PN-ISO 37001 Systemy zarządzania działaniami antykorupcyjnymi.

Wymagania i wytyczne stosowania

Norma PN-ISO 37001 Systemy zarządzania działaniami antykorupcyjnymi jest międzynarodowym standardem wspomagającym działania firm i instytucji które chcą zwiększyć zaufanie do rzetelności i bezstronności ich działania. System można zastosować w każdej firmie i instytucji. Wdrożenie systemu pomaga, poprzez zastosowanie unikalnej analizy ryzyka, identyfikacji miejsc w organizacji, w których mogą wystąpić ryzyka wystąpienia zagrożeń korupcyjnych. Może także pomóc organizacji wdrożyć racjonalne i adekwatne środki mogące zapobiegać wystąpieniu korupcji, ograniczać możliwość wystąpienia zdarzeń korupcyjnych oraz ich potencjalnych skutków. Może również pomagać w wykrywaniu zdarzeń korupcyjnych, wyjaśnianiu podejrzeń i w zapewnieniu odpowiedniego reagowania na takie zdarzenia lub podejrzenia.

Posiadamy upoważnienie nr PN-22 Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego do przeprowadzania w imieniu i na rzecz PKN dobrowolnej certyfikacji systemów na zgodność z Polską Normą „PN-EN ISO 37001 Systemy zarządzania działaniami antykorupcyjnymi” i oznaczania systemów znakiem zgodności z Polską Normą – Znakiem 

 • Obszarem działania Krajowej Izby Gospodarczej w zakresie popularyzacji certyfikacji systemów na zgodność z wymaganiami normy PN-ISO 37001 Systemy zarządzania działaniami antykorupcyjnymi jest cała Polska, a zakresem podejmowanych działań objęte są przede wszystkim instytucje administracji państwowej, samorządu terytorialnego, takie jak samorządy województw, gmin i powiatów, instytucje samorządu gospodarczego, przedsiębiorstwa państwowe i prywatne oraz instytucje finansowe m.in. banki i towarzystwa ubezpieczeniowe.

 • System zarządzania działaniami antykorupcyjnymi stanowi system zarządzania organizacją ukierunkowany na zapewnienie zaufania, że Organizacja wdrożyła rozwiązania eliminujące lub w znacznym stopniu ograniczające możliwość występowania zjawisk korupcyjnych i rozwiązania te nadzoruje i doskonali.

  Szczególny nacisk w Systemie jest położony na kształtowanie właściwej postawy etyczno – moralnej i świadomości pracowników na wszystkich poziomach zarządzania organizacją, poprzez szkolenia, systemy motywacyjne, komunikację wewnętrzna, budowanie kultury organizacji itp.

  System może być wdrażany w każdej Organizacji, w której, z uwagi na specyfikę jej działania, istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia jakiegokolwiek zdarzenia korupcyjnego.

  Struktura opisanego w normie PN-EN 37001 systemu obejmuje między innymi:

  • zrozumienie Organizacji i jej kontekstu,
  • zrozumienie potrzeb i oczekiwań interesariuszy,
  • ocenę ryzyka korupcji
  • określenie roli przywództwa w Organizacji w tym określenie i wyposażenie w odpowiednie uprawnienia osób odpowiedzialnych za wdrożenie i funkcjonowanie systemu;
  • ustanowienie polityki antykorupcyjnej;
  • działania odnoszące się do definiowanych ryzyk i szans
  • zapewnienie niezbędnych zasobów potrzebnych do utrzymywania systemu w tym personelu;
  • zapewnienie oceny efektów działań

  Krok po kroku:

  KROK I – SPOTKANIE Z LIEROWNICTWEM ORGANIZACJI
  WYNIK: Stworzenie projektu i harmonogramu działań. Wyznaczenie osoby do realizacji harmonogramu.

  KROK II – SZKOLENIE WPROWADZAJĄCE
  WYNIK: Przygotowana kadra do opracowania dokumentacji systemu i jego wdrożenia.

  KROK III – DIAGNOZA – AUDIT WEWNĘTRZNY
  WYNIK: Określenie źródeł zagrożeń, ze wskazaniem działań, jakie należy podjąć w celu ograniczenia ich skutków. Metoda „Burzy mózgów”.

  KROK IV – OPRACOWANIE DOKUMENTACJI SYSTEMU
  WYNIK: Opracowana i zweryfikowana dokumentacja systemu gotowa do wdrożenia (opisy procesów).

  KROK V – WDROŻENIE I DOSKONALENIE SYSTEMU
  WYNIK: Wdrożony system działający zgodnie z wymogami.

  KROK VI – CERTYFIKACJA SYSTEMU
  WYNIK: Certyfikat potwierdzający posiadanie funkcjonującego systemu.

 • Norma PN-ISO 37001 Systemy zarządzania działaniami antykorupcyjnymi. Wymagania i wytyczne stosowania.

  W załączniku A do normy zamieszczono wytyczne i przykłady, jakie Organizacja może podjąć podczas wdrażania własnego systemu zarządzania działaniami antykorupcyjnymi.

  1. wizerunek Organizacji jako profesjonalnie zarządzanej;
  2. wzrost zaufania do Organizacji;
  3. przejrzyste zasady współpracy z klientami;
  4. wzrost stopnia integracji pracowników;
  5. wzrost zadowolenia i większa identyfikacja pracowników z Organizacją, a nawet poczucie dumy;
  6. minimalizacja strat wynikających ze zjawisk korupcyjnych;
  7. wzrost bezpieczeństwa funkcjonowania Organizacji w obszarze stosowania zasad prawa;
  8. oznaczanie systemu znakiem zgodności z Polską Normą – Znakiem .
 • Ostatnim krokiem Organizacji posiadającej system zarządzania działaniami antykorupcyjnymi jest jego certyfikacja. Krajowa Izba Gospodarcza, jako instytucja certyfikująca, weryfikuje wdrożony system na podstawie dokumentacji systemowej. W przypadku spełnienia przez Organizację wszystkich wymogów określonych w normie PN-EN 37001 wystawia certyfikat.

  Opis przebiegu procesu certyfikacji pobierz pdf

 • Organizacja ubiegająca się o certyfikację przesyła do KIG wypełniony „Wniosek o certyfikację”.

  Wzór wniosku – pobierz PDF

  Skrócony opis procedury certyfikacyjnej ISO 37001 – pobierz PDF

  Zasady posługiwania się znakami KIG BLCA i PN – pobierz PDF

   

Klauzula informacyjna RODO

Kontakt:

Dział Certyfikacji
00-074 Warszawa
ul. Trębacka 4, pokój 04 (parter)
tel. 22 630 98 21
e-mail: certyfikacja@kig.pl

Dział Szkoleń
00-074 Warszawa
ul. Trębacka 4, pokój 04 (parter)
tel. 22 630 98 21

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.