Legalizacja kserokopii dokumentów „za zgodność z oryginałem”

Od dnia 28.09.2016 r. legalizacja kserokopii dokumentów „za zgodność z oryginałem” realizowana jest w następujący sposób: w przypadku konieczności uwierzytelnienia kserokopii dokumentów przez KIG eksporter przygotowuje własne oświadczenie  kierowane do zagranicznego klienta potwierdzające informacje zawarte w kserokopii dokumentu. Kserokopia dokumentu (bez potwierdzenia) jest załącznikiem do oświadczenia podlegającego legalizacji. Szczegóły w Dziale Legalizacji www.legalizacja.kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.