie spotkań poruszone zostaną następujące zagadnienia:
  Ochrona należności eksportowych – KUKE
  Wsparcie działalności eksportowej przez faktoring – KUKE Finance
  Ułatwienia w prowadzeniu działalności eksportowej w prawie celnym – Służba Celna
  Waga świadectwa pochodzenia towaru w eksporcie poza Unię Europejską – KIG BLCA
  Produkt polski – zmiana definicji krajowości towaru – KUKE
  Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej KUKE S.A.: www.kuke.com.pl/aktualnosci.php?news_id=855

 • Przypominamy posiadaczom karnetów ATA wyjeżdżających ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich o konieczności:

  dokonania odprawy wywozowej karnetu ATA przed wyjazdem z ZEA,
  uzyskania odpowiednich wpisów i potwierdzeń służb celnych ZEA dotyczących odprawy.

  UWAGA:
  Wywozowa odprawa celna karnetu ATA musi nastąpić przed odprawą paszportową.

  Po przejściu odprawy paszportowej nie ma możliwości powrotu na terytorium ZEA w celu dokonania odprawy karnetu ATA.

  W przypadku braku odprawy wywozowej karnetu ATA na posiadacza zostanie nałożona kara w wysokości 5.000 AED.

  Lokalizacja punktów odpraw karnetu ATA na lotnisku w Dubaju:

  Terminal 1 hala przylotów: inspection office i Gold Office
  Tel + 971 4 4178847, +971 4 4176839

  Terminal 2 hala przylotów: inspection office
  Tel + 971 4 4176602, +971 4 4176607

  Terminal 3 hala przylotów Hall Nr 4 (nieopodal strefy wolnocłowej i Marhaba Office) inspection Office
  Tel + 971 4 4176812, +971 4 4176813

 • Z dniem 15 maja 2015 r. Indonezja, jako 75 kraj, przystępuje do stosowania Systemu Karnetów ATA do czasowych odpraw celnych.

  Wszyscy zainteresowani będą mogli czasowo wywozić z Polski i wwozić do Indonezji na podstawie karnetów ATA następujące grupy towarowe:

  próbki i wzory handlowe,
  towary przeznaczone do wystawiania lub wykorzystania na targach, wystawach, pokazach i kongresach,
  wyposażenie zawodowe,
  wyposażenie naukowe i pedagogiczne,
  sprzęt sportowy i turystyczny
  Karnet ATA wypełnia się w języku angielskim lub indonezyjskim. W przypadku wypełnienia karnetu ATA w innym języku służby celne wezwą do złożenia tłumaczenia dokumentu na jeden z w/w języków.

  Urzędy celne Indonezji są uprawnione do dokonywania odpraw karnetów ATA w dni robocze w godzinach od 7:30 do 17:00, za wyjątkiem dwóch wymienionych poniżej lokalizacji, gdzie odprawa odbywa się całodobowo:

  1. Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, Jakarta
  (Prime Customs and Excise Office type A of Tanjung Priok, Jakarta) (port morski)

  2. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean Soekamo-Hatta, Tangerang, Banten, Indonesia
  (Medium Customs and Excise Office of Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten) (port lotniczy)

 • Od dnia 02.03.2015 r. w ramach pilotażowego programu wystawianie uniwersalnych świadectw pochodzenia wykonywane będzie przez upoważnionych przedstawicieli Krajowej Izby Gospodarczej w następujących lokalizacjach:

  Krajowa Izba Gospodarki Morskiej, Gdynia
  Gdynia, ul. Armii Krajowej 24

  Regionalna Izba Gospodarcza, Katowice
  40-084 Katowice, ul. Opolska 15

  Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie
  31-049 Kraków, ul. Floriańska 3

  Regionalna Izba Gospodarcza, Lublin
  20-079 Lublin ul. Dolna 3 Maja 8/9

  Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa
  90-002 Łódź ul. Tuwima 30

  Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa, Poznań
  61-805 Poznań ul. Św. Marcin 24 lok. 402

  Izba Przemysłowo-Handlowa, Rzeszów
  35-060 Rzeszów ul. Słowackiego 24/47

  Izba Przemysłowo-Handlowa, Toruń
  87-100 Toruń ul. Kopernika 4

  Dolnośląska Izba Gospodarcza, Wrocław
  50-029 Wrocław, ul. Świdnicka 39

 • Zwiększona została opłata karna w przypadku braku powrotnego wywozu towarów przywiezionych na terytorium Meksyku z wykorzystaniem karnetu ATA w przypadku przekroczenia terminu 6 miesięcy (otermin przewidziany przez meksykańskie służby celne na powrotny wywóz towaru).

  Pierwsze wykroczenie będzie karane opłatą w wysokości 1.840 Peso (ok. 106 EUR), jeżeli wywóz towarów nastąpi niezwłocznie. W przypadku ponownego naruszenia warunków odprawy czasowej opłata wzrośnie do 2.770 Peso (ok. 160 EUR).

  Przedłużenie terminu na wywóz (powyżej 6 miesięcy) możliwe jest w przypadku złożenia do Izby Gospodarczej w Mexico City (CANACO) wniosku najpóźniej na 1 miesiąc przed upływem ważności posiadanego karnetu (dotychczas 2 tygodnie), co wynika z wydłużenia terminu wydania decyzji przez służby celne Meksyku z dotychczasowych 4-5 dni do ok. 1 miesiąca.