• A A A

I Kongres Gospodarki Odpadami

Innowacje sektorowe, jako niezbędny element gospodarki o obiegu zamkniętym

01.06 – 03.06.2020 r.  /  Hotel ANDERS w Starych Jabłonkach

Cel Kongresu:

Wzmocnienie relacji przedsiębiorstw i samorządów z nowoczesnymi i innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie budowy efektywnego systemu oraz wdrażania niezbędnych zmian w gospodarce odpadami zgodnych z zasadami gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ).

Tematyka Kongresu:

Ocena krajowej gospodarki odpadami w roku 2020 w kontekście realizacji zadań GOZ:

 • zagrożenia i możliwości;
 • aspekty organizacyjne, prawne, finansowe i technologiczne;
 • znaczenie konkluzji BAT dla przetwarzania i termicznego przekształcania odpadów.

Zmiany w gospodarce odpadami w perspektywie roku 2025:

 • odpady komunalne;
 • odpady opakowaniowe i inne, powstałe po produktach objętych zasadą poszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP);
 • inne grupy odpadów: in. odpady z produkcji, odpady medyczne, paliwa z odpadów;
 • przykłady dobrych praktyk w innych krajach UE.

Wdrażanie innowacji w gospodarce odpadami:

 • innowacje organizacyjne i technologiczne;
 • optymalizacja efektywności ekonomicznej i środowiskowej;
 • systemy wsparcia dla innowacji w gospodarce odpadami;
 • nowoczesne narzędzia monitoringu i kontroli.

 

 • Kongres Gospodarki Odpadami (KGO) to ogólnopolskie spotkanie przedstawicieli: nauki, praktyki gospodarczej, organizacji i zarządzania w zakresie gospodarowania odpadami.
  Celem strategicznym KGO jest wzmocnienie relacji przedsiębiorstw i samorządów z nowoczesnymi i innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie budowy efektywnego systemu oraz wdrażania niezbędnych zmian w gospodarce odpadami.

  Kongres będzie spotkaniem o charakterze konferencyjno-szkoleniowym organizowanym cyklicznie (w cyklu dwuletnim) zajmującym się kompleksową gospodarką odpadami, skupiającym przedstawicieli administracji rządowej, samorządowej, projektantów, firm komunalnych i instalacji przetwarzających odpady, jak również przedstawicieli wykonawców inwestycji, instytucji finansujących (banki, fundusze pomocowe) oraz świata nauki (uczelnie wyższe, instytuty naukowe i badawcze).

  Konferencji towarzyszyć będzie publikacja recenzowanego wydawnictwa (realizowanego w formie elektronicznej) z kilkudziesięcioma referatami tematycznymi.

  Kongres Gospodarki Odpadami jest realizowany przy organizacyjnym i merytorycznym zaangażowaniu Krajowej Izby Gospodarczej będąc naturalną kontynuacją organizowanego od 1995 roku Forum Gospodarki Odpadami.

  Ważnym celem Kongresu będzie przygotowanie sektora gospodarki odpadami do koniecznych zmian związanych z gospodarką o obiegu zamkniętym oraz określenie uwarunkowań dla szerszego wdrażania innowacji w sektorze.

 • KGO to w założeniu spotkanie: nauki, praktyki, organizacji i zarządzania w zakresie gospodarowania odpadami. Podstawą doboru referatów będzie osiągnięcie celu strategicznego: powiązanie biznesu z nowoczesnymi, innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie budowy i wdrażania niezbędnych zmian w systemach gospodarki odpadami.

 • Ocena krajowej gospodarki odpadami w roku 2020 w kontekście realizacji celów GOZ.
  • Ocena zagrożeń i możliwości wykonania celów roku 2020 w gospodarce odpadami.
  • Aspekty organizacyjne, prawne, finansowe i technologiczne wdrażania wymagań gospodarki o obiegu zamkniętym w gospodarce odpadami.
  • Znaczenie i wpływ na systemy gospodarki odpadami konkluzji BAT dla przetwarzania i termicznego przekształcania odpadów.

  Konieczne zmiany w gospodarce odpadami w perspektywie roku 2025.
  • Zmiany jakościowe i ilościowe odpadów komunalnych w wyniku wprowadzenia gospodarki o obiegu zamkniętym.
  • Gospodarka o obiegu zamkniętym w odpadach opakowaniowych i innych, powstałych po produktach objętych zasadą poszerzonej odpowiedzialności producenta.
  • Gospodarka innymi wybranymi grupami odpadów (m. in.: paliwa z odpadów, odpady żywności, bioodpady z sektora komunalnego i spożywczego, odpady z produkcji, odpady medyczne, etc.).
  • Gospodarka o obiegu zamkniętym w odpadach komunalnych – przykłady działań, wdrożeń (PL i wybrane kraje członkowskie UE).
  • Strategia postępowania z komunalnymi osadami ściekowymi.

  Oczekiwane uwarunkowania dla wdrażania innowacji w gospodarce odpadami.
  • Innowacje w organizacji i technologii gospodarki odpadami (np. pasywność energetyczna instalacji przetwarzania odpadów).
  • Efektywność ekonomiczna i ekologiczna systemu gospodarowania odpadami.
  • Mechanizmy wspierania działań w zakresie efektywnej gospodarki odpadami.
  • Efektywny monitoring i kontrola systemu gospodarowania odpadami.

  Wizyta studyjna w zakładzie przetwarzania odpadów.
  • Gospodarka odpadami w praktyce gospodarczej.

 • Piotr Manczarski – przewodniczący
  Emilia den Boer – sekretarz naukowy
  Andrzej Białowiec
  Zbigniew Bukowski
  Łucja Fukas – Płonka
  Agnieszka Generowicz
  Marek Górski
  Zbigniew Grabowski
  Andrzej Jędrczak
  Eugeniusz Koda
  Tadeusz Marcinkowski
  Tadeusz Pająk
  Czesława Rosik – Dulewska
  Kazimierz Szymański
  Grzegorz Wielgosiński

 • Krzysztof Kawczyński – przewodniczący
  Sergiusz Zabawa- sekretarz
  Daniel Błaszkiewicz
  Agnieszka Buze
  Bogdan Meina
  Anna Rolewicz-Kalińska
  Marek Sobiecki
  Ewa Janus-Khouri

 • Dzień pierwszy / 1 czerwca 2020 r. / poniedziałek

  09.00–10.00    rejestracja uczestników, odbiór materiałów, powitalna kawa.

  10.00–10.20      uroczyste otwarcie I KGO – wystąpienia organizatorów i zaproszonych gości

  10.20–13.00      sesja plenarna nr 1

  Gospodarka o obiegu zamkniętym – aspekty prawne i technologiczne gospodarki odpadami

  13.00–14.00      obiad

  14.00–16.00      sesja tematyczna nr 1 / 2 (dwie sale, sesje równoległe)

  1- Ocena krajowej gospodarki odpadami w roku 2020 w kontekście realizacji celów GOZ.

  2- Minimalizacja powstawania, recykling odpadów – aspekty technologiczne, organizacyjne i edukacyjne.

  16.00–16.30      przerwa kawowa

  16.30–18.30      sesja tematyczna nr 3 / 4 (dwie sale, sesje równoległe)

  3- Konieczne zmiany w gospodarce odpadami w perspektywie roku 2025 (m. in. aspekty organizacyjno-finansowe).

  4- Strategia postępowania z komunalnymi osadami ściekowymi.

  18.30–20.00       postery, dyskusje kuluarowe i spotkania konsultacyjne.

  20.00–22.00     uroczysta gala I KGO  

   

  Dzień drugi / 2 czerwca 2020 r. / wtorek

  07.00–09.30     śniadanie

  09.30–11.00      sesja plenarna nr 2

  Innowacje w gospodarce odpadami.

  11.00–11.30      przerwa kawowa

  11.30–13.00     sesja tematyczna nr 5 /6 (dwie sale, sesje równoległe)

  5- Technologie przetwarzania (w tym przygotowania do ponownego użycia i recyklingu) wybranych grup odpadów.

  6- Zagospodarowanie odpadów nienadających się do recyklingu (w tym rola waste to -energy w krajowej gospodarce o obiegu zamkniętym).

  13.00–14.00     obiad

  14.00–16.30     sesja plenarna – podsumowująca KGO

  16.30–17.00      prezentacje partnerów KGO

  17.00–19.00     dyskusje kuluarowe i spotkania konsultacyjne

  19.00–22.00   kolacja grillowa z częścią rozrywkową

   

  Dzień trzeci / 3 czerwca 2020 r. / środa

  07.00–09.00    śniadanie

  09.00–12.00     wyjazdy techniczne / turystyczne

  12.00–13.00      obiad

  13.00–14.00     zakończenie KGO – wyjazd uczestników

 • Kalendarium dla Autorów

  Zgłoszenie streszczenia referatów:  21 lutego 2020 r.
  Akceptacja referatów:  20 marca 2020 r.
  Przesłanie pełnej treść referatów:  7 kwietnia 2020 r.

  Publikacje

  Artykuły (po pozytywnej ocenie recenzentów) będą opublikowane jako rozdział w monografii (20 punktów MNiSW).

  Zgłoszenia i kontakt w sprawach dotyczących referatów

  Anna Rolewicz-Kalińska
  e-mail: arolewicz@kig.pl

  Komunikat nr 3

  Formularz zgłoszenia referatu