Przeciwdziałanie Korupcji SPZK

System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym jest unikalnym systemem wdrożonym przez Krajową Izbę Gospodarczą. System ten wspomaga działania firm i instytucji które chcą zwiększyć zaufanie do rzetelności i bezstronności ich działania. System można zastosować w firmach i instytucjach posiadających certyfikowany system zarządzania jakością według normy ISO 9001 lub chcących wdrożyć system zintegrowany ISO 9001 i System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym. Wdrożenie systemu pomaga, poprzez zastosowanie unikalnej analizy ryzyka, w znalezieniu miejsc w organizacji, w których mogą wystąpić zagrożenia.

 • Obszarem działania Krajowej Izby Gospodarczej w zakresie popularyzacji i certyfikacji Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym jest cała Polska, a zakresem podejmowanych działań objęte są przede wszystkim instytucje administracji państwowej, samorządu terytorialnego, takie jak samorządy województw, gmin i powiatów, instytucje samorządu gospodarczego, przedsiębiorstwa państwowe i prywatne oraz instytucje finansowe m.in. banki i towarzystwa ubezpieczeniowe.

  Ulotka Pobierz Pdf

 • System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym stanowi zintegrowany system zarządzania organizacją ukierunkowany na zapewnienie zaufania, że organizacja wdrożyła rozwiązania eliminujące lub w znacznym stopniu ograniczające możliwość występowania zjawisk korupcyjnych i rozwiązania te nadzoruje i doskonali.

  System bazuje na zasadach i wymaganiach ujętych w normach:

  1. ISO 9001:2000 w obszarze zarządzania jakością,
  2. SA 8000 w obszarze odpowiedzialności społecznej (nie obligatoryjne),
  3. dodatkowych wymaganiach uzupełniających ISO 9001, związanych z eliminowaniem zagrożeń korupcyjnych.

  Szczególny nacisk w Systemie jest położony na kształtowanie właściwej postawy etyczno – moralnej i świadomości pracowników na wszystkich poziomach zarządzania organizacją, poprzez szkolenia, systemy motywacyjne, komunikację wewnętrzna, budowanie kultury organizacji itp.

  System może być wdrażany w każdej organizacji, w której, z uwagi na specyfikę jej działania, istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia jakiegokolwiek działania korupcyjnego. Może on być wdrażany zarówno w organizacjach, które już posiadają wdrożony system zarządzania jakością wg normy ISO 9001, jak i w takich, które wdrażają równocześnie oba systemy.

  Wymagania Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym są własnością Krajowej Izby Gospodarczej ul. Trębacka 4, Warszawa i Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A. ul. Kłobucka 23A, Warszawa. Wszelkie prawa dotyczące wymagań systemu są zastrzeżone.

  Krok po kroku:

  KROK I – SPOTKANIE Z KIEROWNICTWEM ORGANIZACJI
  WYNIK: Stworzenie projektu i harmonogramu działań. Wyznaczenie osoby do realizacji harmonogramu.

  KROK II – Szkolenie wprowadzające
  WYNIK: Przygotowana kadra do opracowania dokumentacji systemu i jego wdrożenia.

  KROK III – Diagnoza – audit wewnętrzny
  WYNIK: Określenie źródeł zagrożeń, ze wskazaniem działań, jakie należy podjąć w celu ograniczenia ich skutków. Metoda „Burzy mózgów”.

  KROK IV – Opracowanie dokumentacji systemu
  WYNIK: Opracowana i zweryfikowana dokumentacja systemu gotowa do wdrożenia (opisy procesów).

  KROK V – Wdrożenie i doskonalenie systemu
  WYNIK: Wdrożony system działający zgodnie z wymogami.

  KROK VI – Certyfikacja systemu
  WYNIK: Certyfikat potwierdzający posiadanie funkcjonującego systemu.

 • System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym wymagania, wydanie 2, luty 2010 r. Pobierz Pdf
  System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym wymagania, wydanie 3, kwiecień 2014 r. Pobierz Pdf
  System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym Krótka historia. Pobierz Pdf
 • Korzyści z wdrożenia systemu:

  1. wizerunek organizacji jako profesjonalnie zarządzanej;
  2. wzrost zaufania do organizacji;
  3. przejrzyste zasady współpracy z klientami;
  4. wzrost stopnia integracji pracowników;
  5. wzrost zadowolenia i większa identyfikacja pracowników z organizacją, a nawet poczucie dumy;
  6. minimalizacja strat wynikających ze zjawisk korupcyjnych;
  7. wzrost bezpieczeństwa funkcjonowania organizacji w obszarze stosowania zasad prawa.
 • Ostatnim krokiem organizacji posiadającej system przeciwdziałania korupcji jest jego certyfikacja.
  Krajowa Izba Gospodarcza, jako instytucja certyfikująca, weryfikuje wdrożony System Przeciwdziałania Zagrożeń Korupcyjnych na podstawie dokumentacji systemowej. W przypadku spełnienia przez Organizację wszystkich wymogów określonych w wymaganiach dodatkowych wystawia certyfikat.

   

   


Kontakt:

Dział Certyfikacji
ul. Trębacka 4, pokój 04 (parter)
00-074 Warszawa
tel. 22 630 98 21
e-mail: certyfikacja@kig.pl

Dział Szkoleń
00-074 Warszawa
ul. Trębacka 4, poziom -1
tel. 22 630 96 79
fax 22 826 82 31

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.